Структура

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу

Викладачі

Леміш Наталія Євгенівна

Lemish 1

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземних мов

       У 1994 р. закінчила з відзнакою Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська та іспанська мови».

У 1994 р. працювала вчителем англійської мови в загальноосвітній школі № 15 м. Бердянська.

1994 – 1995 рр. – викладач кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту.

1995 – 2001 рр. – викладач кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління.

2000 – 2001 рр. – закінчила факультет післядипломної освіти АРІУ; спеціальність: Менеджмент організацій.

2001 – 2008 рр. – старший викладач кафедри іноземних мов Приватного вищого навчального закладу «Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ».

2004 – 2011 рр. – перекладач служби референта ВАТ «АЗМОЛ»,
м. Бердянськ.

18 лютого 2009 р. в Донецькому національному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Ізосемні причинові сполучники у різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С.П. Денисова).

2009 – 2010 рр. – доцент кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету.

2010 – 2011 рр. – завідувач кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету.

20 січня 2011 р. Н.Є. Леміш присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету (атестат доцента 12ДЦ № 026747).

2011 – 2012 рр. – доцент кафедри романо-германської філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

Серпень – жовтень 2012 р. – завідувач кафедри романо-германської філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

2012 – 2015 рр. – докторантка кафедри загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

3 грудня 2015 р. у Київському національному лінгвістичному університеті захистила докторську дисертацію на тему «Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських і слов’янських мовах : зіставно-типологічний аспект»; спеціальність: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор С.П. Денисова).

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

Березень – липень 2016 р. – завідувач кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

З 31 серпня 2016 р. – в.о. завідувача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземних мов НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Має більше 50 наукових публікацій, у тому числі 2 монографії та 3 навчальних посібники.

Сфера наукових зацікавлень: порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, когнітивний і семантичний синтаксис, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, перекладознавство. 

Останні публікації: 

1 Леміш Н.Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах : [монографія] / Н.Є. Леміш. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. — 508 с.

2.  Lemish N. Structural schemes to represent causal complex dominants in Dutch / N. Lemish // European Research : Scientific Journal. 2015. № 3 (4). P. 7275. ISSN 2410-2873.

3.  Леміш Н.Є. Прототипні вертеральні типи каузальності у мовах германської, романської та слов’янської груп / Н. Є. Леміш // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Вип. 12. — С. 244—252.

4.  Леміш Н.Є. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу причина в різносистемних мовах / Н.Є. Леміш // Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації : [матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.], (Вінниця, 25 бер. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ВТЕІ КНТЕУ. — Вінниця : Центр підготовки наук. та навч.-метод. видань ВТЕІ КНТЕУ, 2016. С. 58—62.

5. Леміш Н.Є. Засоби експлікації лінгвопрагматичних прийомів в англійськомовному технічному дискурсі / Н.Є. Леміш // Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур : [матеріали Міжунівер. Круглого столу з міжнародною участю], (Одеса—Дрогобич, 8 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Національний університет «Одеська юридична академія», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. — Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016. —
С. 100101.

6.   Леміш Н.Є. Базові параметри теорії міжкультурної комунікації Е.Т. Холла / Н.Є. Леміш // Мова і література в контексті сучасної освіти : [матеріали Міжвуз. наук.-метод. семінару], (Мелітополь, 13 трав. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. — 2016. — С. 7479.

7. Леміш Н.Є. Прототипи каузального комплексу у споріднених мовах: зіставний аспект / Н.Є. Леміш // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : [матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф.], (Бердянськ, 19—20 трав. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Берд. держ. пед. ун-т. — Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 143146.

Зернецька Алла Анатоліївна

2015 1120 01 аДекан Факультету іноземної філології, професор, доктор філологічних наук, кандидат педагогічних наук.

Вищу освіту здобула в Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) зі спеціальності «Англійська і російська мови та література». 

Трудову діяльність розпочала в 1981 р. як викладач Державного педагогічного інституту іноземних мов і продовжувала працювати в цьому ж навчальному закладі після його перейменування на Київський національний лінгвістичний університет. 

1992 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика викладання іноземної (російської) мови – та отримала ступінь кандидата педагогічних наук. 2015 року  захистила докторську дисертацію зі спеціальностей 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.02 - російська мова  – та отримала ступінь доктора філологічних наук. Сфери наукових інтересів: прикладна та структурна лінгвістика, методика викладання іноземних мов. 

З 2003 року працює в Факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У січні 2012 р. очолила кафедру іноземних мов. Викладає теоретичні та практичні дисципліни на І-V курсах як студентам-філологам, так і нефілологам, керує дипломними та магістерськими роботами студентів, дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів, опонує кандидатські дисертації, рецензує навчальні посібники, що претендують на здобуття грифу МОН України, є автором понад 100 наукових праць, в тому числі підручників та навчальних посібників.

А. А. Зернецька є знаним фахівцем з методики викладання іноземних мов в Україні та за її межами. Вона регулярно бере участь у науково-практичних конференціях різного рівня, виступає організатором багатьох із них, була організатором багатьох міжнародних конференцій.

Алексєєва Ольга Миколаївна

Alex

Кандидат філологічних наук, доцент. У 2002 році отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію «філолог, викладач англійської мови та літератури» за спеціальністю «Мова та література (англійська)». У 2002-2003 році перебувала на стажуванні у США. Кандидат філологічних наук з 2011 року (спеціальність - 10.02.17 порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу з 2013 року.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації складає більше ніж 10 років. В НПУ ім. М. П. Драгоманова працює з 2006 року. Ольга Миколаївна викладає лекційні курси «Практичний курс перекладу» для студентів ІІ курсу, «Усний двосторонній переклад» для студентів III курсу, та «Теорія і практика перекладу», «Порівняльна типологія», «Основи перекладацького скоропису», «Методологія перекладу» для студентів V курсу спеціальності «Переклад». Здійснює керування магістерськими роботами.

Алексєєва О. М. проходила стажування з лінгвокраїнознавства Сполучених Штатів Америки в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича : «Принципи та практика проведення виборів у США» в 2008 році. Отримала сертифікат з методології викладання англійської мови в Києво-Могилянській академії, в ресурсному центрі від посольства США в 2014 році. Брала участь в літньому інституті з американознавства: «PromotingTransparentandAccountableLeadership» в 2015 році.

Алексєєва О. М. є автором 24 наукових праць. Підготовлені нею статті вийшли друком у провідних фахових наукових виданнях. 

Вайноренє Ірина Петрівна

IPV Старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології

   В НПУ ім. М.П. Драгоманова працює з 2004 року. Стаж педагогічної оботи у серелніх та вищих навчальних закладах складає більше 15 роківю Викладає наступні теоретичні та практичні дисципліни; "Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)" (1 курс), "Граматика англійської мови" (2 курс), "Ділова іноземна мова (англійська)" (4 курс), "Філософія мови" (5 курс), керує магістерськими роботами та науковою роботою студентів (підготовка до участи в науково-практичних конференціях).

   Розробила програми з курсів "Ділова іноземна мова (англійська)", "Філософія мови". Уклала навчально-методичний комплекс курсу "Науковий стиль іноземної мови (академічне мовлення)" (2015)

     Проходила курси з підвищення кваліфикації в Американському навчальному ресурсному центрі під патронатом Посольства США в України (Києво - Могилянська Академія, 2014); була слухачем дистанційного курсу з пдвищення кваліфікації для викладачів англійської мови під патронатом Державного Департаменту США "Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching" (Університет Орегону, США, 2015); була учасником науково - практичного семінару "Innovative Practices for Teachers", який поводився представниками RELO та Посольством США в України (Київ, 2016).

     Вайноренє І.П. є автором більше 10 наукових статей, серед яких "J. Austen's Heroes in Discourse of Modern Feminine Writing (Literary Analysis of C. Schine's Novel "The Three Weissmanns of Westport")" (2015), "Особливості статей на театральну тематику (на матеріалі Playbill Ambassador Theatre)" (2014), "Конструктивні та стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання High Life)" (2013).

   Коло професійних інтересів: лінгвокультурологія, стилістика, особливості міжкультурної комунікації, англомовна література, сучасні методики викладання іноземних мов. 

Желобицька Тамара Володимирівна

zh

 

Кротенко Лідія Борисівна

KotenkoКандидат філологічних наук, доцент. У 2008 році закінчила магістратуру Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету і одержала диплом зі спеціальності Мова і література (англійська, німецька) та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

Успішно закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовні засоби категорії звязності в американських та українських постмодерністських художніх текстах (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. У 2014 році вийшла монографія Кротенко Л. Б. «Способи реалізації категорії зв’язності в постмодерністському художньому тексті (на матеріалі англомовних та україномовних прозових творів ХХ – поч. ХХІ ст.)».

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації складає 10 років (з початку 2006 по 2008 роки працювала викладачем практичного курсу англійської мови, спеціалізованого курсу технічної англійської мови для бакалаврів у Київському коледжі зв’язку).

Кротенко Лідія Борисівна працює на кафедрi прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу з 2008 року, виконує наступну навчально-методичну роботу:

проводить лекції (практичний курс перекладу, письмовий переклад з УМ на АМ), практичні та семінарські заняття,викладає теоретичнi (теоретична граматика) та практичнi дисципліни (практична граматика, практична фонетика, практика усного та писемного мовлення (для 1, 2, 3, 4 курсів спеціальності «Переклад»), практичний курс перекладу, перекладацький аналіз тексту, вступ до перекладознавства, письмовий переклад з УМ на АМ, письмовий переклад з АМ на УМ);

розробила розділ TechnologicalWorld підручника з англійської мови («Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В2) / За заг. Ред. А. В. Корольової: у 6-ти частинах. – Ч. 6»), є його технічним редактором та автором оформлення обкладинки;

розробила робочу навчальну програму з предмету Письмовий переклад з української мови на англійську мову для 3, 4 курсів спеціальності «Переклад»;

є автором навчального посібника для предмету Письмовий переклад з української мови на англійську мову для 3, 4 курсів спеціальності «Переклад»;

керує курсовими (4 курс спеціальності «Переклад») та магістерськими роботами студентів 5-го курсу спеціальності «Переклад»;

також керує перекладацькою та організаційно-виховною практикою студентів, приймає заліки та іспити.

Має науково-методичні публікації (18) в тому числі й міжнародні. Приймає участь у науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних. Працює над науковою проблемою дослідження гуманітарних наук.

Кравченко Ольга Василівна

Kravchenko

старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології

У 1981 році закінчила Черкаський педагогічний інституту за спеціальністю «Англійська мова».

З 1981 по 2001 рік працювала вчителем англійської мови у школах  м. Корсуня-Шевченківського Черкаської області.

З 2001 по 2002 р. працювала вчителем гімназії «Євроленд» м. Київ.

З 2002 по 2005р. працювала викладачем кафедри англійської філології інституту іноземної філології.

З 2005 по 2009 р. працювала на посаді викладача кафедри германського та порівняльного мовознавства.

З 2009  року працює на посаді старшого викладача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу. 

Основні публікації:

1. Динаміка організації самостійної роботи студентів на заняттях з практичного курсу іноземної мови// Науковий часопис Національного  Педагогічного  Університету Імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць / За ред. А.В. Корольової. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009.- С.107 -111.

2. In The  Morning, Present  Simple, Present Continuous// Англійська мова. Підручник за модульно –рейтинговою технологією навчання ( для  рівня И 2)/ За  заг.ред. А.В. Корольової: у 6-ти частинах. -  Ч.1.- К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. С.15- 17.

3. Sequence Of Tenses –Rules and Drills // Англійська мова . Підручник для студентів вищих навчальних закладів ( для рівня В=1) / За  заг. ред. проф. Т.С. Толчеєвої. У 5-ти частинах. – Ч.3. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. –С.15-17.

4. Практичний курс англійської мови для перекладачів «Fly High. Cinema» : Навчальний  посібник для студентів 3-го курсу спеціальності «Переклад». –К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. - 37 с.

5. Complex Subject InfinitivesRules and Drills // Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів ( для рівня В 1+) / За заг. ред. проф. Т.С. Толчеєвої. У 5 ч. Ч. 4. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 15-20. 

Матвєєва Світлана Анатоліївна

 

Matveeva

кандидат філологічних наук, доцент

професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології
заступник декана з наукової роботи

 Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу

 

 

 

 

 

Освіта 

1997 р. – закінчила з відзнакою Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка Східноукраїнського університету за спеціальністю «Російська мова, література та англійська мова» та отримала кваліфікацію вчителя російської мови, англійської мови та зарубіжної літератури.; 

1998 р. – закінчила з відзнакою Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Російська мова і література» та отримала кваліфікацію магістра російської мови і літератури; 

2007 р. – закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка та отримала сертифікат розробника дистанційних курсів та тьютора дистанційного навчання; 

2011 р. – закінчила з відзнакою Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Переклад» та отримала кваліфікацію магістра з філології, перекладача. 

Професійна діяльність 

1995-1997 – вчитель англійської мови, середня загальноосвітня школа № 17 м. Луганськ; 

1997-2001 – перекладач, ТОВ «Лумсі-2», м. Луганськ; 

2001-2007 – викладач кафедри іноземних мов, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

2004-2007 – старший науковий співробітник, науково-дослідний центр «Проблеми міжкультурної комунікації», Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 

2007-2012 – доцент кафедри іноземних мов, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

2008-2014 – директор бюро перекладів «Terra Lingua», м. Луганськ; 

2012-2014 – доцент кафедри теорії та практики перекладу, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 

З лютого 2016 р. – професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; заступник декана з наукової роботи. 

Науково-педагогічні досягнення 

23 жовтня 2006 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. Тема дисертації: «Сайт як жанр інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених)». 

12 квітня 2007 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. 

23 грудня 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 

Під керівництвом С.А. Матвєєвої підготовлено та захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (Є.О. Сазонова «Антропонім в інтернет-комунікації»; захист відбувся 11 червня 2013 року). 

Має більше 50 наукових публікацій, надрукованих в Україні, Польщі, Данії, Росії, Вірменії. Бере активну участь у наукових заходах України та зарубіжних країн. 

До кола наукових інтересів входять проблеми перекладу, корпусної лінгвістики та інтернет-комунікації.  

Останні публікації 

1. Матвєєва С.А. Корпус паралельних текстів як інструмент перекладача / С.А. Матвєєва // Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць. – Київ : НПУ, 2016. – Вип. 10. – С. 183-189. 

2. Матвєєва С.А. Словник vs корпус паралельних текстів / С.А. Матвєєва // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнар. наук. конф. – Київ : НАН України; НБУ імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 65-67. 

3. Матвєєва С.А. Інтертекстуальність художнього твору і корпус паралельних текстів / С.А. Матвєєва // Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Вид. центр НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 143-145. 

4. Матвєєва С.А. Тезаурусне моделювання метамови сучасної юриспруденції / С.А. Матвєєва // Світ мови – світ у мові : матеріали IV Міжнародної наукової конференції. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 118-120. 

Маштакова Наталія Валентинівна

 

Mashtakova

 Кандидат філологічних наук, старший викладач. Маштакова Наталія Валентинівна працює на кафедрi прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу на посадi старшого викладача з 2007 року, виконує навчально-методичну роботу: викладає теоретичнi та практичнi дисципліни (практична граматика, практика усного та писемного мовлення, практичний курс перекладу, перекладацький аналіз тексту, вступ до перекладознавства, письмовий переклад з УМ на АМ, спецкурс з англійської мови та курси з інтенсивного вивчення англійської мови для співробітників університету), розробила курс лекцій та семінарських занять з перекладацького аналізу тексту для 5-го курсу спеціальності «Переклад», розробила навчально-методичний комплекс (3 видання) та збірник тестових та модульних контрольних робіт (2 видання) з дисципліни «Практична граматика англійської мови», приймає участь у створенні підручника з англійської мови («Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В2) / За заг. Ред. А. В. Корольової: у 6-ти частинах. – Ч. 1, 5, 6»). Керує магістерськими роботами студентів 5-го курсу спеціальності «Переклад». У 2013 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвокогнітивна і прагматична природа прислів’їв із семантикою прикмет (на матеріалі німецької, англійської, української та російської мов)». Має численні наукові публікації (понад 29) в тому числі й міжнародні. Приймає участь (доповіді) у науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних.Працює над науковою проблемою дослідження гуманітарних наук.

 

Орлова Юлія Валентинівна

orlova старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології 

1997 – 2002 рр. –

студентка факультету «Української та іноземних мов» Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов імені Н. К. Крупської, здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, української мови і літератури;

2003 – 2004 рр. –

студентка магістратури Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (англійська)», здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури;

2006– 2012 рр. –

аспірант кафедри української філології та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації: «Типологія концепту ВІК ЛЮДИНИ в українській, російській та англійській лінгвокультурах»;

2002 – 2013 рр. -

асистент кафедри іноземних мов Луганського національного університету імені Траса Шевченка;

2013 – 2016 рр. –

асистент кафедри теорії та практики перекладу   Луганського національного університету імені Траса Шевченка.

 З 2017 року по теперішній час Ю. В. Орлова працює на посаді старщого викладача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Орлова Ю. В. викладає лекційні курси з навчальних дисциплін «Проблема міжкультурної комунікації», «Дипломатичний протокол та етикет», «Основи прикладної лінгвістики», «Ділова англійська мова», «Переклад ділової документації», проводить семінарські та лабораторні заняття з цих дисциплін, а також практичні заняття з «Практичної граматики англійської мови» та «Практичної фонетики англійської мови», керує підготовкою курсових та бакалаврських робіт студентів факультету іноземної філології.

 Коло наукових інтересів та напрямок наукового пошуку:порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, прикладна лінгвістика, концептологічні дослідження в зіставному аспекті, міжкультурна комунікація, ділова англійська мова, дипломатичний протокол та церемоніал.

 Основні публікації:

 1. Особливості когнітивного поля «Вік людини» в англійській та українській мовах (фахове видання)Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. - Луганськ: Альма-Матер, 2006. - № 12. – С. 25 – 32.

 2. Концепт як базове поняття когнітивної теорії(фахове видання) Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-Матер, 2007. - № 5. – C. 42 – 48.

 3. Мотивуючі ознаки концепту «Вік людини» на матеріалі української, російської та англійської мов(фахове видання)Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузів. зб. наук. ст. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ: Вид-во БДПУ, 2007. – С. 110 – 116.

 4. Порівняльний аналіз асоціативних полів «Вік людини» в англійській та українській фразеологічних системах(фахове видання)    Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка, 2008. - № 5. – С. 63 – 67.

 5. Просторово-часове вираження віку людини в семантиці англійської та української фразеології(фахове видання)Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: Альма-Матер, 2008. - № 5. – C. 51 – 55.

 6. Структура денотативних сем концепту «Вік людини» (на матеріалі укр., рос, та англ. мов)Лінгвістика: Збірник наукових праць Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 2. – С. 86 – 93.

 7. Социокультурные определения концепта «возраст человека» (на материале украинской, русской и англо-американской культур) / Ю. В. Орлова // Трансформация социокультурного пространства вXXI веке : современные реалии и культурные стратегии : материалы Всерос. Науч. интернет-конф. с междунар. участием, Саранск, 2011. – 348 с.  

 8. Лінгво-філософський аспект дослідження концепту ВІК ЛЮДИНИ / Ю. В. Орлова // VII Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання». Наукові записки . – Випуск 116 . – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2013 . – 658 с., сс. 616-620.

 9. Особливості вербалізації концепту ВІК ЛЮДИНИ в українській, російській та англійській лінгвокультурах / Ю. В. Орлова // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2013. - Вип. 16. – Т. IV (166). – С. 549 - 555. (збірка вийшла друком у лютому 2014 р.)

 10 Концепт ВІК ЛЮДИНИ як предмет наукового міждисциплінарного дослідження / Ю. В. Орлова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . – 2014. - № 6(1). - С. 65-72.

 11. Архетип «ДЕРЕВА» та «ЖЕРТОВНОЇ ТВАРИНИ» як основа вербалізації концепту ВІК ЛЮДИНИ Парадигма пізнання: гуманітарні питання. – 2015. - № 2 (5). – С. 90-98. - Режим доступу: http://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/447

 12. Аскриптивные возрастные признаки и стереотипы (на материале украинской, русской и англо-американской культур) / Ю. В. Орлова // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XV международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 59

 13. «Архетипічні образи в структурі концепту ВІК ЛЮДИНИ (на матеріалі укр., рос, та англ. мов)» / Ю. В. Орлова // IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука та освіта в умовах трансформації суспільства», Дніпро,2018.

 

Капранов Ян Васильович

Kapranov

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземних мов

Народився 8 червня 1989 р. в м. Чернігів. У 2006 р. закінчив Чернігівську загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 17 Чернігівської міської ради Чернігівської області (Атестат ЕН № 29507683 від 27.06.2006 р.).

У 2001-2005 рр. пройшов поглиблений курс вивчення англійської мови у Центрі іноземних мов “Лондон”, який закінчив з відзнакою (Диплом № 2205 від 06.09.2005 р.).

У 2011 р. закінчив Київський національний лінгвістичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Переклад (англійська)”, здобувши кваліфікацію магістра філології, перекладача англійської та італійської мов, викладача (Диплом КВ № 41032350 від 22.06.2011 р.).

Під час навчання в університеті активно займався науковою роботою, зокрема брав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2010/2011 н.р. (розділ “Романо-германські мови і літератури”), де посів почесне І місце серед конкурсантів з провідних університетів України і був нагороджений дипломом І ступеня.

У 2011-2012 рр. працював викладачем кафедри зіставного мовознавства і теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де викладав дисципліни: “Вступ до перекладознавства”, “Лінгвокраїнознавство”, “Практичний курс перекладу з англійської мови”, “Усний двосторонній переклад (англійська мова)”.

У 2012 р. вступив до аспірантури за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство на кафедру загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології Київського національного лінгвістичного університету.

У 2015 р. достроково захистив дисертаційне дослідження на тему: “Принципи конструювання словникових статей в етимологічних джерелах англійської та української мов (на матеріалі A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language у 2 т. й Етимологічного словника української мови в 7 т.)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор А.В. Корольова.

З січня 2015 р. є учасником науково-дослідного проекту “Мови світу: ґенеза, таксономія, функціонування у синхронії і діахронії” (№ держреєстрації: 0115U002513).

З березня 2015 р. працює старшим викладачем кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету, де читає дисципліни: “Практичний курс перекладу з англійської мови” (ІV курс), а також здійснює керівництво курсовими (IІІ курс) і дипломними роботами (V курс) з перекладознавства.

З вересня 2016 р. працює викладачем кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, де читає дисципліни: “Переклад ділової документації (англійська мова)” (ІV курс) “Теорія і практика перекладу (англійська мова)” (V курс), а також здійснює керівництво дипломними роботами з перекладознавства (ІV, V курси).

Має більше 20 публікацій, надрукованих у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав.

Сфера наукових зацікавлень: лексикографія, етимологія, лінгвістична компаративістика та макрокомпаративістика, ностратична лінгвістика, перекладознавство.

 Останні публікації:

1.  Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у сучасному порівняльно-історичному мовознавстві / Я.В. Капранов // Мир языка – мир в языке : [матер. ІІІ Междунар. науч. конф.], (Киев, 29–30 декабря 2015 г.) / Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова. – К., 2015. – С. 71–72.

2.   Капранов Я.В. Співвідношення понять “лексичне гніздо” / “словотвірне гніздо”, “генетичне гніздо” й “етимологічне гніздо” в етимологічній лексикографії / Я.В. Капранов / Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 79–87.

3.   Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття прамова” у порівняльно-історичному мовознавстві / Я.В. Капранов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Т. 18. – № 2. – С. 70–76.

4.   Капранов Я.В. Витлумачення терміна “етимон” як знакового утворення прамовного стану / Я.В. Капранов // Наукові записки Національного університету Острозька академія”. Серія “Філологічна : [зб. наук. пр.] / [уклад.: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк]. – Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Вип. 61. – С. 65–68.

5.   Капранов Я.В. Інтерпретація змісту поняття “архетип” у лінгвокомпаративістиці / Я.В. Капранов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – (подано до друку).

6.   Капранов Я.В. Моноцентристська гіпотеза походження мови / Я.В. Капранов // Україна і світ: діалог мов та культур : [матер. міжнар. наук.-практ. конф.], (Київ, 30 бер. – 01 квіт. 2016 р.). – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 128–130. 

7.   Kapranov Y.V. Stages of Nostratic Linguistics / Y.V. Kapranov // The Linguistic Society of Belgium 2016 Day, (Friday, 13 May 2016, Belgium). – Louvain-la-Neuve, 2016. – Mode of Access : https://www.easychair.org/conferences/submission.cgi?submission=2659589;a=10855822

Про кафедру

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу (до вересня 2018 р. - кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу; до вересня 2011 р. – кафедра германського та порівняльного мовознавства) була створена в результаті реорганізації кафедри англійської філології відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова від 1 грудня 2005 року (протокол № 4) та наказу ректора № 618 від 15 грудня 2005 року.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін за спеціальністю 6.020303 та 8.02030304 «Переклад».  Стаціонар та заочна форма навчання.

На кафедрі прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу працюють:

   два штатних доктори наук, сім кандидатів філологічних наук, два старших викладача, три викладача.

Для перекладачів читається  16 теоретичних та 8 практичних курсів, з них:

  на 1 курсі – Вступ до перекладознавства, Вступ до філософії мовознавства, Практична граматика англійської мови, Практична фонетика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення

    на 2 курсі – Практичний курс перекладу, Практична граматика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення;

   на 3 курсі -  Усний двосторонній переклад, Перекладацький аналіз тексту, Письмовий переклад з української на англійську мову, Письмовий переклад з англійської на українську мову, Практика усного та писемного мовлення;

   на 4 курсі – Теоретична граматика англійської мови, Практика усного та писемного мовлення, Письмовий переклад з англійської на українську мови, Перекладацький аналіз тексту.

    5 курс – Теорія і практика перекладу, Етичні та психолінгвістичні аспекти перекладу, Основи перекладацького скоропису, Методологія мовознавчого наукового дослідження, Порівняльна типологія англійської та української мов.

      6 курс – Порівняльна типологія англійської та української мов, Методологія перекладу і теорія інтерпретації, Основи перекладацького скоропису, Теорія і практика перекладу.

Також студенти мають право обирати для вивчення дисципліни згідно із власними уподобаннями (спец. курси дисциплін за вибором):

Проблеми міжкультурної комунікації, Переклад ділової документації, Ділова англійська мова, Основи ділового спілкування, Основи синхронного перекладу, Етнолінгвістика, Лінгвокультурологія та інші.

Усі теоретичні курси (окрім “Вступу до перекладознавства” та «вступу до філософії мовознавства» на 1 курсі) читаються англійською мовою і супроводжуються презентаціями у форматі Power Point.

Усі дисципліни кафедримають власне методологічне забезпечення – викладачі нашої кафедри є авторами численних посібників, методичних рекомендацій, НМК і підручників з дисциплін кафедри. За період існування кафедри викладачами кафедри було підготовано до друку та видано 12 навчально-методичних комплексів, підручник з англійської мови у 6 частинах та 13 навчальних посібників, більшість з яких  вже витримала декілька доповнень і перевидань.

Професорсько-викладацький склад кафедри молодий, середній вік викладачів – 35 років, саме тому приділяється особлива увага його професійному і науковому зростанню.

Професійність майбутніх перекладачів тісно пов’язана з їх науковим зростанням, тому науково-дослідній роботі студентів-перекладачів на кафедрі приділяється велика увага. Викладачі кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу на високому рівні здійснюють наукове керівництво бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами студентів спеціальності Переклад.

Кафедра завжди підтримує прагнення молодого покоління до наукового пошуку. Магістранти спеціальності Переклад щорічно беруть участь у науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема у роботах щорічної науково-практичної конференції у НПУ ім. Драгоманова та науково-практичних конференціях різного масштабу.

На кафедрі прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу студенти проходять практичну підготовку:

на третьому курсі студенти проходять пропедевтичну та навчальну практику тривалістю по 2 тижні кожна. 

на четвертому курсі проводиться шеститижнева виробнича перекладацька практика.

магістранти проходять дві практики – шеститижневу виробничу перекладацьку практику та асистентську практику.

Перспективи розвитку

Перспективи розвитку кафедри на 2018-2023 рр. 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
на 2018-2023 рр.

1.   ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ 

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу (до вересня 2011 р. – кафедра германського та порівняльного мовознавства) була створена в результаті реорганізації кафедри англійської філології відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова від 1 грудня 2005 року (протокол № 4) та наказу ректора № 618 від 15 грудня 2005 року. Кафедра – молода, але за 13 років на ній працювало чимало видатних філологів, мовознавців, перекладачів, перекладознавців, завдяки чому вже накопичений досвід наукової і навчально-методичної роботи у фаховій підготовці перекладачів з англійської мови робить її перспективним навчально-науковим підрозділом країни в цьому напрямку.  

ПРО ПРИКЛАДНУ ЛІНГВІСТИКУ: СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

У своїй нинішній діяльності колектив кафедри спирається на свій інтелектуальний потенціал. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних курсах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання. Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і спеціальних дисциплін на І-ІV курсах бакалаврату (Переклад і Прикладна лінгвістика), а також на І та ІІ курсах магістратури спеціальності Переклад (денне і заочне відділення). Кафедра власними силами забезпечує викладання практики мови, практики перекладу, теоретичних перекладознавчих і мовознавчих дисциплін, порівняльних дисциплін, а також численних спецкурсів з різних аспектів і видів перекладу, серед яких можна назвати зокрема: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови», «Вступ до перекладознавства», «Вступ до філософії мови», «Зіставна лінгвістика», «Основи прикладної лінгвістики», «Практичний курс перекладу», «Перекладацький аналіз тексту», «Усний двосторонній переклад», «Письмовий переклад з української на англійську мову», «Письмовий переклад з англійської на українську мову», «Теорія і практика перекладу», «Сучасні інформаційні технології в перекладі», «Проблема міжкультурної комунікації», «Порівняльна граматика англійської мови», «Порівняльна типологія англійської та української мов», «Філософія мови», «Етичні та психолінгвістичні аспекти перекладу», «Основи перекладацького скоропису», «Методологія мовознавчого наукового дослідження», «Методологія перекладу і теорія інтерпретації», «Переклад ділової документації», «Ділова англійська мова», «Основи ділового спілкування», «Основи синхронного перекладу», «Етнолінгвістика», «Лінгвокультурологія» тощо. 

З багатьох дисциплін, під керівництвом викладачів кафедри, пишуться курсові, бакалаврські і магістерські роботи. 

Нові виклики, пов’язані з глобалізацією, інтеграційними процесами в освіті, необхідністю приведення викладання іноземних мов і перекладу у відповідність до міжнародних стандартів, підвищенням вимог до якості навчального процесу і якості отриманих знань, породжують нові вимоги до підготовки фахівців-перекладачів і спонукають до пошуку нових шляхів для забезпечення конкурентоспроможності випускників кафедри прикладної лігвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології, до оновлення планів і напрямків діяльності кафедри. Складена програма розвитку кафедри і спрямована на досягнення поставленої мети у відповідності до сучасних вимог і тенденцій освітнього процесу. 

2. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ/ЗМІН КАФЕДРИ 

Тенденції розвитку кафедри і плановані зміни стосуються розширення усіх напрямів діяльності кафедри – наукової, викладацької, сфер як усного, так і письмового перекладу, однак основним пріоритетом залишається діяльність кафедри як структурного підрозділу класичного університету дослідницького типу відповідно до програми розвитку факультету іноземної філології й Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, підрозділу, який забезпечує надання глибоких і ґрунтовних знань, навичок та вмінь. Свою місію ми бачимо у підготовці фахівців, які володіють цілим комплексом сучасних теоретичних і практичних знань та умінь, які зможуть забезпечувати перекладацьку діяльність різного типу на самому високому рівні і бути конкурентоспроможними. 

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри буде викладання перекладу на основі світових стандартів і ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА, СТВОРЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОРПУСУ, зокрема:

- зважаючи на загальносвітові тенденції до перекладацтва як до засобу міжкультурної комунікації, звертати увагу на підвищення перекладацької компетенції та культурологічної ерудиції майбутнього перекладача; 

- оскільки студент-перекладач повинен бути не лише хорошим практиком двох мов – рідної та іноземної, але й в майбутньому магістром НПУ імені М.П. Драгоманова, спрямувати навчання також на підвищення його наукового і теоретичного рівня, зокрема мовознавчої та загально філологічної бази, тобто звертати увагу на лінгвістичні та комунікативні основи перекладу; 

- зважаючи на вимоги сьогодення, що існують як в Україні, так і в усьому світі, щодо необхідності підготовки спеціалістів, знавців декількох мов, працювати над розширенням ареалу германських і романських мов, що викладаються/можуть викладатися на кафедрі, перш за все через введення таких дисциплін як «Типологія німецької та української мов», «Типологія іспанської та української мов», «Типологія французької та української мов», «Типологія італійської та української мов»; дисципліну «Проблеми міжкультурної комунікації» перевести із циклу спецкурсів до нормативних; 

- ПРИКЛАДНА І КОРПУС.  

Детальніше заплановані заходи представлені у положеннях програми. 

3. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Як зазначалося вище, головним орієнтиром роботи кафедри є формування у майбутніх фахівців, спеціалістів з перекладу і прикладної лінгвістики, професійної компетенції, вміння нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє конкурентоспроможне майбутнє, досягати найкращих результатів в обраній професії. 

Також серед стратегічних завдань діяльності кафедри, як і всіх структур університету, треба назвати рівноправне входження до світового, в першу чергу європейського, освітнього простору, через розширення міжнародних зв’язків, використання стажувань, стипендій, грантів, наукових публікацій, запрошення іноземних фахівців для прочитання циклу лекцій чи проведення майстер-класів з перекладу, перш за все з країн германського мовного ареалу. 

3.1. ОРІЄНТИРИ КОНЦЕПЦІЇ 

Майбутні фахівці з перекладу отримують фундаментальну філологічну і перекладознавчу освіту, яка забезпечує широту кругозору, цілісне сприйняття динаміки розвитку систем двох мов, що використовуються у перекладацькому процесі, розвиває новаторські здібності, здатність до сприйняття та використання на практиці нових ідей, прийомів, методів та способів перекладу, практичного застосування набутих знань. Орієнтиром концепції розвитку кафедри є: 

- сучасний рівень викладання іноземних мов; 

- фахове спрямування на розвиток навичок усного і письмового перекладу на найвищому рівні; 

- КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ 

- направленість на практичні результати; 

- залучення студентів, аспірантів та перекладачів до участі у міжнародних проектах. 

Таким орієнтирам, як зазначалося раніше, відповідає висока професійна підготовленість професорсько-викладацького складу кафедри, які беруть участь у міжнародних заходах (конференціях, семінарах, проектах) як України, так і Європи. 

Програма підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Переклад» базується на компетентнісному підході, принципах Європейської системи взаємозаліку кредитних годин (ECTS), вимогах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

3.2. ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ІДЕЇ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Підґрунтям для розробки програми розвитку кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу є Програма розвитку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на 2018-2023 роки, Статут Університету, Стратегічні напрями підготовки висококваліфікованих кадрів-філологів, що визначають концепцію діяльності кафедри. Нові підходи щодо змісту та організації підготовки магістрів ґрунтуються на положеннях Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», Програми «Освіта України ХХІ століття», Указу Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», «Концепції вдосконалення освітнього процесу на гуманітарних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу», затвердженій Вченою радою факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, «Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти України», чинного законодавства. 

В умовах переходу на державні освітянські стандарти нового покоління більшу вагу в навчальному процесі набувають практичні заняття і самостійна робота студента. Енциклопедичність знань і академічність методів їх отримання не відміняється, а доповнюється продуктивністю, спрямованою на практичне застосування. В нових умовах зростає роль практичної складової учбового процесу, репродуктивне знання виступає лише першим етапом засвоєння змісту навчальної дисципліни, а метою навчання стає отримання студентами продуктивного знання. Різноманітні форми самостійної і практичної роботи студентів у процесі засвоєння змісту навчальних базових нормативних дисциплін створюють базу для кредитної оцінки знань та обліку успішності. Навчання в умовах зростання питомої ваги практичної і самостійної роботи студента при актуалізації її різноманітних форм починає носити більш персоніфікований характер, спрямоване на формування професійної особи студента. Також у процесі викладання практичних і теоретичних дисциплін кафедра застосовує напрацювання сумісного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Вчитель нового покоління», відповідно до якого будь-яке навчання носить контекстуальний характер. 

Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність підпорядковується науково-дослідницькій роботі, кадрове поповнення кафедри відбувається за рахунок підготовки кандидатів і докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру. 

4. ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ 

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на реалізації освітніх, наукових та організаційних заходів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців – перекладачів – зі знанням двох іноземних мов. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», кафедра – це базовий структурний підрозділ ВНЗ, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за певним напрямом. Кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу функціонує у складі факультету іноземної філології як підрозділ, що здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Переклад». Метою роботи кафедри є науковий та науково-методичний пошук у впровадженні новітніх підходів до сучасного перекладознавства. 

5. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ 

У сфері наукової, навчальної і навчально-методичної роботи пріоритетним залишається забезпечення високої якості освіти і наукових розробок завдяки професіоналізму і науковому авторитету викладачів. 

Пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 2018-2023 рр. слід вважати: 

- розробку нових навчальних програм з усного і письмового перекладу; 

- удосконалення та оновлення навчально-методичного комплексу навчальних програм;  

- розробку і запровадження нових курсів і спецкурсів у навчальний план, перш за все для магістрів; 

- з огляду на поглиблення і розширення перекладацької компетенції та культурологічної ерудиції студентів дисципліну «Проблеми міжкультурної комунікації» перевести із циклу спецкурсів (2 кукс) до нормативних (3 курс) і запровадити курс з «Порівняльної етнолінгвістики» (4 курс); 

- розширення ареалу викладання германських і романських мов для магістрантів, зокрема через введення дисциплін «Типологія німецької та української мов», «Типологія іспанської та української мов», «Типологія французької та української мов», «Типологія італійської та української мов» залежно від другої іноземної мови; 

- створення сучасної методичної літератури (підручників, посібників, методичних розробок), пожвавлення написання і видання підручників і посібників з різних аспектів перекладу (синхронного, послідовного, перекладу з аркуша, художнього, редагування перекладів тощо) і мовознавства (перш за все з порівняльних дисциплін); 

- розширення бази методичного матеріалу для лінгафонної лабораторії перекладу, створивши у тому числі фільмотеку і відеотеку із забезпеченням відповідних розробок до них; 

- створення лабораторії для навчанню синхронному перекладу; 

- написання фундаментального підручника «Теорія і практика перекладу» англійською мовою, що викладається на кафедрі, як основного з цієї спеціальності для ВНЗ України. 

У найближчі два роки проаналізувати ефективність існуючих програм підготовки перекладачів. 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ 

Науково-дослідницька робота здійснюється в рамках комплексної теми кафедри «Концептуальні картини світу германських мов у контексті сучасного перекладознавства» під керівництвом проф. Н.Є. Леміш, яка є складовою комплексної теми факультету іноземної філології. Дослідження проводяться як у рамках загальної теорії та історії перекладу, так і часткових, спеціальних теорій, зокрема йдеться про: 

- лінгвістичні аспекти перекладу; 

-  жанрові теорії перекладу;  

- творчий метод перекладача тощо. 

Останнім часом увага зверталася на: 

- проблеми семантико-стилістичних відношень між оригіналом і перекладом; 

- чинники множинності перекладів; 

- вплив індивідуального стилю перекладача на характер відтворення художнього тексту; 

соціолінгвістичні і прагматичні аспекти перекладу. 

Новим аспектом, що почав активно розроблятися, можна вважати використання надбань корпусної лінгвістики у застосуванні до практики, викладання і дослідження перекладу, а також створення корпусу паралельних текстів. 

6. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ 

Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність узгоджується з науково-дослідницькою роботою. Підвищення наукового рівня кадрового складу кафедри забезпечується за рахунок підготовки кандидатів та докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру, а також через прикріплення до кафедри в плані підготовки наукового дослідження. 

6.1. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ. 

В аспекті навчально-виховної роботи кафедра планує здійснити такі заходи: 

- поглиблювати інтеграцію освіти з практикою, розвивати зв’язки кафедри з провідними організаціями, роботодавцями, які пред’являють попит на випускників кафедри;  

- налагодити ефективний зв’язок з випускниками кафедри для поширення університетських цінностей та взаємодопомоги як у подальшому кар’єрному зростанні, так і для встановлення зворотного зв’язку з метою коригування освітнього процесу; 

- активізувати процеси підвищення національної свідомості, вивчення традицій Києва, країни, формування поваги до державного прапора, герба, гімну, ознайомлення з кращими зразками рідної культури, використання культурних можливостей столиці України; 

- брати активну участь у святкуванні загальнодержавних, університетських та факультетських свят, посвяті у першокурсники, випускних вечорах, Днях університету та факультету іноземної філології, формування шанобливого ставлення до ветеранів війни і праці; 

- налагодити ефективний зв’язок кураторів груп із гуртожитками, де проживають іногородні студенти; 

- ознайомлювати студентів і науково-педагогічних працівників з юридичними документами, наказами і розпорядженнями керівництва Університету та факультету для формування правової культури; 

- удосконалювати професійно-організаційну роботу з метою формування якісного контингенту студентів зі спеціальності шляхом проведення презентацій, олімпіад, Дня відчинених дверей тощо; 

- працювати над комп’ютеризацією навчально-виховного процесу; 

- працювати над розробкою програм подвійних дипломів; 

- адаптувати навчальні плани з урахуванням потреб життя, розвитку науки, а також вимог Болонського процесу. 

6.2. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЦЕСУ, НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТАМИ, МІЖНАРОДНІ ЗВЯЗКИ. 

У плані цих аспектів роботи основним є: 

- виявляти перспективні напрями наукових досліджень в галузі перекладознавства і мовознавства, впроваджувати нові підходи до вивчення теорії перекладу, розробити орієнтовну тематику секцій щорічних науково-практичних конференцій, які проводяться факультетом іноземної філології, публікувати наукові статті за результатами досліджень; 

- теми курсових, бакалаврських, магістерських робіт підпорядкувати загальній комплексній темі кафедри; 

- теми кандидатських і докторських робіт мають випливати із загальної концепції комплексної теми кафедри; 

- залучати талановиту молодь до вступу до університету через творчі конкурси, олімпіади, Малу академію наук, конкурси студентських наукових робіт тощо; 

- активніше залучати до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи провідних вчених як України, так і Європи, запрошувати лекторів і висококваліфікованих спеціалістів з європейських і американських університетів для проведення циклу лекцій і майстер-класів; 

- мотивувати студентів до участі у конкурсах наукових робіт, до написання наукових статей і участі у конференціях; 

- через вимоги, що з'явилися останнім часом щодо необхідності публікацій за кордоном, інтенсифікувати роботу у цьому напрямку; 

- спрямувати увагу на оволодіння студентами навичками академічного письма іноземною мовою; 

- зробити проведення Конкурсу перекладу регулярним і міжнародним з виданням відповідного збірника і запрошенням іноземних спеціалістів; 

- окремо спрямувати увагу кафедри на необхідність написання монографій; 

- постійно працювати над підвищенням рівня наукових кадрів, вдосконалювати діяльність аспірантури і докторантури через посилення контролю за підготовкою і якістю дисертацій та здійсненням наукового керівництва; 

- готувати наукові кадри не лише для себе, але й для ВНЗ України; 

- спрямування зусилля кафедри на розвиток міжнародного співробітництва, розширення зв’язків з країнами германського та романського ареалу як на рівні студентів, так і аспірантів та викладачів, перш за все, через отримання грантів і стажувань, участь у міжнародних конкурсах; 

- пожвавити зв’язки із посольствами країн германського та романського ареалу; 

- загалом працювати над підвищенням рейтингу кафедри в освітянському просторі, пропагуючи здобутки кафедри і висвітлюючи її діяльність на різних заходах. 

6.3. ПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ  

Станом на 14 вересня 2018 р. на кафедрі прикладної лінгвістики мови, порівняльного мовознавства та перекладу працює 20 викладачів, з них докторів наук – 2, кандидатів наук – 13, викладачів – 5, з яких 2 закінчили аспірантуру, а 1 вступила до аспірантури 1.10.2016. В аспірантурі кафедри навчаються 8 аспірантів і 2 докторантів. 

В усіх науково-педагогічних працівників кафедри спеціальність і кваліфікація відповідають дисциплінам, які вони викладають. 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ 

Підготовка професорсько-викладацького складу, підвищення якісних характеристик потенціалу кафедри спрямована на: 

- отримання вченого звання доцента та професора; 

- отримання посади доцента через виконання всіх вимог, що висуваються, зокрема через підготовку необхідної кількості науково вартісних публікацій; 

- підготовку і захист кандидатських і докторських дисертацій через аспірантуру, докторантуру, прикріплення до кафедри; 

- розробку комплексної програми стажування викладачів у провідних науково-дослідних установах НАН України та зарубіжних університетах. 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАВДАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ: 

- підготовку і видання монографії доцентом Матвєєвою С.А.; 

- отримання звання професора доктором філологічних наук Леміш Н.Є.; 

- отримання звання доцента кандидатами філологічних наук Алексєєвою О.М., Павлик Н.В.; 

- завершення дисертації та захист ст. викладачами Орловою Ю.В. і Вайноренє І.П.; 

- захист дисертацій аспірантів кафедри Сорочинської І.Р., Нечитайло М.О.; 

- набір до аспірантури випускників магістратури. 

6.4. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ. 

Кафедра планує розробити і видати впродовж 2018-2023 рр.: 

- навчальні посібники / підручники до спецкурсів з перекладу, що їх здійснює кафедра; 

- перевидати із доповненнями навчальний посібник доц. Леміш Н.Є. з «Практичної граматики англійської мови» для студентів І-ІІ курсів; 

- видати навчальний посібник Кротенко Л.Б. у 3-х ч.: «Britain vs Ukraine: ethnolinguistic studies (histirical facts, sacred signs)», «Britain vs Ukraine: ethnolinguistic studies (ancient cultural customs and traditions)», «Britain vs Ukraine: ethnolinguistic studies (ancient Ukrainian (Slavic) and Celtic cuisine)» для студентів 4 курсу; 

- видати навчальний посібник Алексєєвої О.М. та Гонти І. «Практичний курс перекладу» для студентів 2-3 курсів; 

- видати навчальний посібник Алексєєвої О.М. «Практикум перекладу – перекладацькі трансформації» для магістрантів; 

- видати навчальний посібник Алексєєвої О.М. та Анохіної Т.О. «Основи перекладацького скоропису»; 

- видати збірник модульних тестових завдань Кравченко О.В. з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» для студентів 1 курсу; 

- видати монографію доц. Матвєєвої С.А.; 

- розробити і видати навчально-методичні комплекси з дисциплін, що читаються членами кафедри; 

- видати окремим друком навчальні програми всіх дисциплін, що викладаються на кафедрі. 

7. ОСНОВНІ УМОВИ УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМИ 

Запропонована програма може бути успішно реалізована значною мірою завдяки послідовному професійному виконанню зазначених у ній положень співробітниками кафедри, які взяли на себе певні зобов'язання, а також за підтримки наших проектів ректоратом, факультетом іноземної філології, відповідними структурами НПУ імені М.П. Драгоманова, перш за все міжнародним відділом, видавництвом, навчально-методичними комісіями, відділом аспірантури та докторантури тощо. 

Програму розвитку кафедри підготувала д.філол.н., доц. Леміш Н.Є. 

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу (протокол № 2 від 27 вересня 2018 року). 

Новини кафедри

Захисти дисертацій

 

   З гордістю повідомляємо, що на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 13.05.2019 р. відбувся захист дисертаційних робіт наших колег!

 

· докторської дисертації кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Анохіної Тетяни Олександрівни на тему: Типологія лакуніконів англомовної та україномовної картин світу, за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство та спеціальністю 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика

a

 · кандидатської дисертації старшого викладача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Орлової Юлії Валентинівни на тему: Архетипне і стереотипне відображення концепту ВІК ЛЮДИНИ у свідомості носіїв української, російської та англійської мов, за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

 o

Щиро вдячні Голові спеціалізованої вченої ради Д 26.053.26 доктору філологічних наук професору Корольовій Аллі Валер’янівні та всім членам ради за високопрофесійну, доброзичливу й теплу атмосферу, що сприяла блискучим захистам наших здобувачок.

3

ВІТАЄМО Й БАЖАЄМО НАЙШВИДШОГО
ОТРИМАННЯ ОМРІЯНИХ ДИПЛОМІВ!!!

4

 

MIND-освіта як запорука виховання нації

7 травня 2019 року
студенти факультету іноземної філології спеціальності "Переклад"
відвідали цікаву лекцію на тему
«Важливість впровадження MIND-освіти
як запоруки виховання нації.

Приклад Республіки Корея»

01 

     Лектор, професор Джо Гю Юн, директор Global International Mind Education Institute, на основі історії Республіки Кореї розповів, як люди наполегливо і спільними зусиллями йшли до своєї мети для процвітання майбутніх поколінь і для покращення рівня свого життя.
     Наразі Республіка Корея за даними, представленими професором, займає провідні позиції у світі, беручи до уваги різні галузі промисловості та ін.
     Також лектор запропонував студентам вивчити наступні слова корейською мовою: «привіт», «дякую» та «я тебе люблю», що було насправді чудовим досвідом.
02

 

ІІІ Міжнародний студентський конкурс перекладу

19 квітня 2019 року
на базі факультету іноземної філології
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова

відбувся ІІ тур (Номінація 4)
ІІІ-го Міжнародного студентського конкурсу перекладу

“Переклад як засіб актуалізації
етномовних картин світу”

у рамках лінгвокультурного проекту
“Переклад як феномен пізнання і культури”.

01

ІІ тур Конкурсу перекладу – 201 
(модератор – к.філол.н., доц. Алексєєва О.М.,
члени журі: к.філол.н., доц. Анохіна Т.О., к.філол.н., доц. Литвинов О.О.)

У Конкурсі взяли участь 85 учасників з різних ВНЗ України, Польщі та Білорусі.

Конкурс на найкращий переклад було оголошено за 4 номінаціями:
Номінація 1 – Кращий переклад поетичного твору з англійської мови на українську мову (російську для іноземних студентів);
Номінація 2 – Кращий переклад музичного українського хіту на англійську (російського для іноземних студентів);
Номінація 3 – Кращий переклад музичного англійського хіту на українську (російську для іноземних студентів);
Номінація 4 – Кращий усний послідовний переклад з англійської на українську (російську для іноземних студентів) сучасних подій у світі.

Список переможців і Збірка кращих перекладів учасників Конкурсу знаходяться у прикріплених файлах. 

 

  

02

Студенти – учасники ІІ туру Конкурсу перекладу – 2019

03

Зустріч учасників Конкурсу перекладу – 2019
з надзвичайним і повноважним послом Греції в Україні
Георгіосом Пукаміссасом

04

Оголошення переможців Конкурсу перекладу – 2019

05

Нагородження переможців Конкурсу перекладу – 2019
(за підтримки Благодійного Фонду «РОЗУМНА СИЛА»,
Галини Папазової та Павла Шопіна)

 

 

Academic Writing

01

     17 квітня 2019 р. (14:00, ауд. 5-8) відбувся третій і останній семінар із серії семінарів зAcademic Writing(27 лютого, 20 березня і 17 квітня 2019 р.), запропонованих Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education, ексклюзивним представником видавництва Pearson в Україні. Усі три семінари (Науковий стиль; Правила перефразування оригінальних висловлювань; Структура параграфу наукової статті) були проведені представником зазначеного центруІеном Едвардом Фірсом(Ian Edward Firth: ESAP lecturer, University of Leeds / Business dep.).

     У семінарах взяли участь 40 викладачів 7-ми кафедр факультету іноземної філології та 20 студентів. Усі учасники отримали електронні сертифікати (6 годин).

 

 

 

02

Акцент зроблено на практиці в опануванні навичками академічного письма.

03

Викладачі та студенти визначають головну ідею в запропонованому абзаці.

04

Учасники семінару вирішують,
чи є дані в поданому реченні  занадто узагальненими / детальними.

ІІ Міжнародна конференція

 

28-29 березня 2019 рвідбулась
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
"ФІЛОСОФІЯ МОВИ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
В ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ Й ЛІНГВІСТИЦІ
"
 

01

У конференції взяли участь 176 представників 30 закладів вищої освіти з 6 країн.

02

Програма конференції

 

Збірник матеріалів

 

 

П'яте засідання Клубу перекладачів

 

 

20 березня 2019 р
відбулось 5-те засідання
Клубу перекладачів

03

     The International Day of Happiness is celebrated worldwide every March 20, and was conceptualized and founded by philanthropist, activist, statesman, and prominent United Nations special advisor Jayme Illien to inspire, mobilize, and advance the global happiness movement.

     In 2011, Illien brought the idea and concept of creating a new global day of awareness, the International Day of Happiness, to senior United Nations Officials.

     Вигадали його представники Бутану, невеликої держави в Південній Азії, між Індією і Китаєм. Місцевий уряд прагнув «зробити усіх громадян щасливими», навіть, зробили спеціальну Державну Комісію Народного Щастя і Міністерство Щастя, а загальноприйняте поняття валового внутрішнього продукту (ВВП) замінено валовим національним щастям (саме цим показником визначається добробут нації). Ідея була цікавою, тому одразу знайшла мільйони прихильників, в тому числі – у співтоваристві ООН.  Традицій ще небагато, адже свято відносно нове, втім щороку у різних країнах проводять семінари, конференції та тренінги, учасники яких розповідають про значення щастя для людини і діляться ідеями щодо поліпшення побуту і вдосконалення суспільства.

05

     Наш клуб перекладачів теж долучився до святкування цього свята та придумав свій «План Заходів». Ми обговорювали різні підходи до теми «Щастя. Happiness», ділилися щасливими історіями та відомими цитатами про щастя, працювали в творчих групах по створенню «Щасливих Календарів: для себе та друзів». Виступали публічно з промовами про щастя, співали пісні та, завдяки креативним студентам першого курсу, мали змогу зробити неймовірну кількість фото та селфі з друзями на фоні photo-frameHAPPINESS, яку спільно створили на стінці коридору нашого факультету аби всі охочі мали змогу підняти собі настрій.

01

02

Happy Celebration!

04

Enjoy your life&share your HAPPINESS!

06

 

Четверте засідання Клубу перекладачів

 

23 грудня 2018 р
відбулось 4-те засідання
Клубу перекладачів
 

 15

     Четверте засідання Клубу Перекладачів трапилось перед самісіньким Різдвом. 

     Студенти весело провели час. Співали пісні Різдвяної тематики, які готували на парах з практичної фонетики: 
We Wish You a Merry Christmas!
Let It Snow
Jingle Bells
Happy New Year
Rocking Around the Christmas Tree
12
     
     Писали вітання та складали Різдвяні листи, розгадували кросворди та придумували свій wish-list; планували роботу клубу на наступний семестр.
 
8   
 
 
 
     Організували веселу Новорічну фотосесію та конкурс на найкращий Christmas Selfie Look.
 
 
 
 
 
 
 
 
1
65
 
10
 
 
 
 
 
 
     Вітали одне одного зі святами та насолоджувалися грайливим сяйвом бенгальських вогників.
 
 
 
 
 
 
 
 
     Час промайнув дуже стрімко, ніхто і не помітив, як швидко пролетів цілий семестр.
 
 MC
Happy Winter Holidays!
 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Третє засідання Клубу перекладачів

 

30 листопада 2018 р
відбулось 3-тє засідання
Клубу перекладачів
 

01 

00

          Третє засідання клубу перекладачів співпало з  Днем Подяки. Святкування відбулось у веселій атмосфері та, навіть, з індичкою. Студенти грали в тематичні ігри, присвячені святкуванню в різних англомовних країнах, зокрема особливостям організації свята в Канаді. День подяки - це день, коли люди можуть дякувати за те, що у них є. Сім'ї та друзі збираються разом за святковим столом, до якого традиційно готують фаршировану індичку, картоплю, овочі, журавлинний соус і гарбузовий пиріг.

 

02

04

     В останні роки День подяки в Україні набирає все більшу популярність. Раніше це свято в нашій країні відзначалося переважно у протестантському середовищі, а національного масштабу  та більш вагомого значення почало набувати після Революції Гідності. Саме тому студентам було запропоновано написати лист-подяку «IGrateful For…».

 

03

     Завершили засідання затійливими селфі на фоні Канадського прапору та дружньою традицією чаювання.

05

Forum for ELT Professionals


09-10.11.2018 р.

д.філол.н., проф. Н.Є. Леміш і
к.філол.н., доц. О.М. Алексєєва
взяли участь у роботі форуму
"Higher Education. 2nd Forum for ELT Professionals"

01

02

03

 

04

Друге засідання Клубу перекладачів

 

26 жовтня 2018 р
відбулось 2-ге засідання
Клубу перекладачів
 

1

     26 жовтня 2018 року відбулось 2-ге засідання Клубу Перекладачів. Засідання було присвячене осінній тематиці та особливостям святкування Halloween в англомовних країнах, зокрема Канаді та Америці. На практиці були відпрацьовані навички перекладацької роботи в рольових іграх на пояснення лексики свята та специфічних слів, притаманних англомовному суспільству.

      У веселій та дружній атмосфері пройшли рольові ігри та робота в групах. Роздаткові матеріали можуть бути використані студентами у подальшій роботі. Інсценування віршів та міні-презентації JackOLanterns від студентів старших курсів подарували гарний настрій наприкінці закінчення складного робочого тижня. Чаювання з печивом відбулось в процесі роботи в групах.

      To be continued 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Урочисте відкриття Клубу перекладачів

 

28 вересня 2018 р., 
напередодні Міжнародного дня перекладача
(30.09.2018 р., що пройде під девізом
«Переклад: сприяння розвиткові культурної спадщини в епоху змін»
(Translation: Promoting Cultural Heritage іn Changing Times),
на кафедрі прикладної лінгвістики,
порівняльного мовознавства та перекладу
відбулось урочисте відкриття
Клубу перекладачів.
 

alernativas-a-google-translate-640x400

      Керівник Клубу – Тамара Володимирівна Желобицька, викладач кафедри з досвідом педагогічної роботи більше ніж 20 років, координатор молодіжних освітньо-культурних проектів (Little Elf Studio, Library & Literature Support Projects, Montreal, Canada – Kyiv, Ukraine), практикуючий перекладач дитячої та підліткової літератури (останній переклад «Магазин Невидимих Речей» Івана Андрусяка (переклад з української на англійську). Наразі працює над перекладом канадської підліткової та молодіжної літератури та створенням власного курсу «Канадознавство» для педагогічних університетів України. 

zh

Порядок денний:

1. Вітальне слово

2. З історії українського і світового перекладу: ознайомлення студентів з окремими віхами з життя відомих перекладачів та їх внеском у світову перекладацьку діяльність.

3. Групова гра «Цитати про мову».

4. Дискусія «22 Tips of Becoming a Successful Translator/Interpreter». Обговорення важливості професії на тлі сучасних реалій та ролі України на міжнародній арені.

5. Обговорення роботи Клубу на 2018-2019 н.р.

6. Чаювання з підведенням підсумків першого засідання клубу.

Учасники: студенти факультету іноземної філології, викладачі кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу, серед почесних гостей – Ірина Ігорівна Овчиннікова, заступник декана факультету іноземної філології з навчально-методичної роботи. 

IMG 20180928 163656

IMG 20180928 161752

IMG 20180928 163850

IMG 20180928 164244

IMG 20180928 161910

Контакти

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Тургенівська, 8-14, 5 поверх, ауд. 5-12

Телефон: 044 484-29-99

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Кафедра світової літератури та теорії літератури

Викладачі

Корнієнко Оксана Олександрівна

kornienko

Корнієнко Оксана Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Має дві вищі освіти з відзнакою.

У 1990 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2003 р. – Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».

1991–1995 рр. – аспірантура при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.
У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія втілення авторської самосвідомості в романах Ф. М. Достоєвського», спеціальність 10.01.01. – «Російська література». 2003–2006 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років ХХ століття», спеціальністіь10.01.02. – «Російська література». 

Від 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова,
У 2007–2011 рр. працювала на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Поетика літератури», «Міфи і епоси країн, мова яких вивчається», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Зарубіжна література ХХ століття», «Сучасна література», «Напрями, течії, стилі в літературі» та ін.

Досліджує поетику прози XIX – XXI ст., стратегії та принципи ігрової поетики та міфопоетичні виміри літератури. Є автором монографії «Міфопоетична парадигма російської прози 30-х років ХХ століття: Вектори естетичного пошуку в літературі метрополії та зарубіжжя» (Київ, Логос, 2006, 332 с.), навчального посібника «Ігрова поетика у літературі» (Київ, Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017, 242 с.) та численних публікацій у вітчизняних наукових фахових виданнях та за кордоном (Великобританія, Іран, Польща та ін.).

Здійснює наукове керівництво аспірантами та пошукувачами (Кондакова Д. Ю., Шуберт Г.М. Єрьоміна-Чащина М. В. успішно захистили кандидатські дисертації та зараз працюють викладачами на кафедрі).
Є заступником голови Спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 із захисту дисертацій при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Входить до складу редколегії фахових наукових видань: «Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство, літературознавство)», «Південний архів: Філологічні науки», «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля» та ін.

Співавтор шкільних програм «Зарубіжна література» (2001), інтегрованого курсу «Література» (2012 р., 2014 р.).

За дорученням Міністерства освіти і науки України бере участь у підготовці (розробка завдань) та проведенні (голова журі) IV турів Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов і літератур національних меншин (російської) (з 2011 р.); у 2012-2017 рр. – г олова журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Переможець у номінації «Викладач року-2017 факультету іноземної філології».

Список публікацій Корнієнко О.О.

Анненкова Олена Сергіївна

PA264155ch1.jpg

Анненкова Олена Сергіївна - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літературифакультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 1993 р. закінчила філологічний факультет Українського педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «російська мова і література» (диплом з відзнакою). У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Термінологія осіб адміністративного та судового апарату в російській писемності XVI – XVII століть», спеціальність «Російська мова». 

У 2012 році захистила докторську дисертацію «Дискурс традиції І.С.Тургенєва в прозі російського зарубіжжя (Б.К.Зайцев, І.С.Шмельов, М.А.Осоргін)». З 2008 року – доцент, а з 2014 р. – професор кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології. 

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Антична література та література Середніх віків», «Історія зарубіжної літератури доби Просвітництва», «Історія зарубіжної літератури доби романтизму», «Історія зарубіжної літератури ХІХ століття», «Література країн, мова яких вивчається (англійська література)», «Література країн, мова яких вивчається (польська література)», «Зарубіжна література ХХ-ХХІ століть».  

Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій, навчально-методичних посібників з історії зарубіжної літератури для студентів філологічних спеціальностей:  «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 1830-1880-х років» (2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (2014), «Англійська література вікторіанської епохи» (2016), наукової монографії «”Слово вічного життя”»: Дискурс традиції І.С. Тургенєва в прозі російського зарубіжжя (Б.К. Зайцев, І.С. Шмельов, М.А. Осоргін)» (2011). 

Коло наукових інтересів – західноєвропейська та російська література ХІХ та ХХ століть; антична література, філософія міфотворчості в сучасній літературі.

Список публікацій Анненкової О.С.

Астахова Алла Андріївна

AstakhovaАстахова Алла Андріївна - старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Працює на кафедрі працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова з 1980 року спочатку на посаді викладача, потім старшого викладача, а зараз доцента.

За час роботи розробила і читала багато різних курсів лекцій: з фольклору, давньоруської літератури, російської літератури ХVІІІ ст, пропедевтичний курс з російської літератури. У останні роки читає курси лекцій з Античної літератури, літератури Середніх віків та Відродження. Розробила спецкурси «Жанр оповідання в історії російської літератури», «Біблійні мотиви в літературі», «Історія французького роману».

Співавтор посібника-хрестоматії «Міфи та фольклор народів світу (К., 2003), автор статей з проблем поетики російської літератури та методики її викладання в школі.

Список публікацій Астахової А.А.

Боровська Олена Миколаївна

Borovskaya

Боровська Олена Миколаївна - старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 1989 році закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за спеціальністю «російська мова та література та іноземна мова», у 1993 році – аспірантуру. Працює над завершенням кандидатської дисертації.

З 1993 року викладач кафедри світової літератури та теорії  літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Антична література», «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження», «Історія зарубіжної літератури XVII-ХVIII ст., «Історія китайської літератури».

Досліджує російську поезію XVIII ст. Автор наукових статей з проблем російсько-українських взаємин, творчості Ф. Прокоповича, М. Ломоносова, О. Сумарокова, Г. Державіна, М. Львова, а також навчального посібника «Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина» (К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012).

Список публікацій Боровської О.М.

Бубенок Олег  Борисович

BubenokБубенок Олег Борисович - доктор історичних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «історія».

У 1995 р. захістив кандидатську дисертацію на тему: «Яси південноруських степів (палеоетнографічне дослідження)», спеціальність «Етнологія».

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Алани-аси у складі середньовічних етнополітичник об’єднань Євразійського степу», спеціальність 07.00.02 – «Всесвітня історія».

З 2010 р. – завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України.

Від 2014 р. працює на кафедрі працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси: «Література Сходу», «Історія і культура Близького Сходу», «Історія і культура Далекого Сходу», «Арабська література».

Автор монографій «Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI – начало XIII вв.) (К.: Логос, 1997. 224 с.); «Аланы-асы в Золотой Орде (XIII–XV вв.)» (К.: Истина, 2004. 324 с.); «Від Аттіли до Чингіз-хана (алани і тюркомовні номади Євразії)» (Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2012. 508 с.); навчального посібника «Історія Хазарського кагантату» (К.: МСУ, 2001) та понад 200 наукових публікацій у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном (Великобританія, США, Швеція, Іран, Туреччина, Болгарія, Туркменістан, Азербайджан, Росія). Постійно бере участь у роботі міжнародних наукових конференцій та конгресів.

Лауреат премії імені А. Ю. Кримського (2000 р.).

Головний редактор наукового щорічника «Хазарский альманах», заступник головного редактора журналу «Східний світ», член редакційних колегій періодичних збірників «Сходознавство» та ін.

В рамках міжнародного наукового співробітництва активно співпрацює з іноземними академічними центрами – Єврейський університет Єрусалиму (м. Єрусалим); Центрально-Європейський університет (м. Будапешт); Інститут археології та етнографії Академії наук Туркменістану (м. Ашгабад).

Список публікацій Бубенка О.Б.

Бураго Дмитро Сергійович

BuragoБураго Дмитро Сергійович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «„Міф Києва” як художній концепт у російській романтичній літературі ХІХ ст.», спеціальність 10.01.02 – «Російська література».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології. У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси «Історія зарубіжної літератури к. ХІХ – п. ХХ століття» та «Історія зарубіжної літератури ХХ століття».

Працював вчителем гімназії № 153 імені О. С. Пушкіна, викладав в Інституті підвищення кваліфікації вчителів.

Головний редактор наукових журналів «Мова і культура» та «Колегіум». Головний редактор літературно-художнього журналу «Соты». Член редколегій наукових і художніх видань.

Очолює оргкомітет міжнародної наукової конференції ім. проф. С. Б. Бураго «Мова і культура».

З 1998 є членом Національної спілки письменників України. Автор поетичних книг: «Эхо мертвого города» (1992), «Здесь» (1996), «Поздние времена» (1998), «Шум словаря» (2002), «Спичечный поезд» (2008), «Танго» (2014), «Снеговик» (2015).

Лауреат літературних премій імені Л. Вишеславського, премії НСПУ імені М. Ушакова та міжнародної премії імені Арсенія та Андрія Тарковських.

Автор наукових публікацій в Україні та за кордоном.

Список публікацій Бураго Д.С.

 

Загребельна Наталія Костянтинівна

ZagrebelnayaЗагребельна Наталія Костянтинівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1998 р. закінчила факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «українська і російська мова та література», у 2001 р. магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «теорія, історія літератури та компаративістика».

2002–2006 рр. – аспірантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ліричний суб'єкт поезії ХХ ст.: форми конституювання та репрезентації», спеціальність 10.01.06 – «Теорія літератури».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова. У 2008-2012 рр. викладала в Київському гуманітарному інституті (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Теорія літератури», «Історія зарубіжної літератури межі ХІХ–ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Література країн, мова яких вивчається (сучасна англомовна література)», спецкурси «Теоретико-літературні концепції ХХ ст.» та «Російська поезія ХХ ст.».

Автор статей з питань теорії літератури та поетики літератури ХІХ та ХХ ст., публікується в українських фахових виданнях та наукових збірниках Росії, Білорусі, Чехії. Учасник міжнародних наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів: творчість А. П. Чехова, Г. В. Іванова, Й. Бродського, метатекстуальність, література та фотографія, література та інтернет, сучасні форми рецепції літературної класики.

Список публікацій Загребельної Н.К.

Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна

фото_Еремина.jpg

 

Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2015 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (російська, іноземна)», отримала кваліфікацію магістра мови і літератури, філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (російська мова і література, німецька мова), наукового редактора (диплом з відзнакою).

У 2015 р. прикріпилась здобувачем до кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету М. П. Драгоманова зі спеціальності 10.01.02 – російська література.

2018 р. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтертекстуальність як світомоделюючий фактор прози С. Д. Кржижанівського», спеціальність 10.01.02 – російська література.

Від 2017 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладає курси: «Зарубіжна література», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами.

Досліджує поетику російської та зарубіжної прози XIX–XX ст., специфіку творчості С. Д. Кржижанівського, є автором наукових публікацій у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях. Учасник наукових конференцій в Україні та за кордоном.

Перекладає з англійської, німецької, французької.

Список публікацій Єрьоміної-Чащиної М.В.

Кондакова Дар'я Юріївна

KondakovaКондакова Дар'я Юріївна - кандидат філологічних наук (PhD), старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2009 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (російська, італійська)»та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника російської мови і літератури, італійської мови(диплом з відзнакою).

У 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі Інститута філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка по кафедрі історії російської літератури.

У 2014 році в НПУ імені М.П.Драгоманова захистила дисертацію кандидата філологічних наук на тему «Петербурзький текст у сучасній російській ліриці: вектори художніх пошуків» (спеціальність 10.01.02 – «російська література»).

З 2015 року працює викладачем (з 2018 – старшим викладачем) на кафедрі світової літератури та теорії літератури (до 2018 р. – кафедра російської та зарубіжної літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Викладає курси: «Зарубіжна література», «Російська література», «Література країн, мова яких вивчається», «Історія зарубіжної літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.», «Актуальні тенденції світового літературного процесу». Здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та культурологічною практикою.

Автор наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках. Учасник наукових конференцій в Україні та за кордоном.

Сфера наукових інтересів: феномен «міського тексту», російська література Срібного віку, західноєвропейська література рубежу ХІХ–ХХ ст., компаративні дослідження світової літератури, рок-поезія, інтермедіальні дослідження.

Перекладає з італійської, англійської, іспанської.

Список публікацій Кондакової Д.Ю.

Костюк Олена Миколаївна

KostiukКостюк Олена Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького з кваліфікацією «вчитель російської мови та літератури», має диплом з відзнакою.

Закінчила аспірантуру та у 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика портрета „розчарованого” героя російської літератури першої третини ХІХ ст.», спеціальність10.01.01. – «Російськалітература». Навчалася у докторантурі.

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси «Російська література ХVІІІ – ХІХ ст.» та «Зарубіжна література ХVІІІ – ХІХ ст.», веде спецкурси та спецсемінари з творчості поетів пушкінської доби, поетики зображувального ряду, актуальних проблем історіографії та методології літературознавства, класичної польської літератури, основ науково-дослідної діяльності педагога-філолога та ін.

Упорядник методичних рекомендацій для студентів та мультимедійного супроводу занять з літературознавчих дисциплін та НДРС.

Працює над проблемою підготовки майбутнього вчителя світової літератури до науково-дослідної та інноваційної діяльності. Автор публікацій з проблем історичної поетики, індивідуальної освіти, викладання класичної літератури у школі та ВНЗ, навчально-наукової діяльності та педагогічної інноватики, підготовки вчителя літератури.

Відмінник освіти України. Має 18-річний стаж роботи у школі у якості вчителя зарубіжної літератури, російської мови та літератури, заступника директора з науково-методичної роботи, а також досвід керівництва експериментальною діяльністю ЗНЗ, організації та впровадження державних і громадських педагогічних, творчих та медіа-проектів.

Відповідальний секретар Науково-методичної ради Інституту іноземної філології (з 2008р.). Член Комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Член журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (з 2012 р.).

 Список публікацій Костюк О.М.

Пахарєва Тетяна Анатоліївна

PakharevaПахарєва Тетяна Анатоліївна - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1989 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література» (диплом з відзнакою).

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетичний мотив як засіб формування цілісності художньої системи Анни Ахматової», спеціальність «Теорія літератури».

2006 р. після проходження докторантури у КНУ імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Акмеїстичні тенденції у російській поезії останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст.», спеціальність 10.01.02 –«Російська література».

З 1992 р. у процесі викладання у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова розробила такі лекційні курси: «Російська література кінця ХІХ початку ХХ ст.», «Російська література ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Зарубіжна література доби Середньовіччя та Відродження», «Зарубіжна література кінця ХІХ – початку ХХ ст.», а також спецкурси: «Принципи аналізу поетичного тексту», «Акмеїзм та постакмеїзм у російській поезії», «Творчість І. Бродського», «Література в інтермедіальному просторі».

Автор понад ста наукових публікацій, у тому числі монографій «Художественная система Анны Ахматовой» (1994), «Опыт акмеизма: Акмеистическая составляющая современной русской поэзии» (2004) інавчальних посібників зі спецкурсів для студентів-філологів «Концепция творчества в поэзии А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой» (1997), «Миф о юге в творчестве А. И. Куприна» (у співавторстві з С. П. Строкіною, 2012), «Русская литература рубежа ХІХ-ХХ вв. Курс лекций» (2015).

Сфера наукових інтересів: естетична специфіка поезії посткласичного періоду, поетика російської літератури Срібної доби, еволюційні процеси у російській поезії ХХ ст., взаємодія літератури та кінематографу.

Список публікацій Пахаревої Т.А.

Шевченко Ольга Леонідівна

Shevchenko

Шевченко Ольга Леонідівна - старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури)  з 1970 року. У 1975 році закінчила аспірантуру.

Викладає курси «Зарубіжна література XVIIIст.», «Зарубіжна література XIX ст.» і спецкурс «Традиції та новаторство в англійській літературі».

Сфера наукових інтересів: англійський романтизм. Друкувалася у збірнику наукових статей кафедри з проблем англійського романтизму.

 Список публікацій Шевченко О.Л.

 

Штейнбук Фелікс Маратович

ШтейнбукШтейнбук Фелікс Маратович - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

1986 року закінчив філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки за спеціальністю «Російська мова та література» (диплом з відзнакою).

2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Жанрова своєрідність та внутрішня єдність «Кінармії» І. Е. Бабеля», спеціальність «Російська література».

2010 року захистив докторську дисертацію на тему «Тілесний міметизм у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття», спеціальність «Теорія літератури».

Є розробником лекційних курсів: «Сучасна світова література», «Актуальні проблеми світового літературного процесу», «Вступ до літературознавства», «Нонконформізм у світовій літературі ХХ ст.» тощо.

Автор понад ста тридцяти наукових публікацій, зокрема, монографій «Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття», «Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів)», «Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі», а також навчально-методичних посібників «Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури в 11 класах», «Вивчення зарубіжної літератури. 11 клас», «Методика викладання зарубіжної літератури у школі», «Українська література у контексті тілесно-міметичного методу».

Сфера наукових зацікавлень: тілесність у літературознавчому контексті.

 Список публікацій Штейнбука Ф.М.

Шуберт Ганна Миколаївна

shubertШуберт Ганна Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2002 р. закінчила Інститут іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література» (російська, англійська).

У 2006–2010 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі російської та зарубіжної літератури НПУ імені М. П. Драгоманова. 2010 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського: особливості перехідного художнього мислення», спеціальність 10.01.02. – «Російська література».

Від 2004 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова; у 2007-2010 рр. працювала на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури рубежу ХІХ-ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», спецкурс «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського» та ін.

Досліджує поетику російської прози XIX-XX ст., сучасну літературу, стратегії та принципи поетики перехідності. Автор навчального посібника «Поетика новелістики С. Д. Кржижанівського» (К., 2015. 220 с.) та наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях.

Список публікацій Шуберт Г.М.

Юдін Олександр Анатолійович

Yudin

Юдін Олександр Анатолійович - доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова і література та іноземна мова» (диплом з відзнакою).

У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Поетика перформатива у творчості Андрія Бітова (на матеріалі «Книги подорожей») зі спеціальності 10.01.02. – «Російська література»

2009–2012 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему: «Легітимізація автора в художньому та науковому дискурсах» зі спеціальності 10.01.06. – «Теорія літератури»

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси: «Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури ХХ століття», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Історія і культура Японії», «Японська література», «Турецька література».

У рамках викладацької діяльності веде студентський «Літературний дискусійний клуб» та читає цикл лекцій про джазову музику.

Автор двох монографій: «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в Книге путешествий Андрея Битова» (К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2007), «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К.: Ніка-центр, 2014), а також більше 60 наукових публікацій: статей у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках, низки передмов до перекладних видань філософських і художніх творів.

Сфери наукових інтересів: історія російської літератури, історія зарубіжної літератури (західноєвропейська, американська, японська), теорія літератури, естетика, російська філософія ХХ ст., західноєвропейська філософія та соціологія ХХ ст., герменевтика.

Займається науковим перекладом в царинах філософії, соціології, психології, культурології: переклав (особисто або в колективі перекладачів) більше 30 книжок з англійської, німецької, французької та італійської мов. Займається музичною журналістикою (джазовий оглядач).

Список публікацій Юдіна О.А.

Юферева Олена Володимирівна

Юферева

Юферева Олена Володимирівна - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Має дві вищої освіти. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Філософська лірика К. К.  Случевського: від романтизму до символізму») в Дніпропетровському національному університеті. 

У 2005–2008 рр. обіймала посаду доцента кафедри теорії і практики перекладу Класичного приватного університету (м.Запоріжжя). 

У 2015 р. в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Еволюція віршованих жанрів подорожі, щоденника, послання в російській поезії другої половини ХІХ ст.».

У 2011–2016 рр. — доцент кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету. 2016 – 2017 рр. — професор кафедри слов’янської філології ЗНУ. 

Розробила такі лекційні курси «Теорія масової інформації», «Теорія тексту і твору», «Історія світової літератури», «Історія та теорія художнього перекладу», «Сучасна російська література», «міжкультурна комунікація» та інш.

У науковому доробку — більше ніж 80 науково-методичних праць з літературознавства і журналістикознавства, зокрема, монографії: «Жанрово-родовий синтез у поетичному щоденнику та подорожі (українська та російська поезія ХІХ – початку ХХ ст.)» (2010), «Динамика периферийных жанров в русской поэзии второй половины ХІХ века» (2014).

Напрями наукових інтересів: подорожній дискурс, історія російської поезії ХІХ ст., жанрологія, «наївна» словесність, інтермедіальність.

Список публікацій Юферевої О.В.

Про кафедру

Кафедра світової літератури та теорії літератури (до вересня 2018 року – кафедра російської та зарубіжної літератури) належить до найстаріших кафедр Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, має давні традиції та великий досвід підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

Кафедра словесності розпочинає свою історію з 1835 року, коли при Київському університеті Святого Володимира було створено педагогічний інститут, а з 1920 р. кафедра увійшла до складу літературно-лінгвістичного відділу факультету професійної освіти Київського інституту народної освіти. З 1934 року, після створення Київського педагогічного інституту, на мовно-літературному факультеті працювали дві окремі кафедри: всесвітньої літератури (завідувачі проф. С.І. Родзевич, доц. М.Л. Сахарний, ст. викл. Ф.С. Грім) та російської літератури (завідувачі проф. В.І. Маслов, проф. Г.В. Александровський, проф. Є.О. Перлін, доц. В.В. Приступов, доц. Д.М. Іофанов, доц. Л.М. Карлов, доц. Д.П. Шутенко). З 1952 року їх було об’єднано у кафедру російської та зарубіжної літератури, якою в різний час завідували доц. В.Д. Войтушенко, проф. І.Т. Крук, проф Б.Б. Шалагінов, доц. О.П. Охріменко. Серед визначних науковців, які викладали на кафедрі, академік Д.С. Наливайко, професори Ю.З. Яновський, С.М. Руссова, Є.В. Волощук. У різний час на кафедрі працювали яскраві й незабутні викладачі: доценти С.М. Фоміна, І.Г. Панченко, Е.Г. Гайнцева, Н.М. Король, Н.І. Ніколаєнко, Г.В. Крюкова, Н.О. Мірошнікова та інші.

З 2015 року кафедрою завідує доктор філологічних наук, професор Оксана Олександрівна Корнієнко. Зараз серед викладачів кафедри 7 докторів наук, професорів, 6 кандидатів наук, доцентів. Більшість професорсько-викладацького складу кафедри є випускниками Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра: «Зарубіжна література» (від античності до сучасності), «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Література країн, мова яких вивчається» та інші.


За вибором студентів читаються курси:

 • «Поетика літератури»,
 • «Міфи та епоси країн, мова яких вивчається»,
 • «Основи компаративістики»,
 • «Основи літературознавчих досліджень»,
 • «Основи літературної творчості»,
 • «Напрямки і течії в літературі»,
 • «Практичний курс літературознавчого аналізу»,
 • «Література і кіно»,
 • «Література і театр»,
 • «Література і живопис»,
 • «Література та Інтернет»,
 • «Гра у літературі»,
 • «Історія та традиційна культура Великобританії»,
 • «Історія та культура Близького Сходу»,
 • «Історія та культура Далекого Сходу»,
 • «Російська література» та інші.

Викладачі кафедри керують курсовими, бакалаврськими та магістерськими проектами, культурологічною практикою, забезпечують роботу наукових гуртків та проблемних груп.
При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 035. Філологія, а також спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій К 26.053.22 зі спеціальностей 10.01.01 – Українська література та 10.01.02 – Російська література.

З 2016 року кафедра розробляє комплексну наукову тему «Поетика та аксіологія літератури: проблеми дослідження і викладання». Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, друкуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. З 2016 року кафедра організовує і проводить Міжнародну наукову конференцію «Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди», яка збирає науковців з різних міст України, близького й далекого зарубіжжя.

Серед наукових публікацій викладачів кафедри монографії:

 • Пахарєвої Т.А. «Опыт акмеизма (акмеистическая составляющая современной русской поэзии)» (К., 2004);
 • Корнієнко О.О.«Мифопоэтическая парадигма русской прозы 30-х гг. XX в.: Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья» (К., 2006),
 • Анненкової О.С.«„Слово вечной жизни”: дискурс традиции И.С.Тургенева в прозе русского зарубежья (Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев, М.А.Осоргин)» (К., 2011);
 • Юдіна О.А. «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в „Книге путешествий” Андрея Битова» (К., 2007), «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К., 2014);
 • Юферевої О.В. «Динамика периферийных жанров в русской поэзии второй половины ХІХ века» (К., 2014);
 • Штейнбука Ф.М. «Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття» (К., 2007), «Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів)» (К., 2009), «Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі (К., 2014).

Викладачі кафедри є авторами підручників та навчальних посібників. Студенти-філологи користуються розробками викладачів кафедри: Б.Б. Шалагінова «Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.» (К., 2004, 2013), О.С. Анненкової «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 30-80-х років ХІХ століття» (К., 2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (К., 2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (К., 2011), «Англійська література вікторіанської епохи. Курс лекцій» (К., 2016), «Сучасна польська поезія. Хрестоматія» (К., 2018), Т.А. Пахарєвої «Російська література рубіжу ХІХ-ХХ ст.: Курс лекцій» (К., 2015), С.М. Руссової «Джерело перлин: хрестоматія східних літератур» (К., 1998), «Джерело перлин. Поетика східних літератур» (К., !999), О.О. Корнієнко «Ігрова поетика в літературі» (К., 2017), Ф.М. Штейнбука «Методика викладання зарубіжної літератури в школі» (Тернопіль, 2009), комплексом посібників Н.О. Мірошнікової «Літературний герой: Посібник із вступу до літературознавства» (2015), «Сонет: Теорія та історія сонета в завданнях і коментарях» (К., 1997), «Вступ до літературознавства: Термінологічний мінміум у схемах та визначеннях» (К., 2009), «Вступ до літературознавства: Практикум» (К., 2003, 2015), «Занимательный литературоведческий словарь» (К., 2015) та ін.

Кафедра світової літератури та теорії літератури підтримує зв’язок із середніми загальноосвітніми навчальними закладами. Викладачі кафедри працюють над створенням навчальних програм та підручників із зарубіжної літератури для середньої школи, беруть участь у проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів – членів Малої Академії наук, а також у роботі Інституту підвищення кваліфікації вчителів-філологів.

Крім суто навчальної та наукової діяльності, кафедра постійно організує заходи, спрямовані на широку аудиторію. В рамках культурно-освітнього проекту «АRТ-ПОРТАЛ» кафедрою проводяться творчі зустрічі з відомими письменниками та вченими, лекції, літературні вечори, екскурсії, відвідуються театри та музеї, відбуваються дискусії на актуальні теми літератури та мистецтва.
Кафедра світової літератури та теорії літератури невпинно працює на високому науковому, педагогічному та культурному рівні, залучаючи до роботи провідні ідеї сучасної гуманітаристики, та бере активну участь у розбудові вітчизняної освіти та науки.

Перспективи розвитку

Перспективи розвитку кафедри на 2018-2023 рр.

Навчальна, навчально-методична діяльність
1. Застосування компетентнісного підходу та особистісно-орієнтованої моделі у професійній підготовці фахівців.
2. Удосконалення інноваційних форм і методів навчання.
3. Забезпечення міждисциплінарного підходу в підготовці конкурентоспроможних філологів.
4. Використання у освітньому процесі інтегральних форм аудиторного навчання з обєктно-орієнтованою електронною системою Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle).
5. Розвиток та вдосконалення дистанційного навчання.
6. Підіготовка нових та оновлення існуючих нормативних курсів та дисциплін за вибором, навчально-освітніх програм.
7. Створення та оновлення навчально-методичної літератури для забезпечення навчального процесу, підготовка підручників, посібників, навчально-методичних рекомендацій з дисциплін, що викладаються членами кафедри, розробка та вдосконалення навчально-методичних комплексів з літературознавчих курсів.
8. Робота з підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри.
9. Організація і проведення науково-методичних семінарів і круглих столів.

 

Наукова діяльність
10. Виконання науково-дослідної роботи за профілем кафедри та напрямом «Поетика і аксіологія літератури: проблеми дослідження і викладання».
11. Залучення студентів до наукових досліджень за науковим напрямом кафедри.
12. Підвищення рівня наукової активності викладачів і студентів в галузі літературознавства.
13. Посилення роботи щодо опублікування результатів наукових досліджень співробітників кафедри у високорейтингових фахових українських та зарубіжних виданнях.
14. Організація та проведення Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій на базі НПУ імені М.П.Драгоманова, співорганізація міжнародних наукових конференцій з іншими вищими навчальними закладами та інституціями.
15. Забезпечення функціонування електронної бази даних результатів наукової діяльності викладачів кафедри.
16. Наукове консультування докторантів, здобувачів наукового ступеня доктора філософії (Phd) та кваліфікаційних робіт.
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів (студентські наукові конференції, доповіді, проекти, публікації).
18. Формування у студентів академічної доброчесності.
19. Робота проблемних груп і наукових гуртків, літературознавчого дискусійного клубу.
20. Розширення міжнародного наукового співробітництва. Укладання і підписання договору про міжнародне наукове співробітництво із Університетом Центрального Ланкаширу (Престон, Велика Британія) та іншими навчальними закладами та науковими установами.
21. Експертно-аналітична робота членів кафедри:
• участь у роботі спеціалізованої Вченої Ради К. 26.053.22 при НПУ імені М.П.Драгоманова та інших спеціалізованих Вчених Рад України;
• рецензування наукових монографій, навчальних підручників і посібників, програм, авторефератів;
• опонування дисертаційних досліджень;
• робота у редколегії фахових вітчизняних та зарубіжних наукових видань.

 

Організаційно-виховна та профорієнтаційна робота
22. Організація і проведення системних заходів із виховної роботи, а саме – громадсько-патріотичного, морального та естетичного виховання молоді.
23. Робота постійно діючого культурно-просвітницького проекту кафедри «ART-портал»: організація і проведення літературно-мистецьких заходів, зустрічей студентів і викладачів із відомими вченими, письменниками, діячами мистецтв, відвідування театрів, музеїв, виставок.
24. Організація та проведення культурологічної практики.
25. В рамках профорієнтаційної діяльності посилення зв’язків із шкільною освітою, участь в організації та проведенні учнівських Олімпіад та роботі Малої академії наук.
26. Проведення профорієнтаційної роботи серед школярів з метою їх залучення до навчання в університеті, участь в організації та проведенні днів «відкритих дверей» та інших заходів.
27. Поширення інформації про діяльність університету та факультету завдяки висвітленню роботи кафедри на сайті факультету та на сторінці кафедри у соціальній мережі Facebook.

Опис дисциплін

Кафедра методики викладання іноземних мов
Ніколаєнко Віта Валентинівна

Віта ВалентинівнаНіколаєнко Віта Валентинівна, завідуюча кафедрою та доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 1997 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію викладача англійської та російської мови, зарубіжної літератури.

Захищена дисертація
Кандидат педагогічних наук 13.00.02 теорія та методика навчання (російська мова як іноземна) «Формування російськомовної граматичної компетенції англомовних студентів-іноземців на початковому етапі навчання у вищій школі (на матеріалі дієслівних категорій), 2004 рік

Професійна кар'єра
2002 – 2004 — викладач кафедри граматики та історії англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;
2004 – 2005— старший викладач кафедри теорії та практики перекладу факультету міжнародних економічних відносин
2005-2006 – доцент кафедри англійської філології НПУ імені М.П.Драгоманова
2007-2012 – завідувач кафедри іноземних мов НПУ імені М.П.Драгоманова
2012-2015 – докторантура при НПУ імені М.П.Драгоманова
2015-2016 – доцент кафедри англійської філології НПУ імені М.П.Драгоманова
2017 - понині – завідувач кафедри методики викладання іноземних мов НПУ імені М.П.Драгоманова

Курси, які викладає
Викладає такі навчальні дисципліни: «Теоретична фонетика англійської мови», «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах»

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Александрова Лорина Галіківна

Лорина Галіківна

Александрова Лорина Галіківна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта 
У 1985 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю вчитель англійської та німецької мови.

Професійна кар'єра
З вересня 1985 р. викладач кафедри англійської філології, з 1992 р. – старший викладач цієї кафедри. З вересня 2017 р. доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології.

Сфера наукових інтересів
Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах та у вищій школі.

Курси, які викладає
Александрова Л.Г. викладає такі навчальні дисципліни: «Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах», «Методика викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах», є автором робочих та навчальних програм з даних дисциплін. Александрова Л.Г. є керівником курсових, бакалаврських та магістерських робіт студентів.

Л.Г. Александрова керує педагогічною практикою студентів факультету іноземної філології.

Публікації

Список публікацій Александрової Л.Г.

Членство в організаціях
Є учасником експериментальної програми “ Шкільний вчитель нового покоління”, що проводиться Міністерством освіти і науки України та Британською Радою в Україні. Александрова Л.Г. має відповідні сертифікати про проходження стажування у січні та липні 2016 р.

Сертифікати
1. Британська рада в Україні: PRESETT teacher development course (36 hours), 16-22 січня 2016 року; 1-7 липня 2016 року.
2.Міжнародний освітній центр “Dinternal-Book”: seminar “What is Competency-Based Language Teaching is about”? 23 October 2017, Kyiv. Ключі зміни в Програмі з іноземних мов 5-9 класів, 23 жовтня 2017 року.
3.Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і технологія іншомовної освіти”, НПУ імені М.П. Драгоманова, жовтень 26-27, 2017 року.
4. Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи; відповідальна за педагогічну та науково-асистентську практики; відповідальна за моніторинг контрольних робіт; керівник секції «Методика викладання англійської мови»; відповідальна за підготовку тестових завдань для вступників до магістратури».

Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , тел. (044) 486-88-36

 

Божок Олександра Сергіївна

Божок О.С.

Божок Олександра Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, вчений секретар Ради науково-технічної творчості студентської молоді, заступник декана з наукової роботи студентів.

Освіта
У 2004 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська, французька)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя французької мови та зарубіжної літератури.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 11 років.

Захищена дисертація
У 2015 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування мовно-методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Професійна кар'єра
З вересня 2004 р. викладач кафедри англійської філології, з 2014 р. – старший викладач цієї кафедри, а з 2017 року – доцент. З вересня 2017 р. доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології.

Сфера наукових інтересів
Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, практичної граматики, методика викладання світової літератури.

Курси, які викладає
Викладає такі навчальні дисципліни: «Практика усного та писемного мовлення англійської мови». Керує написанням курсових та магістерських робіт, підготовкою студентів до конкурсів наукових робіт та олімпіад.

Досягнення
Має грамоти та подяки за вагомий внесок у розвиток студентської наукової роботи та активне сприяння розвитку Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки, а саме:
- За вагомий внесок у розвиток студентської наукової роботи та активне сприяння розвитку Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки (2017);
- За високий рівень науково-організаційної роботи та з нагоди відзначення Дня науки (2018).

Сертифікати
Серед останніх сертифікатів про підвищення кваліфікації:
- Certificates of completed 36- and 42-hour PRESETT teacher development course (from British Council Ukraine – IATEFL Ukraine Teacher Development Summer and Winter School supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine). Січень та червень-липень, 2016 р.
- Certificate for completion of the course “Academic Writing” (from Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”). Листопад, 2016 р.
- Сертифікат учасника III (VII) міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти» м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
- Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.
Робота по кафедрі, обов'язки.
Обов’язки по кафедрі: відповідальна за викладацьку та студентську наукову роботу, керування студентськими конференціями, видання збірника наукових робіт студентів.

Контактна інформація
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вітченко Анастасія Юхимівна

Вітченко А.Ю.Вітченко Анастасія Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
- у 2000 році закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю “Англійська і німецька мови та зарубіжна література”;
- З 2003 р. по 2006 р. навчалась у аспірантурі на кафедрі методики викладання російської мови та світової літератури;

Захищена дисертація (назва, рік захисту)
- у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Методика застосування філософських джерел у процесі вивчення зарубіжної літератури (9-11 кл.)” за спеціальністю 13.00.02 “Теорія та методика навчання (зарубіжна література)”;
- у 2015 отримала вчене звання доцента кафедри англійської філології.

Професійна кар'єра
- 15.08.2000 р. – 15.05.2001 р. – викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
- 15.05.2001 р. – 08.01.2008 р. – викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
- 08.01.2008 р. – 02.09.2013 р. – старший викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
- з 02.09.2013 р. –10.09.2017 р. – доцент кафедри англійської філології Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.
- з 10 вересеня 2017 р.дотепер –доцент кафедри методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Сфера наукових інтересів
Теорія і технологія інтерактивного навчання англійської мови у педагогічних закладах освіти, лінгвокраїнознавча компетентність, фонетична компетентність, тощо.

Курси, які викладає
Основні навчальні дисципліни, які Вітченко А.Ю. викладає для всіх рівнів вищої освіти:
- лекційний курс “Лінгвокраїнознавство”,
- лекційний курс “Лінгвокультурологія”
- лекційний курс “Основи перекладу”
- практичний курс англійської мови,
- практичний курс фонетики англійської мови,
- практичний курс граматики англійської мови.
Крім виконання аудиторного навантаження керує магістерською, асистентською практикою та магістерськими та бакалаврськими роботами.

Публікації

Список публікацій Вітченко А.Ю.

Членство в організаціях
3 2016 р доцент Вітченко А.Ю. є головою Науково-методичної Ради факультету іноземної філології, та членом Науково-методичної РадиНаціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Досягнення
Доцент Вітченко А.Ю. нагороджена грамотою за вагомий внесок у розвиток університету і плідну працю в складі предметної екзаменаційної комісії під час вступної кампанії 2017 року

Сертифікати
Участь доцента Вітченко А.Ю. у методичних школах, конференціях та семінарах підтверджена сертифікатами:
1. TeacherDevelopment Winter School organised by the British Council Ukraine and IATEFL Ukraine, Lviv 16-22 January 2016.
2. Teacher Development Summer School organised by the British Council Ukraine and IATEFL Ukraine, Rachiv 01-07 July 2016.
3. Сертифікат учасника семінару, організованого Express Publishing та Folio Books “There is FUN for everyone! Дидактичні ігри на уроках англійської мови” м. Київ, 16 червня 2016 р.
4. Сертифікат учасника семінару, організованого Express Publishing та Folio Books “Different Approaches in Modern English Teaching ” м. Київ, 29 березня 2017 р.
5. Teacher Development Seminars organised by Express Publishing and Folio Books “The Power of Play: Developing Language through Play” and “It’s the Way that You Say It: Verbal and Non-verbal Communication” Kiyv, October, 2017.
6. Сертифікат учасника III (VII) міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти» м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
7. Сертифікат учасника міжвузівського методичного семінару «Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та сектору безпеки» м. Київ, 12 жовтня 2017 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Протягом роботи у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Анастасія Юхимівнавиконувала цілу низку обов’язків, пов’язаних із навчально-методичною роботою. Брала участь у процесі запровадження до навчального процесу факультетуіноземної філології модульно-рейтингової системи оцінювання, дистанційного навчання, рецензувала магістерські роботи, навчальні програми, навчально-методичну літературу.

Контактна інформація:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Гладка Ірина Анатоліївна

Ірина Анатоліївна

Гладка Ірина Анатоліївна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Гладка Ірина Анатоліївна у 1989 році закінчила Київський державний педагогічний університет ім. М. Горького, спеціальність за дипломом - вчитель російської мови та літератури, ТВ № 893386 та англійської мови. У 1993 році отримала другу вищу освіту в Українському державному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, спеціальність за дипломом - вчитель української мови та літератури, ДСК № 006615.

Професійна кар'єра
Гладка Ірина Анатоліївна працює на посаді доцента з 01 вересня 2007 року за наказом ректора № 471 від 20 вересня 2007 року.
Основні етапи педагогічної та науково – педагогічної діяльності у вищому закладі освіти ІV рівня акредитації:
- з 15.08.1989р. по 30.08.1990р. – асистент кафедри російської мови Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького;
- з 01.09.1990 р. по 03.09.1992р. – асистент кафедри практичного курсу російської мови Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького;
- з 04.09.1992р. по 30.08.1992р.– асистент кафедри практичного курсу української мови Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
- з 01.09.1993р. по 30.03.1995р. – асистент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
- з 01.04.1995р. по 30.08.1999р. – старший викладач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Українського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова;
- з 01.09.1999р. по 30.03.2000р. – старший викладач кафедри англійської філології на 0,5 ставки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова після декретної відпустки;
- з 01.04.2000р. по 02.06.2005р. – старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
- з 03.06.2005р. по 14.12.05р. - старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
- з 15.12.2005 по 30.08.2007р. – старший викладач кафедри германського та порівняльного мовознавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
- з 01.09.2007р. по теперішній час – доцент кафедри германського та порівняльного мовознавства Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
з 01.09.2017р. по теперішній час – доцент кафедри методики викладання іноземних мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Сфера наукових інтересів - Методика викладання іноземних мов

Курси, які викладає
Гладка І.А. викладає такі навчальні дисципліни: “Практика усного і писемного мовлення”, “Методика викладання іноземних мов в середніх класах”, Методика викладання іноземної мови у вищій школі”.

Досягнення
7 квітня 2015 року нагороджена почесною медалью М.П. Драгоманова за особливий внесок у навчання молоді. 2 грудня 2016 року прошла стажування в “Національній академії керівників кадрів культури і мистецтва” і отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Сертифікати
• Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.
• «Language philosophy and new trends in translation and linguistic studies», квітень 06-07, 2017, Київ
• III (VII) Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти» м. Київ, 26-27 жовтня 2017 р.
• «Світ мови- світ у мові», 26-27 жовтня 2017, Київ

Робота по кафедрі, обов'язки
Доцент Гладка І.А. керує педагогічною практикою студентів 4,5 курсів в школі № 181. Проводить "Майстер класи" зі стажерами Інституту підвищення кваліфікації НПУ імені М.П.Драгоманова, профорієнтаційну та виховну роботу серед студентів з метою залучення їх до роботи у школі.
За час роботи на цій посаді продемонструвала високий рівень науково-методичної підготовки при проведенні лекційних та практичних занять, а також здібності принципового, вимогливого й водночас толерантного викладача.
Гладка І.А. керує педагогічною практикою студентів факультету, здійснює керівництво написанням бакалаврських, магістерських робіт студентами ІV,V курсу факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.
По кафедрі виконує обов’язки профорга.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гвоздецька Катерина Олександрівна

Гвоздецька К.О.

 Гвоздецька Катерина Олександрівна, викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 2018 р. закінчила НПУ імені М. П. Драгоманова, і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

Професійна кар'єра
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – НПУ імені М.П.Драгоманова. З 01.10.2018 р. працює викладачем кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
Методика викладання іноземних мов у початкових, середніх навчальних закладах.

Курси, які викладає
Гвоздецька К.О. викладає такі навчальні дисципліни: “Практика усного і писемного мовлення”, “Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах”.

Сертифікати 

• Науково практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі» м. Київ, 15 березня 2018 р. (д.філол.н., проф. кафедри суспільних наук НУОУ імені Івана Черняховського А. О. Вітченко);
• Методично-практичний семінар «Особливості підготовки, проведення і оцінювання кваліфікаційного іспиту з іноземної мови» м. Київ, 27 березня 2018 р.;
• Методично-практичний семінар, організований Express Publishing, Folio Books, “Excite, educate, inspire your students. – X ways to teach vocabulary”, м. Київ, 30 травня 2018 р. (Ляшко Наталія, ELT consultant);
• Методичний семінар “Англійська мова на допомогу медіа грамотності” м. Київ, 18 червня 2018 р. (організований посольством США);
• Методичний семінар організований Ukrainian Association for Language Testing and Assessment “Assessment of Grammar Skills” м. Київ, 26 вересня 2018 р. (проф. Квасова О. Г. – президент Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання UALTA).
• Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології в контексті антропоцентричної парадигми», м. Київ , 08 листопада 2018 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Відповідальна за сайт кафедри. Керує педагогічною практикою студентів 4,5 курсів та здійснює керівництво написанням курсових робіт.

Контактна інформація

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Гончарова Тетяна Володимирівна

Гончарова Т.В.

Гончарова Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 1999 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Романо-германські мови та література”
2000-2004 – навчання в аспірантурі при кафедрі англійської філології НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Германські мови» 10.02.04

Захищена дисертація
Кандидат філологічних наук з 2006 року.
Тема дисертації «Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом –er у сучасній англійській мові» за спеціальністю «Германські мови» 10.02.04

Професійна кар'єра
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – НПУ імені М.П.Драгоманова.
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах:
– з 01.11.2000 по 01.09.2004 року – аспірант кафедри англійської (мови) філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова
– з 01.09.2004 по 22.06.2006 року – викладач кафедри англійської філології
– з 22.06.2006 по 10.05.2007 року – викладач кафедри германського та порівняльного мовознавства
– з 10.05.2007 по 2017 рік – доцент кафедри філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу
– з 08.12.2017 – доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
1) Співвідношення понять “номінація” і “словотвірна мотивація” у сучасній ономасіології.
2) Лінгвокультурологічний аспект навчання іноземній мові; методика інтегрованого вивчення мови і культури.
3) Використання інтерактивних пізнавальних стратегій при вивченні англійської мови у молодшій школі.
VI. Курси які викладає.
«Лінгвокультурологія».

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
050 385 30 77

Карпенко Ульяна Олексіївна

Карпенко

Карпенко Ульяна Олексіївна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Здобула вищу освіту в університеті ім. М.П. Драгоманова, 2002 році.
Закінчила аспірантуру в 2005 році Нац. Ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Докторантура 2011-14 НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Захищена дисертація
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фрейм «Вооружённое противостояние» в русской, английской, итальянской культурно-языковой традиции».

Професійна кар'єра
З 2006 по сьогодні працює в університеті НПУ ім. М.П. Драгоманова. З вересня 2017 року, викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Курси, які викладає
Карпенко У.О. викладає такі навчальні дисципліни: “Практична граматика”, “Практична фонетика”.

Досягнення
Отримала такі нагороди та медалі:
1. Медаль НПУ ім. М. П. Драгоманова
2. Вищий CILS (ун-т м. Сієна) (італ. м.). Сертифікат з тур. м.

Контактна інформація 
067 848 57 50
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кодалашвілі Оксана Богданівна

Оксана Богданівна

Кодалашвілі Оксана Богданівна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Випускниця Київського державного педагогічного інституту іноземних мов 1985 року. По закінченні інституту отримала кваліфікацію викладача англійської та французької мов.

Професійна кар'єра
1985-1991 – викладач кафедри іноземної філології НПУ імені Драгоманова. З 1991 старший викладач кафедри англійської філології НПУ імені М.П. Драгоманова. З вересня 2017 року доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
Сферою наукових інтересів є методика.

Курси, які викладає
Кодалашвілі Оксана Богданівна викладає такі навчальні дисципліни: практика англійської мови,теоретична та практична граматика,практика фонетики. Крім виконання аудиторного навантаження керує магістерською асистентською практикою та магістерськими та бакалаврськими роботами.

Членство в організаціях
Ukrainian Association for Language Testing and Assessment(UALTA) з 2016 року.

Досягнення
1. Почесна грамота за сумлінну працю і досягнення високих показань у професійній діяльності 2015 р. ким видана?
2. Грамота за вагомий внесок у розвиток університету- 2017 р. Коли ким видана?

Сертифікати
1.Міжнародньо-освітній центр “Person-Dinternal” “Teaching Writting for International Exams”.Особливливості навчання писемного мовлення у підготовці до міжнародних екзаменів, грудень 17, 2015 року.
2.Ukrainian American Liberal a lot Institute “Wisconsin International University (UAS) Ukraine”, “Academic writing” – June, 9, 2016.
3. UALTA “Assessing EAP and Assessing ESP ” – May,19, 2017.
4. EALTA “Promossing fair assessment practise in University classroom in Ukraine” September 10-13, 2016.
5. American House “English teacher training workshops February – June 2016” June, 2016.
6. Establishing English Writing Centress in Ukrainian Universities Framewarks and practices” February, 3, 2017.
7. Lingva skills Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи “Lingva skill” для фахівців із мовної підготовки ВНЗ – Листопад 18, 2016 року.
8.Міжнародна науково-практична конференція “Теорія і технологія іншомовної освіти” жовтень 26-27, 2017 року.
9. Науково-практичний семінар «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі», НПУ ім. М.П.Драгоманова, 15 березня 2018 р.

Робота по кафедрі, обов'язки
Відповідальна за стажування викладачів кафедри і професійно-викладацького складу факультету іноземної філології.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мельник Павло Юрійович

Мельник П.Ю.

Мельник Павло Юрійович, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
Мельник П.Ю. закінчив Державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова у 1993 році за спеціальністю «Російська мова і література та французька мова».

Професійна кар'єра
Працює в НПУ ім. М.П. Драгоманова з 1998 року.

Сфера наукових інтересів: методика викладання французької мови.

Курси, які викладає

Мельник П.Ю. викладає такі навчальні дисципліни: практику усного та писемного мовлення французької мови, методику викладання французької мови, країнознавство. Керує педагогічною практикою студентів.

Публікації
Список публікацій Мельника П.Ю.

Досягнення
Срібна медаль М.П. Драгоманова за особистий вагомий внесок у розвиток університету (2018).

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Микитенко Аліна Володимирівна

Микитенко А.В.

Микитенко Аліна Володимирівна, викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 2011 році закінчила НПУ імені М. П. Драгоманова, і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (німецька, англійська)» та здобула кваліфікацію викладача німецької мови; вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.
У 2017 році закінчила аспірантуру в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство».

Професійна кар'єра
3 2011 року працює в НПУ імені М.П. Драгоманова викладачем німецької мови.

Сфера наукових інтересів
Семантичний розвиток лексем у німецькій мові, запозичення, сленг.
Сучасні підходи до методики викладання німецької мови у середній школі та у вищому навчальному закладі.

Курси, які викладає
Викладає такі навчальні дисципліни: «Практика німецької мови», «Друга іноземна мова», «Методика викладання німецької мови», «Лінгвокраїнознавство».

Публікації
Список публікацій Микитенко А.В.

Членство в організаціях
Менеджер рейтингу моніторингу освіти Факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова з 2017 року.

Сертифікати
Участь у семінарах підвищення кваліфікації викладачів Гете Інституту м. Київ:
1.„Methoden zur Grammatikvermittlung“, лютий, 2014
2.„Deutsch Lehren Lernen“, вересень, 2015
3.„Weihnachten im Deutschunterricht“, грудень, 2015
4.„Menschen im Beruf“, грудень, 2015
5.„Gezielte Prüfungsvorbereitung“, березень, 2016
6.„Schritte International Neu“, вересень, 2016
7.„Lieder in der modernen Daf-Lehrwerken für junge Erwachsene“, березень 2017
8. „Berufssprache Deutsch: passgenaues und praxisnahes Sprachtraining“, листопад 2017
9. „Weihnachten – ein festliches Stationenlernen“, грудень 2017
10. „Deutschunterricht mal anders für Jugendliche“, січень 2018
11. „Bewegungsspiele und Aufgaben im DaF-Unterricht mit Kindern“, лютий 2018
12. „Produktive Fertigkeit Schreiben im Lehrwerk „Mit uns B1+“, березень 2018
13. „Musik im Deutschunterricht“, березень 2018
14. „X-ways to teach vocabulary“, травень 2018
15. «Unsere Entdeckungsreise mit Paul, Lisa und Co. : spielen, motivieren, unterrichten », жовтень 2018 року
16. „ Lebendige Geschichte – Landeskunde im DaF-Unterricht“, 29 -30 листопада 2018 року.
17. "Spaß am Lesen im Daf-Unterricht mit "Berlin, Meyerbeer 26" vom Hueber-Verlag",  грудень 2018 року.

Участь у мовних курсах німецької мови: Münchner Volkshochschule, C2, 2 тижні, червень 2016

Робота по кафедрі, обов'язки 
Відповідальна за рейтингове оцінювання викладачів.

Контактна інформація 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Романюк Вікторія Леонідівна

Романюк В.Л.Романюк Вікторія Леонідівна, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов.

Освіта
У 2007 році закінчила з відзнакою НПУ імені М.П. Драгоманова.
У 2010 році закінчила аспірантуру у НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».


Професійна кар'єра
З 2010 року працювала викладачем кафедри англійської філології. З 2013 року старшим викладачем кафедри англійської філології. З вересня 2017 року працює старшим викладачем кафедри методики викладання іноземних мов. А з вересня 2017 р. працює на кафедрі методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології.

Курси, які викладає
Романюк В. Л. викладає такі навчальні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення.

Досягнення
Медаль М.П. Драгоманова за особистий вагомий внесок у розвиток університету. Від 26 травня 2015 р. №10

Сертифікати
• Сертифікат про підвищення кваліфікації в Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі практики англійської мови з 16 березня по 16 травня 2017 р. «Лінгвокраїнознавчий аспект викладання англійської мови та методи контролю в поєднанні з сучасними технологіями навчання». 17 травня 2017 р.
• Pearson-Dinternal seminar “Teaching Writing for International Exams (Особливості навчання писемного мовлення у підготовці до міжнародних екзаменів з англійської мови. 17 December 2015, Kyiv.
• Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”, Certificate for completion of the course “Academic Writing”, June 9, 2016. Kyiv.
• Cертифікат із нагоди завершення на курсах турецької мови за рівнем «А1», що проходили в Українсько-турецькому культурному центрі «Сяйво» у 2016-2017 н.р. Київ, 1 липня 2017.
• Teacher Development Seminars. “The Power of Play”. Developing language through play. It’s the way that you say it: Verbal and Non-verbal communication”. October, 2017.
• Сертифікат про участь у III (VII) Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти». Київ, 26-27 жовтня, 2017.
• Certificate for attending Cambridge University Press “Developing listening skills for ZNO” 14.03.2018, Kyiv.
• Сертифікат учасника науково-практичного семінару «Інтерактивні технології навчання англійської мови у вищій школі». Київ, 15 березня 2018
• Сертифікат учасника методично-практичного семінару «Особливості підготовки, проведення і оцінювання кваліфікаційного іспиту з іноземної мови» 27.03.2018

Робота по кафедрі, обов'язки
Бере активну участь у громадській діяльності кафедри методики викладання іноземних мов, веде розробку навчально-методичного комплексу, регулярно відвідує засідання кафедри та Ради факультету іноземної філології, керує виробничо-педагогічною практикою студентів, курсовими роботами з методики викладання іноземної мови та дипломними роботами студентів-магістрантів.
Романюк Вікторія Леонідівна – відповідальна за розподіл педагогічного навантаження та за виховну роботу зі студентами, відповідальна за укладання навчальних і робочих програм з дисциплін кафедри; член методичної комісії факультету іноземної філології.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
067 880-92-79

Семененко Галина Миколаївна

Семененко Г.М.

Семененко Галина Миколаївна - канд. філол. наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов.

Сфера наукових інтересів
Мовні зміни та історія англійської мови. Дослідження механізмів мовних змін, викликаних як внутрішніми (граматикалізація), так і зовнішніми (соціальні фактори) чинниками.

Членство у міжнародних організаціях
Societas Linguistica Europaea, International Society for the Linguistics of English, Historical Sociolinguistics Network

Публікації
Список публікацій Семененко Г.М.

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Яковлєва Тамара Вікторівна

Яковлєва

Тамара Вікторівна Яковлева - старший викладач кафедри методики викладання ыноземних мов.

Освіта
Яковлева Тамара Вікторівна закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1981 році за спеціальністю…… . З 1981 р. по 2012 р. працювала на посаді викладача на кафедрі іспанської філології та кафедрі романських мов.

Професійна кар'єра
Яковлева Тамара Вікторівна має великий досвід роботи з іспанською мовою за кордоном: з 1986 р. по 1988 р. працювала технічним перекладачем в Республіці Куба та з 1993 р. по 1995 р. працювала в Посольстві України в Аргентинській Республіці.
Працює на посаді старшого викладача кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Курси, які викладає
Викладає практику усного і писемного мовлення та теоретичні дисципліни (теоретична фонетика, теоретична граматика іспанської мови, історія іспанської мови, методика викладання іспанської мови).

Контактна інформація
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Про кафедру

Кафедра методики викладання іноземних мов була створена відповідно до рішення Вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова та наказу ректора № 506 від 08 вересня 2017 року. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Віта Валентинівна Ніколаєнко.
На кафедрі працюють досвідчені науковці, філологи та методисти, викладачі з великим досвідом роботи у вищій школі та фаховій підготовці майбутніх викладачів з іноземних мов (англійської, французької, німецької, іспанської, італійської).

У своїй діяльності колектив кафедри спирається на свій інтелектуальний потенціал. Творчі зусилля кафедри знаходять своє втілення в авторських нормативних і спеціальних курсах, навчальних програмах нових курсів, які розроблені і читаються студентам протягом усіх років навчання.

Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і спеціальних дисциплін з англійської, німецької, французької, іспанської та італійської мов на І-ІV курсах бакалаврату, а також на І та ІІ курсах магістратури спеціальності «Філологія» та «Середня освіта» (денне, вечірнє та заочне відділення).


Опис дисциплін

Дисципліни

1 курс
Практика усного та писемного мовлення англійської мови
Практична фонетика іноземної мови
Практична граматика іноземної мови
2 курс

Лінгвокраїнознавство 
Лінгвокультурологія
Практика усного та писемного мовлення англійської мови
Вступ до МВАМ 
3 курс  
Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
4 курс 
Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
Теоретична фонетика іноземної мови 
Теоретична граматика іноземної мови
Практика усного та писемного мовлення іноземної мови
Методика викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
5 курс
Методика викладання іноземних мов у вищій школі

Вибіркові дисципліни

2 курс в III семестрі – Морфологічні аспекти практичної граматики першої іноземної мови (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
2 курс в VI семестрі – Лінгвокульторологія (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
3 курс в V семестрі – Актуальні проблеми сучасної граматики англійської мови (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
3 курс в V семестрі – Технологія тестування знань іноземної мови (Схід, АН, ФІН, АУ –денна форма навчання);
3 курс в VI семестрі – Інноваційні технології у методиці навчання іноземних мов (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
3 курс в VI семестрі – Основні пед. досліджень ( Методика викладання іноземної мови) (Схід, АН, ФІН, АУ – заочна та денна форми навчання);
4 курс VIII – Формування професійної майстерності вчителів іноземної мови у початковій школі (Схід, АН, ФІН, АУ –денна форма навчання).


Новини

Конференції та семінари

Конференція для викладачів!!!

Запрошуємо Вас до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах»», яка проводитиметься 4-5 квітня 2019 року на базі факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Міжнародна конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти»

конференція

 

22 листопада 2018 року відбулась VIII Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і технологія іншомовної освіти». Об 11.00 ауд. 6-7 (вул. Тургеневська, 8/14) проходило пленарне засідання. Робота секційних засідань проводилася після пленарного та за розкладом програми конференції. В конференції прийняв участь 121 студент.

 

 

 

 

Методичний семінар “Assessment of Grammar Skills”

книги26 вересня 2018 року відбувся методичний семінар, організований Ukrainian Association for Language Testing and Assessment під назвою “Assessment of Grammar Skills”. Семінар проводила проф. Квасова О. Г. – президент Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання UALTA.

 

 

 

 

Контакти

Адреса: 01601 Київ, вул. Тургенівська, 8-14, 5 поверх, к. 5-9.
Телефон кафедри: +38 044 486-88-36
Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перспективи розвитку


Кафедра романо-германської філології

Професорсько-викладацький склад

Толчеєва Тетяна Станіславівна

tolcheyeva tsТолчеєва Тетяна Станіславівна, завідуюча кафедри романо-германської філології, доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 

Закінчила факультет англійської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов в 1993 році, отримавши кваліфікацію вчителя англійської та французької мов.
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у Київському національному лінгвістичному університеті. У 2010 році Толчеєва Тетяна Станіславівна захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Була співавтором підручника за модульно-рейтинговою технологію навчання «Ділова англійська мова» для студентів спеціальності «Переклад» (Гриф МОНС України). Підготувала та видала друком монографію „Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості". Керує підготовкою аспірантів спеціальностей 10.02.15 - загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна і математична лінгвістика.

З 3 вересня 2018 року очолює кафедру романо-германської філології.

Під керівництвом Т. С. Толчеєвої було захищено 3 кандидатських дисертацій. Щороку Толчеєва Тетяна Станіславівна виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, має понад 30 наукових публікацій у провідних фахових виданнях. Опонує кандидатські дисертації, виступає рецензентом авторефератів кандидатських дисертацій, керує магістерськими дослідженнями студентів.

Вінічук Ліна Станіславівна

vinichuk

Вінічук Ліна Станіславівна, кандидат педагогічних наук (1987 р.), доцент по кафедрі іноземних мов (1991р.).

Народилася 13 травня 1943 року в селі Забуяння Макарівського району, Київської області. В 1967 році з відзнакою закінчила факультет французької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, отримавши кваліфікацію вчителя французької та англійської мов.

У 1967 році з відзнакою закінчила факультет французької мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, отримавши кваліфікацію вчителя французької та англійської мов.

У 1986 році закінчила аспірантуру при Науково-дослідному Інституті педагогіки України.

Тема кандидатської дисертації "Проблема виховання свідомої дисципліни в творчій спадщині А.С. Макаренка". (13.00.01 Теорія та історія педагогіки). 

З 1978 р. працює в НПУ імені М. П. Драгоманова. З березня 1998 року до вересня 2018 року очолювала кафедру німецької та французької мов Інституту іноземної філології, яку в серпні 2011 року було перейменовано на кафедру романо-германської філології. 

Науково-педагогічна діяльність Вінічук Л.С. відзначена державними нагородами: "Відмінник освіти України" (2000, 2003р.), «Подяка» Голови Київської міської державної адміністрації (1999, 2005), «Подяка» Міністерства освіти та науки України (2006 р.), орден Святої великомучениці Варвари від імені Київського патріархату Української православної церкви "за заслуги з відродження духовності України" (2006 р.), «Почесна грамотота» Верховної Ради України (2010 р.). За значний особистий внесок та вагомі досягнення у трудовій діяльності Вінічук Л.С. було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України" (2012 р.).

Вінічук Л.С. висококваліфікований фахівець. Двічі проходила стажування у Франції (1983, 1988 рр.).

Викладацька діяльність Вінічук Л. С. спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців іноземної мови для національної педагогічної освіти. Працюючи в навчальних групах, викладає практику французької мови, практичну фонетику французької мови, розробила та читає лекційні курси «Теоретична фонетика французької мови», "Історія французької мови", "Лексикологія", "Вступ до романської філології", керує магістерськими роботами студентів. Веде практичні заняття з аспірантами, готуючи їх до складання кандидатських іспитів. Вона є членом університетської комісії по прийому вступних іспитів до аспірантури та кандидатських іспитів з іноземних мов.

Неодноразово була Головою предметної комісії з іноземних мов на вступних іспитах до Університету.

Вінічук Л.С. проводить значну громадську роботу. Була членом  Науково-методичної Ради університету, у 2000-2003 р.р. - членом Фахової ради з напряму "Педагогічна освіта", яка функціонувала при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Міністерство освіти і науки України залучає її до роботи експерта по ліцензуванню та акредитації вищих навчальних закладів України, ностифікації іноземних документів про освіту.   

Член Ради Факультету іноземної філології. Член президії Асоціації "Україна-Франція". Коло наукових інтересів Вінічук Л.С. повязане з дослідженням проблеми ... У науковому доробку Вінічук Л.С. - монографія, навчально-методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів, низка наукових статей. Навчально-методичні посібники "Книга для читання французькою мовою", посібник з практичної фонетики французької мови "Звуки французької мови" та інші успішно використовуються  в навчальному процесі.

Осноні праці:

1. "Книга для читання французькою мовою" - Ч.І.-К., Вища школа 1989. - 245 с. (у співавторстві).

2. "Книга для читання французькою мовою" - Ч.П. - К., Вища школа. - 1993. - 232 с. (у співавторстві).

3.  "Французька мова. Розмовні теми для школярів, абітурієнтів, студентів" - К., "Знання". - 1999. - 112 с. (у співавторстві).

4. "Звуки французької мови у мовленнєвому потоці", навчально-методичний посібник з практичної фонетики французької мови, К., - 149 с.

Єленіна Зоя Іванівна

elenina1

Єленіна Зоя Іванівна закінчила філологічний факультет КДУ імені Т. Г. Шевченка у 1965 році по спеціальності романо-германські мови і література. У 1970 р. закінчила Вищі педагогічні курси при Київському інституті іноземних мов.

З 1971 р. працювала в КДПІ імені М. Горького на посаді викладача французької мови кафедри іноземних мов.З 2004 року працює на посаді доцента кафедри німецької та французької мов (сьогодні - кафедра романо-германської філології) Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Єленіна З. І. активний, вдумливий, компетентний викладач. Розробила теоретичні фахові курси «Теорія та практика перекладу», «Ділова французька мова», «Теоретична граматика французької мови» для студентів 4 – 5 курсів. Викладає в групах бакалаврів і магістрів. Керує написанням курсових, магістерських та дипломних робіт.

Єленіна З. І. – автор багатьох друкованих праць. Її навчальні посібники і підручники використовуються викладачами і студентами вузів і шкіл міста Києва

Свою роботу в педагогічному університеті Єленіна З. І. поєднує з роботою в середніх загальноосвітніх школах, керує педагогічною практикою студентів. З 2006р – голова журі французької секції Малої Академії Наук України.

Єленіна З. І користується серед викладачів і студентів повагою і авторитетом. У стосунках з колегами, студентами чемна, зичлива, толерантна.

Нагороджена державними знаками „Відмінник народної освіти" (1987 р.) та „Відмінник освіти України" (1994 р.).

Машкевич Анна Аркадієвна

Mashkevich

 Старший викладач

Машкевич А.А. закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова у 2007 році, отримавши кваліфікацію викладача французької мови та зарубіжної літератури. Після закінчення інституту працює викладачем кафедри романого-германської філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

  Викладає практику усного та писемного мовлення (французька мова). У своїй викладацькій роботі Машкевич А.А. успішно використовує передовий практичний досвід викладачів іноземної мови. 

 Значну увагу Машкевич А.А. приділяє удосконаленню змісту та методики проведення практичних занять, використовуючи активні методи навчання, впроваджуючи проблемні ситуації.

    Машкевич А.А. бере активну участь у громадському житті факультету та кафедри.

Мельник Павло Юрійович

Старший викладач

П.Ю. Мельник закінчив Державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова у 1993 році. Працює в НПУ ім. М.П. Драгоманова з 1998 року.

 Викладає практику усного та писемного мовлення французької мови, методику викладання французької мови, країнознавство. Керує педагогічною практикою студентів.

Підгаєцька Світлана Леонидівна

Подгаецкая

Викладач

Підгаєцька Світлана Леонідівна закінчила Державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова у 1996 році.

З 1999 року працює на кафедрі романо-германської філології, викладає на денній та заочній формах навчання граматику та практику французької мови, лексикологію та стилістику французької мови, бере участь в розробці навчальних програм.

Приймає участь у звітно-наукових конференціях викладачів університету.

 

 

 

 

 

 

Страшко Ірина Володимирівна

Старший викладач

Салко Ольга Володимирівна

DSC 0104

Викладач

 

Салко Ольга Володимирівна закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.  Драгоманова за спеціальністю мова та література з відзнакою.

 

   З 2013 року працює на кафедрі романо-германської філології, викладає на денній та заочній формах навчання граматику та практику французької мови, бере участь в розробці навчальних програм. З 2014 року член журі французької секції Малої Академії Наук.

 

   У 2015 році вступила до аспірантури зі спеціальності порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, заочна форма навчання.

 

   Салко О.В. кваліфікований та цілеспрямований викладач, проходила стажування в Україні та за кордоном.

 

 

Трубачова Дар'я Володимирівна

Trubachova

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

   У  2001 році Трубачова Дар’я Володимирівна закінчила з відзнакоюНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова і література», отримала кваліфікацію «Викладач французької мови, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури», займалася науковою роботою в період навчання в університеті, потім як здобувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України. 

 

   З 2002 року працює на кафедрі романо-германської філології.

   З 2008 – 2015  рік працювала над дисертацією з теми «Дидактичні умови формування комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін» (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання).

   У 2016 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий  ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. Особистий внесок Трубачової Д. В. в двох опублікованих працях у співавторстві полягає в обґрунтуванні сутності й структури способів комунікативної діяльності, критеріїв і рівнів їх сформованості, узагальненні результатів вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми здійснення диференційованого підходу, визначенні способів і засобів рівневої організації навчальної діяльності, розробленні системи комунікативних завдань і вправ, методики її упровадження з урахуванням рівнів комунікативних можливостей майбутніх учителів іноземної мови.

   Трубачова Дар’я Володимирівна має великий досвід викладацької діяльності, 15 років працює у вищому навчальному закладі, є автором навчальних програм і посібників, керувала педагогічною практикою студентів на факультеті іноземної філології, бере участь у науковій роботі університету.

 

Дермель Наталія Михайлівна

Дермель Наталія Михайлівна випускниця факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова. Працює на кафедрі романо-германської філології та викладає такі дисципліни як «Практика німецької мови», розробила та викладає теоретичні курси «Теоретична фонетика німецької мови», «Типологія німецької мови», «Друга іноземна мова» (німецька).

Керує педагогічною практикою студентів та написанням магістерських робіт. Протягом своєї діяльності активно займається громадською та виховною роботою, організовує тематичні вечори зі студентами, екскурсії та інші заходи.

Розробила ряд навчальних програм та науково-методичних комплексів.

Горбач Оксана Василівна

gorbach

Закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у 1997 році за спеціальністю "Українська мова і література та іноземна (німецька) мова" та отримала кваліфікацію "Вчитель української мови та літератури і німецької мови".

1997-2000 р.р. працювала на кафедрі німецької та французької мов факультету (потім Інституту) іноземної філології НПУ імені Н. П. Драгоманова.

Успішно склала кандидатські іспити та у 2000 році вступила до цільової аспірантури за спеціальністю 10.02.04 – "германські мови". Дисертаційне дослідження присвячене питанням актуального стану сучасної німецької мови та аспектам дослідження її лексичного складу. У науковому доробку Горбач О.В. 16 наукових статей та тез виступів на наукових конференціях (в тому числі міжнародних). До кола наукових інтересів належать питання лексикології та стилістики сучасної німецької мови, питання теоретичного та практичного перекладознавства, ділової німецької мови та лінгвокраїнознавства.

У 1997 та 2000 роках перебувала на курсах підвищення кваліфікації викладачів у Гете-Інституті (Berlin, Düsseldorf).

У 2006 році отримала стипендію від Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та перебувала на науковому стажуванні в університеті міста Ерфурт, де працювала у науковій бібліотеці над дослідженням економічної лексики у складі сучасної німецької мови під керівництвом наукового куратора Dr. AngelikaFeine.

Горбач О.В. бере активну участь у наукових конференціях та методичних семінарах для викладачів вищої школи, організованих Гете-Інститутом та Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

Гринюк Оксана Степанівна

кандидат філологічних наук, доцент

   Гринюк Оксана Степанівна випускниця факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова. Працює на посаді доцента кафедри романо-германської філології та викладає такі дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови», «Друга іноземна мова(німецька)», курс методики викладання іноземної мови. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. О.С. Гринюк є автором багатьох наукових статей, учасником всеукраїнських та міжнародних конференцій і семінарів, пройшла стажування щодо підвищення кваліфікації у Гете Інституті (м. Берлін). Розробила навчально-методичний комплекс «Друга іноземна мова» (німецька). Керує написанням магістерських робіт, є членом журі МАН України. Бере активну участь у суспільно-громадському житті НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Михайлова Ірина Василівна

Михайлова

кандидат психологічних наук,доцент

   З 2006 року успішно працює на кафедрі романо-германської філології  Факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. Основні навчальні дисципліни, які викладає для всіх кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр): практика усного і писемного мовлення німецької мови, країнознавство (Німеччини), основи лінгвістичних досліджень, теорія і практика усного і писемного перекладу, магістерська асистентська практика, керівництво магістерськими роботами.

   У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 19.00.07  – педагогічна та вікова психологія, на тему “Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці”, в 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри романо-германської філології.

   Для забезпечення навчального процесу та з метою розкриття індивідуальних можливостей кожного студента розробила ряд навчальних посібників із «Загальної психології», «Вікової та педагогічної психології» з англійськими та німецькими термінами, які успішно впроваджуються в навчальному процесі на факультеті іноземної філології. Окрім того, розробила навчально-методичний посібник з дисципліни «Країнознавство (Німеччина)» з практичним спрямуванням, що використовується на лекціях та практичних заняттях для студентів третього курсу.

   Активно співпрацює з німецьким культурним центром в Україні Гете-Інститутом, що надає можливість нашим студентам відвідувати численні заходи, які проводить Гете-Інститут та розмовні клуби. Окрім того, Михайлова І.В. співпрацює з провідним німецьким видавництвом Hueber, що дозволяє використовувати в навчальному процесі тільки новітні навчальні матеріали з вивчення німецької мови.

З 2016 року бере активну участь в міжнародному проекті з обміну студентами та викладачами ERASMUS +

Охріменко Олена Андріївна

Ohrimenko

Старший викладач

 З 2009 – участь у міжнародних конференціях, написання наукових статей;

 2008 – 2011 р.- навчання у аспірантурі при НПУ імені М.П.Драгоманова, Інституті філології, кафедрі романо-германської філології за спеціалізацією Германські мови;

 1999-2004- навчання у КНУ імені Тараса Шевченка, Інституті філології, кафедрі теорії та практики перекладу, зі спеціальності «Переклад», присвоєно кваліфікацію перекладача, філолога з німецької та англійської мов, (захистила дипломну роботу «Податкова система ФРН та способи перекладу податкової термінології українською мовою»);

 З 2004 - старший викладач німецької мови в НПУ імені М.П. Драгоманова, Інституті іноземної філології, кафедрі романо-германської філології. Викладаю в університеті практику мови, ділову німецьку мову, теорію та практику перекладу, країнознавство, методику викладання іноземної мови у ВНЗ.

Сокорчук Віталія Миколаївна

Sokorchuk

Cтарший викладач кафедри романо-германської філології.

Після закінчення в 1995 році Київського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, отримавши кваліфікацію вчителя російської мови,літератури та іноземної мови, працює в НПУ імені М. П. Драгоманова спочатку на кафедрі іноземних мов філологічного факультету. З моменту створення кафедри романо-германської філології Інституту іноземної філології працює старшим викладачем німецької мови.

У 2000 році вступила до аспірантури зі спеціальності 10.02.04 «германські мови»(німецька), заочна форма навчання.

Сокорчук В. М. – висококваліфікований викладач, проходила стажування у Гете-Інституті. Протягом багатьох років викладає практику усного та писемного мовлення на середніх та старших курсах, розробила та читає лекційні курси «Теоретична граматика німецької мови» та «Стилістика сучасної німецької мови», керує магістерськими роботами та педагогічною практикою студентів. Викладацька діяльність Сокорчук В. М. спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців німецької мови. Вона є автором багатьох статей за фахом, навчально-методичних посібників «Навчально-методичні матеріали до курсу стилістики сучасної німецької мови» Ч.I та Ч. II, які успішно використовуються у навчальному процесі.

Полікарпова Євгенія Анатоліївна

Полікарпова

Старший викладач

Полікарпова Євгенія Анатоліївна закінчила у 2006 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад», здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача з іспанської та англійської мов, викладача-дослідника. З 2006 року працює на кафедрі романо-германської філології Інституту іноземної філології Київського національного університету імені М. П. Драгоманова. Викладає практику усного та писемного мовлення іспанської мови. Читає курс лекцій з теоретичних дисциплін. Виступає з доповідями на звітно-наукових конференціях викладачів університету

 

 

 

Яковлєва Тамара Вікторівна

Яковлєва

Старший викладач

 

   Яковлева Тамара Вікторівна закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1981 році. З 1981 р. по 2012  р. працювала на посаді викладача на кафедрі іспанської філології та кафедрі романських мов.  

 

   Яковлева Тамара Вікторівна має великий досвід роботи з іспанською мовою за кордоном: з 1986 р. по 1988 р. працювала технічним перекладачем в Республіці Куба та з 1993 р. по 1995 р. працювала в Посольстві України в Аргентинській Республіці.

 

   Працює на посаді старшого викладача кафедри романо-германської  філології НПУ ім.М.П.Драгоманова. Викладає практику усного і писемного мовлення та теоретичні дисципліни (теоретична фонетика, теоретична граматика іспанської мови, історія іспанської мови, методика викладання іспанської мови). Опублікувала навчально-методичний посібник з іспанської мови для студентів ІІ-ІІІ курсів.

 

Пільгуєва Оксана Анатоліївна

Старший викладач

Закінчила Київський Національний Лінгвістичний Університет у 1998 році. З 1999 року працює викладачем на кафедрі помано-германських мов. Керівник секції італійської мови. Викладає практику усного та писемного мовлення та теоретичні дисципліни. Є керівником педагогічної практики студентів.

Сорочинська Ірина Русланівна

1

 Викладач італійської мови, з 2013 року працює на кафедрі романо-германської філології та викладає такі дисципліни як «Практика італійської мови», «Теоретична фонетика мови», «Теоретична граматика» та ін.

У 2013 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університету імені М. П. Драгоманова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Мова і література (італійська, англійська)" та здобула кваліфікацію викладача італійської мови, вчителя англійської та зарубіжної літератури.

У 2014 році закінчила з відзнакою "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Міжнародна інформація" та здобула кваліфікацію інформаційного аналітика-міжнародника.

 

 

 

Шульга Ірина Степанівна

 ШульгаСтарший викладач.Навчалася в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова на факультеті іноземної філології. У 2003 році отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію викладача  французької мови, вчителя англійської мови.

З 2003 року працює викладачем французької мови на кафедрі романо-германських мов Інституту іноземної філології. Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, практична фонетика, практична граматика, перекладацький аналіз тексту, актуальні тенденції розвитку французької мови.

Неодноразово стажувалась у Франції. 

 

 

 

 

 

Про кафедру

Кафедра романо-германської філології, яка є навчально-науковим підрозділом факультету іноземної філології, була створена в результаті реорганізації кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів в березні 1998року. 20 років кафедру очолювала заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент Вінічук Л.С. 

Нині в штаті кафедри, яку з 3 вересня 2018 року очолує доктор філологічних наук, професор Толчеєва Т.С., нараховується 28 осіб (9 кандидатів наук, 13 старших викладачів, 6 викладачів). Викладання іноземних мов забезпечують кваліфіковані викладачі Л. С. Вінічук, З. І., Єленіна, Н. М., Дермель, В.М., Сокорчук, Є.А. Полікарпова, І. В. Страшко, П. Ю. Мельник, О. А, Пільгуєва, Т.В. Яковлєва, Гринюк О.С., Горбач О.В. та інші. Щороку склад кафедри поповнюється за рахунок кращих випускників нашого університету, які продовжують традиції кафедри та факультету іноземної філології (Д.В. Трубачова, І.Р. Сорочинська, А.А. Машкевич,М.Є. Шклярська, О.В. Салко, Ружицька А.О. та інші).

Значний внесок у становлення та розвиток кафедри зробили досвідчені викладачі старшого покоління: кандидат педагогічних наук доцент Н. Г. Мокрієва, автор низки праць з методики викладання іноземної мови, кандидат педагогічних наук, професор О. В. Яременко, який присвятив півстоліття викладацькій діяльності, користувався великою повагою та авторитетом як досвідчений знавець німецької мови, кандидат педагогічних наук, доцент Л. С. Вінічук, науково-педагогічна діяльність якої відзначена низкою державних нагород «Відмінник освіти України», «Орден Святої Великомучениці Варвари від імені Київського патріархату за заслуги у відродженні духовності України», «Заслужений працівник освіти України». Досвідчений викладач, двічі проходила стажування у Франції, автор багатьох наукових праць, присвячених проблемі підготовки висококваліфікованих спеціалістів іноземних мов, доцент З. І. Єленіна, яка є головою журі Малої Академії наук України з французької мови, автором низки навчально-методичних посібників та наукових статей.

Педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін за спеціальностями «035 Філологія (Мова і література)», «014 Середня освіта. 014.02 Середня освіта (мова і література)» (німецька, французька, італійська та іспанська) за освітнім ступенем «Бакалавр» на денній і заочній формах навчання факультету іноземної філології та на вечірньому факультеті (спеціальність "Іноземні мови"). Здійснюється також підготовка за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальностей «Мова і література» (німецька, французька, італійська).

Викладаються як практичні дисципліни (практика усного та писемного мовлення (німецька, французька, італійська, іспанська), практична фонетика, практична граматика, так і теоретичні курси (історія іноземних мов, лексикологія, теоретична фонетика, теоретична граматика, теорія та практика перекладу, ділова мова, стилістика, вступ до іноземної філології тощо). Кафедра також здійснює викладання німецької та французької мов як другої спеціальності.

На кафедрі працюють секції німецької, французької, італійської та іспанської мов. Викладачами кафедри створені робочі програми нормативних дисциплін по підготовці фахівців за освітньо-професійними рівнями „бакалавр", „магістр". (німецька, французька, італійська та іспанська мови), тести для контролю самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання для проведення моніторингу знань студентів.

На даному етапі головним завданням навчально-методичної роботи колективу кафедри є удосконалення системи модульно-рейтингового оцінювання знань студентівСаме тому питання про організацію і удосконалення самостійної та індивідуальної роботи студентів є предметом постійної уваги викладачів кафедри

В умовах розвитку міжнаціональних зв'язків головним завданням колективу кафедри є впровадження у навчальний процес новітніх інформаційно-комунікаційних технологій сучасних методів викладання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації.
Постійна увага приділяється вдосконаленню методики викладання іноземних мов, підвищенню ефективності та якості лекцій і практичних занятьКолективні форми роботилекції та практичні заняття органічно поєднуються з індивідуальними консультаціями студентам, які проводяться за встановленим графіком і дозволяють здійснювати індивідуалізацію навчаннявраховуючи при цьому особливості мотиваційної сфери студентівїх рівень навченості та їх здібностей до іноземних мов. 
У навчальному процесі використовуються новітні методи викладання іноземних мов за допомогою сучасних підручниківтехнічних засобів навчанняаудіо - відео - та комп’ютерних матеріалів

Широко використовуються підручникипосібникихудожня та науково-популярна літературавидана в країнахмова яких вивчаєтьсяДопомогу в забезпеченні цими матеріалами надають Інститут ГетеФранцузький інститут в УкраїніФранцузьке посольствоІталійський культурний Центр Данте Аліг'єріАвстрійській Дім з якими співпрацює кафедраСтуденти факультету іноземної філології мають змогу відвідувати семінари та конференціїорганізовані цими центрамикористуватися їх бібліотечними фондамиЦе дає їм можливість спілкуватися з носіями мови та здобувати нові знання про країнимова яких вивчається.

Розширюються і міжнародні зв'язки кафедри .На кафедрі існує традиція запрошувати носіїв мови та провідних українських вчених для викладання окремих аспектів німецькоїфранцузькоїіталійської та іспанської мов. Наразі кафедра активно співпрацює з німецьким університетом Кобленц-Ландау, який запрошує наших студентів на навчання за стипендіальними програмами в магістратурі по спеціальності "Філолог-германіст". 

Викладачі кафедри і студенти є активними учасниками різноманітних конкурсів, які проводять Посольство ФранціїІнститут ГетеІталійський культурний центрЗавдяки перемозі в цих конкурсах викладачі кафедри Мельник П.Ю., Шульга І.С., пройшли стажування у ФранціїГорбач О.В. – у Німеччині.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться згідно з основними науковими напрямками університету: «Зміст освіти, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів», «Теорія і технологія навчання та виховання в системі освіти», «Дослідження проблем гуманітарних наук». Всі викладачі кафедри мають індивідуальні теми досліджень, що витікають з вищезгаданих проблем. Результати досліджень викладачів використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних занять, знаходять відображення у наукових статтях, доповідях на звітно-наукових конференціях викладачів університету, у навчально-методичних посібниках, які успішно використовуються в навчальному процесі: Єленіна З.І. «Франція. Її свята та традиції», «Франція – Україна», Вінічук Л. С. «Звуки французької мови у мовленнєвому потоці», Пільгуєва О. А. «Ласкаво просимо у світ італійської мови»,  Сокорчук В.М. Навчально - методичні матеріали до курсу стилістики сучасної німецької мови «Funktionale Stile», Михайлова І.В. «Типова Німеччина: Країнознавчі матеріали», Мельник П.Ю. Навчально-методичний посібник з лінгвокраїнознавства «La France à travers la publicité» та інші.
Активну участь у наукових дослідженнях беруть і студенти. Тематика науково-дослідної роботи студентів актуальна і відображає основні лінгвістичні та методичні проблеми, пов'язані з темою дослідження кафедри «Семантико-когнітивний та комунікативний аспекти розвитку романо-германських мов». Щорічно студенти беруть активну участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької, французької, італійської та іспанської мов, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях. Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню студентської молоді засобами іноземних мов.

На кафедрі працює лінгвокраїнознавчий гурток, куди входять такі проблемні групи:
1) "Країнознавство та його значення у вивченні іноземних мов" (на матеріалі німецької мови), доцент Гринюк О.С.
2) "Основні напрями розвитку франкофонії в Україні", доцент Страшко І.В.
3) «Особливості вживання складних часових форм в іспанській мові», страший викладач Полікарпова Є.А.
З 2000 по 2016 рік кафедра здійснювала підготовку аспірантів із спеціальностей: 10.02.04 - германські мови та 10.02.05- романські мови. На кафедрі приділяють велику увагу науковому зростанню викладачів. На даний час в аспірантурі навчаються 3 викладачі кафедри: Салко О.В., Сорочинська І.Р. та Ружицька А.О. Після закінчення навчання в аспірантурі завершує роботу над дисертаційним дослідженням ст. викл. Охріменко О.А.

Щороку кафедра організовує тижні французької, італійської, німецької та іспанської мов. Проводяться Круглі столи, конкурси на кращий літературний переклад німецької, французької, італійської та іспанської поезій, конкурси знавців історії та культури країн, мова яких вивчається.
Студенти знайомляться з цікавими фактами з історії та культури Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, їх традиціями та регіональними особливостями.

Випускники кафедри романо-германської філології, які досягли певних успіхів у професійному житті
Французька філологія:
• Мельник Євгеній Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
• Мельник Павло Юрійович, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов НПУ ім. М.П. Драгоманова.
• Салко Ольга Володимирівна – викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Навчається в аспірантурі.
• Трубачова Дар'я Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова.
• Сорочинська Ірина Русланівна – викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова, навчається в аспірантурі
• Шкута Наталія Володимирівна - викладач на курсах французької мови у Французькому Інституті в Україні.

Німецька філологія
• Михайлова Ірина Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології, офіційний представник і методист німецького видавництва «Huеber».
• Горбач Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. .
• Дермель Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. .
• Сокорчук Віталія Миколаївна – старший викладач кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова..
• Холявка Сергій Анатолійович – закінчив магістратуру в НПУ ім. М.П. Драгоманова, магістратуру в німецькому університеті м. Росток, зараз навчається в аспірантурі в Німеччині, спеціальність «Германістика».
• Гринюк Оксана Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології НПУ ім. М.П. Драгоманова..

Італійська філологія
• Карпенко Уляна Олексіївна - доцент кафедри методики викладання іноземних мов НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Випускники кафедри романо-германської філології, які працюють у школах
Німецька мова
Спеціалізована школа № 329 «Логос» імені Гонгадзе з поглибленим вивченням німецької мови
• Бугайова Марина
• Мельничук Наталія
Спеціалізована школа № 239 з поглибленим вивченням німецької мови
• Герасимчук Оксана
• Горяк Олеся
Французька мова
Спеціалізована школа № 20 з поглибленим вивченням французької мови
• Томіна (Кльоцкіна) Євгенія
• Бортовська Алла
• Вітюк Юлія
• Потапчук Юлія
Італійська мова
Спеціалізована школа № 130 з поглибленим вивченням італійської мови
• Сизоненко Оксана

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 5й поверх, к. 5-7.

Телефон кафедри: + 38 044 486 38 60

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра методики викладання світової літератури

Професорсько-викладацький склад

Ісаєва Олена Олександрівна

alt

Доктор педагогічних наук, профессор, завідувач кафедри методики викладання світової літератури.

Народилася 21 липня 1967 року у місті Києві. 1988 р. закінчила з відзнакою КДПІ ім. М.Горького. 1988- 1993 р. р. – вчителювала у школах Києва та Санкт-Петербургу. З 1993 року працює у НПУ імені М. П. Драгоманова на кафедрі методики викладання російської мови та світової літератури. 1996 року захистила кандидатську, у 2004 – докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика викладання (світової літератури).

Тема докторської дисертації – «Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури».

2007 року отримала вчене звання професора. З вересня 2008 р. – завідувач кафедри методики викладання світової літератури літератури.

Ісаєва О.О. читає курси методики викладання зарубіжної літератури, спецкурси з виразного читання та актуальних проблем вивчення зарубіжної літератури в школі.

Керує аспірантурою та докторантурою. Під керівництвом професора Ісаєвої О.О. захищено 4 кандидатські дисертації (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання зарубіжної літератури). Ісаєва О. О. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 в НПУ імені М. П. Драгоманова.

Активно співпрацює з Малою академією наук, є головою відділення літературознавства, фольклористики та літературної творчості Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідних робіт МАН України.

Ісаєва О.О. – член редакційної колегії часописів «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Русская словесность в школах Украины», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе».

Ісаєва О.О. – автор більше190 наукових робіт, серед яких навчальні програми, підручники, посібники для школярів та вчителів, чисельні теоретичні і методичні розробки у провідних фахових часописах.

Серед головних наукових інтересів Ісаєвої О. О. проблеми організації читацької діяльності учнів, розвитку мовлення школярів, використання інноваційних технологій навчання та інші.

Бицько Оксана Костянтинівна

Старший викладач кафедри методики викладання  світової літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

1988 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, а 2000 р. – факультет світової літератури Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів імені Б. Грінченка.

Тривалий час працювала в школі вчителем російської мови і літератури та вчителем зарубіжної літератури. З 2003 року Оксана Костянтинівна працює старшим викладачем кафедри методики викладання російської мови та світової літератури НПУ імені М. П. Драгоманова. Читає курс методики викладання зарубіжної літератури. Керує практикою студентів із зарубіжної літератури. Виконує обов’язки загального керівника практики із зарубіжної літератури та російської мови. З 2011 р. – член Науково-методичної ради Інституту іноземної філології. З листопада 2015 р. – заступник директора Інституту з виховної роботи.

Коло наукових інтересів О. К. Бицько становить методика шкільного вивчення зарубіжної літератури (переважно народів Сходу), а також проблема практичної підготовки студентів-філологів до викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Науковий доробок О. К. Бицько складається із 41 публікації, серед яких методичний посібник для вчителя (у співавторстві), навчальна програма із зарубіжної літератури для абітурієнтів НПУ імені М. П. Драгоманова, наскрізна програма практики студентів-філологів (у співавторстві), статті у фахових та інших виданнях (на паперових та електронних носіях). 

Давидюк Людмила Володимирівна

alt

 

 

 

Давидюк Людмила Володимирівнакандидат педагогічних наук, доцент. Працює в НПУ імені М. П. Драгоманова з 1990 року. З 1991 р. по 1994 р. навчалася в аспірантурі. В 1994 році захистила кандидатську дисертацію Формування комунікативних вмінь учнів у процесі вивчення синтаксису простого речення”. Читає провідні лекційні курси: “методика викладання російської мови”, “Риторика”. Співавтор програми “Російська мова (5 – 12 класи) та підручників з російської мови для середніх навчальних закладів з російської мови для 5 – 7 класівлауреатів конкурсу підручників Міністерства освіти України. Працює над науково-методичною проблемою “Формування мовної особистості учнів в процесі вивчення російської мови.

 

 

 

Клименко Жанна Валентинівна

alt

Клименко Жанна Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання  світової літератури. Наукова спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література). Коло наукових інтересів: специфіка художнього перекладу, взаємозв’язане вивчення зарубіжної і української літератур, використання елементів компаративістики і перекладознавства в практиці викладання зарубіжної літератури, методика порівняння оригіналу і перекладу, вивчення національного колориту художнього твору.

Закінчила з відзнакою у 1988 році філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького, у 1996 році – факультет післядипломної освіти Українського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вчителювала в школах м. Києва. У 1994 р. зарахована на посаду старшого викладача кафедри методики викладання мови і літератури УДПУ імені М. П. Драгоманова. З вересня 1996 р. була направ­лена до цільової аспірантури, яку достроково закінчила, захистивши дисертацію на тему ”Взаємозв’язане вивчення зарубіжної та української літератур у 5 – 8 класах загальноосвітньої школи” за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання зарубіжної літератури. З 2003 р. по 2006 р. навчалась у докторантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. Тема докторської дисертації – “Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи”.

Викладає курси методики зарубіжної літератури, дитячої літератури, авторський спец­курс ”Використання елементів компаративістики і перекладознавства в практиці викладання літератури”. Під її керівництвом захищено дисертацію Волинець І. М. "Методика вивчення літературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури у старших класах загальноосвітньої школи". Клименко Ж. В. співпрацює з Малою академією наук, є головою науково-методичної ради Інституту іноземної філології. Член спеціалізованої Вченої ради Д 26.053.07 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Член редколегії часопису "Всесвітня література в школах України". Автор і співавтор понад 180 публікацій, серед яких 1 монографія, 6 навчальних програм, 10 підручників, 10 посібників.

Нагороджена орденом святих Кирила і Мефодія (2010 р.), почесним знаком "Відмінник освіти України” (2000 р.), подяками МОН України "За вагомий внесок у становлення та розвиток Малої академії наук" (2005 р.), "За високий професіоналізм та значний внесок у розвиток творчих, інтелектуальних здібностей учнівської молоді" (2008 р.), грамотою МОН України "За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2014 р.), медалями М. П. Драгоманова (2015 р.), "Драгоманівська родина" (2010 р.).

Мельник Анжела Олегівна

alt

Мельник Анжела Олегівнакандидат педагогічних наук, доцент. Учительську професію Анжела Олегівна обрала за покликом серця. Закінчивши педагогічне училище, Мельник А.О. розпочинає свою професійну діяльність учителем російської мови і літератури у середній школі №120 м. Києва. Вищу педагогічну освіту Анжела Олегівна здобуває під час навчання на філологічному факультеті НПУ імені М. П. Драгоманова (на той час – Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова), поєднуючи навчання із роботою у школі. Після закінчення університету працює старшим лаборантом кафедри методики викладання російської мови і світової літератури та учителем зарубіжної літератури у київській середній школі №75.
Мельник А.О. закінчила аспірантуру НПУ імені М. П. Драгоманова, успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 (теорія і методика навчання зарубіжної літератури) на тему «Літературний розвиток учнів 5-7 класів у процесі навчально-ігрової діяльності». Анжела Олегівна читає курс методики викладання світової літератури в Інститутах іноземної та української філології, керує педагогічною практикою студентів.
Мельник Анжела Олегівна бере активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, методичних семінарах; вона – автор більше 30 наукових праць (в тому числі 3 методичних посібників). Серед публікацій Мельник А.О. необхідно відзначити методичний посібник для вчителів-словесників «Зарубіжна література. 5 клас: Розгорнуте планування уроків за програмою 2005 року (12-річна школа)».
У сфері наукових інтересів Мельник А.О. проблеми організації навчально-ігрової діяльності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури.

Мірошниченко Леся Федорівна

alt

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.).

Народилася 12 червня 1943 р. в м. Дніпропетровську. У 1967 році закінчила Вінницький педагогічний інститут імені М. Островського. Понад десять років працювала вчителем-словесником, викладачем у вузах Ніжина, Вінниці та Києва. У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2000 р. – докторську. З 1991 р. по 2008 р. завідувала кафедрою методики викладання російської мови і світової літератури НПУ імені М. П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів Л. Ф. Мірошниченко пов'язане з актуальними питаннями методики викладання літератури. Л. Ф. Мірошниченко – автор 130 наукових праць, науково-методичних розробок, статей, серед яких понад 20 навчальних підручників та посібників для шкіл та 15 навчальних програм, зокрема і перший в Україні підручник «Методика викладання світової літератури» для студентів вищих навчальних закладів, який користується широким попитом серед фахівців і на сьогодні має декілька перевидань у різних видавництвах України. Підручники, підготовлені Л. Ф. Мірошниченко, неодноразово ставали переможцями конкурсів навчальних видань, що проводить МОН України.

Л. Ф. Мірошниченко –основоположник однієї з перших вітчизняних авторських методичних шкіл«Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя світової літератури».Авторську школу професора Л. Мірошниченко з 1990 року офіційно визнано вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова. Послідовники школи професора Л.Ф. Мірошниченко активно утверджують демократичну концепцію у навчанні загалом та літератури зокрема.

Керує аспірантами та докторантами. Під керівництвом Л.Ф. Мірошниченко захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання зарубіжної літератури).

Мірошниченко Л. Ф. працює членом Спеціалізованої наукової ради із захисту докторських дисертацій НПУ імені М. П. Драгоманова, членом редакційної колегії часописів «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Русская словесность в школах Украины», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе».

Півнюк Надія Олександрівна

Півнюк Надія Олександрівна ­– кандидат педагогічних наук, доцент.Н.О. Півнюк є членом авторського колективу, створившого програму для 5 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів із зарубіжної літератури.
З 1998 року у співтоваристві з О.М. Чепурко, Н.М. Гребницькою Н.О. Півнюк працює над підручниками із зарубіжної літератури для середньої школи. Підручники “Зарубіжна література” для 5 – 7 класів — є лауреатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 12-ти річної школи у 2005 – 2007 рр. .О. Півнюк також є автором багатьох статей з дитячої літератури, фольклору надрукованих у фахових виданнях України та Росії.

Холодна Юлія Миколаївна

Холодна Юлія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “вчитель російської та української мови та літератури”. Працювала вчителем російської мови та зарубіжної літератури в Русанівському ліцеї та с/ш № 182 м. Києва. З 1999 по 2002 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі методики викладання російської мови та світової літератури НПУ імені М.П. Драгоманова. Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування ораторських умінь в учнів 5 – 8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури”. По кафедрі методики читаю такі курси: “Методика викладання світової літератури”, “Основи риторики”. Методичні посібники: “Зарубіжна література. 8 клас. Розгорнуте планування уроків. –К.: Ленвіт, 2002; “Зарубіжна література. Позакласні заходи. 9 – 11 класи. Посібник для вчителя”. –Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004 (у співавторстві з Л.Ф. Мірошниченко).

Чепурко Олена Михайлівна

Чепурко Олена Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент.
Чепурко О.М. з 1998 року у співавторстві з Півнюк Н.О. та Гребницькою Н.М. працює над підручниками із зарубіжної літератури для середньої школи. Підручники “Зарубіжна література” для 5 – 7 класів є є лауреатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 12-ти річної школи у 2005 – 2007 рр. Чепурко О.М. також є автором статей з літератури та методики її викладання, надрукованих у фахових виданнях України.

 

Про кафедру

Кафедра методики викладання світової літератури має свої, складені роками традиції. Коріння її давнє і міцне. У 1947 році в педагогічному інституті імені О.М.Горького відоме подружжя вчених-методистів Тетяни Федорівни та Федора Федоровича Бугайко заснувало першу в Україні кафедру методики викладання мови та літератури.

На кафедрі працювали корифеї методичної думки в Україні, досвідчені фахівці в галузі методики викладання мови та літератури: професори Плющ М.Я., Капська А.Й., Пасічник Є. А., доц. Сафонова А.М. та інші.

Довгий час кафедрою завідувала доктор педагогічних наук, проф. Л.Ф. Мірошниченко. Методичні ідеї Л. Мірошниченко викликали гострий інтерес, стали об'єктом напружених наукових дискусій. Поступово протягом 25 років під її керівництвом на кафедрі методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова склалася досить поширена методична школа "Теорія і технологія викладання зарубіжної літератури". Сьогодні до її складу входять 4 доктори педагогічних наук, 15 кандидатів педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика навчання (зарубіжної літератури), а також численна когорта вчителів із різних регіонів України. Науково-методична школа Л. Мірошниченко стала експериментальною базою для проведення досліджень, справжньою творчою науково-методичною лабораторією, на базі якої були розроблені Державні стандарти із зарубіжної літератури для середніх навчальних закладів України, навчальні програми, підручники, посібники, хрестоматії, монографії, а також численні статті у фаховій пресі.Розроблена науковцями кафедри навчально-методична література успішно апробована в школах України.

З вересня 2008 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Ісаєва О. О.

На кафедрі працює аспірантура та докторантура. Мета їхнього відкриття — підготовка фахівців вищої кваліфікації для забезпечення курсу "Методика викладання світової літератури". Досліджуються провідні теми методичної науки. Дисертаційними дослідженнями керують професори кафедри Мірошниченко Л. Ф., Ісаєва О. О., Клименко Ж. В., Давидюк Л. В. та доцент Мельник А.О.

На кафедрі також вивчається досвід роботи методистів багатьох країн.

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-8.

Телефон кафедри:+ 38 044 466-88-50 .

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт:http://www.metod.iif.npu.edu.ua/

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

5705007
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2295
6030
59291
4866276
163092
178578
5705007

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-05-19 06:09:28
   

Хто на сайті?  

На сайті 114 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ