Кафедра загального мовознавства і германістики

Професорсько-викладацький склад

Корольова Алла Валер’янівна

korolovaДоктор філологічних наук,професор,завідувач кафедри. У 1986 р. закінчила Гомельський державний університет і здобула кваліфікацію “Філолог. Викладач російської мови та літератури, латинської мови”. У 1997 р. закінчила з відзнакою Бердянський державний педагогічний інститут імені П. Д. Осипенко за спеціальністю “Українська мова та література”.Основні навчальні курси: “Загальне і порівняльне мовознавство” (для студентів магістратури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова).

 

Голова спеціалізованої вченої ради К 26.053.15 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.02.15 – загальне мовознавство.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 у Київському національного лінгвістичного університету з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей: 10.02.05 – романські мови; 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

 

Відповідальний редактор наукового журналу "Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9 "Сучасні тенденції розвитку мов"", що є фаховим виданням (реєстраційне свідоцтво № 8815 серія КВ від 01.06.2004 р.).

 

Під науковим керівництвом професора А. В. Корольової підготовлено й захищено 20 кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.02.15 – загальне мовознавство10.02.04 – германські мови.

Науковий доробок професора А. В. Корольової складає понад 100 друкованих праць.

Толчеєва Тетяна Станіславівна

alt

Доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Закінчила факультет англійської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов в 1993 році, отримавши кваліфікацію вчителя англійської та французької мов.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови у Київському національному лінгвістичному університеті. У 2010 році Толчеєва Тетяна Станіславівна захистила докторську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Була співавтором підручника за модульно-рейтинговою технологію навчання «Ділова англійська мова» для студентів спеціальності «Переклад» (Гриф МОНС України). Підготувала та видала друком монографію „Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості". Керує підготовкою аспірантів спеціальностей 10.02.15 - загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна і математична лінгвістика.

Під керівництвом Т. С. Толчеєвої було захищено 3 кандидатських дисертацій. Щороку Толчеєва Тетяна Станіславівна виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, має понад 30 наукових публікацій у провідних фахових виданнях. Опонує кандидатські дисертації, виступає рецензентом авторефератів кандидатських дисертацій, керує магістерськими дослідженнями студентів.

Балабан Олена Олександрівна

balaban

Кандидат філологічних наук, доцент кафедризагального мовознавства і германістики Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова. Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1996 р., факультет англійської мови, спеціальність: англійська та французька мови, кваліфікація: вчитель англійської та французької мов.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Метафора як семантична універсалія» у Cпеціалізованій Вченій раді Донецького національного університету, спеціальність: 10.02.15 – загальне мовознавство.

На кафедрі викладає такі дисципліни: Практика усно-писемного мовлення, Теоретична фонетика англійської мови,Теоретична граматика англійської мови,Теорія і практика перекладу, Друга іноземна мова (англійська),Основи етимології і порівняльно-історичного мовознавства,Лексикологія англійської мови,Стилістика англійської мови. Є співавтором проекту підручника "Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання. У 6 частинах. (для рівня B1+) за загальною редакцією проф. Толчєєвої Т. С. 

 

Гладка Ірина Анатоліївна

alt

Доцент кафедри загального мовознавства і германістики, призначена в. о. заступника завідувача кафедри з навчально – методичної роботи.Гладка Ірина Анатоліївна у 1989 році закінчила Київський державний педагогічний університет імені М. Горького. У 1993 році отримала другу вищу освіту в Українському державному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Гладка Ірина Анатоліївна має 79 публікацій. З них 29 – статті, надруковані у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Гладка І. А. керує асистентською практикою магістрантів Інституту, здійснює керівництво написанням магістерських робіт студентами V курсу Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

На кафедрі викладає такі дисципліни: Практика усного і писемного мовлення, Методика викладання іноземної мови, Методика викладання іноземної мови у Вищій школі, Методика викладання перекладознавчих дисциплін, Країнознавство.

Автор проекту підручника «Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів для студентів напрямів підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (іноземна та друга іноземна мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська та польська мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська та англійська мови) (для рівня B 1) / За заг. ред. проф. Т. С. Толчеєвої. У 5-х частинах.

Машкіна Олена Миколаївна

alt

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри загального мовознавства і германістики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2001 році закінчила з відзнакою Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Відображення перцептивно-комунікативного комплексу "Переговори з Японією в середині ХІХ ст." у російській, англійській та французькій мовній свідомості" зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство.

Олена Миколаївна викладає дисципліни "Країнознавство", "Друга іноземна мова (німецька)", "Друга іноземна мова (англійська)", керує написанням магістерських робіт студентами V курсу Інституту іноземної філології.

Є співавтором проекту підручника «Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів для студентів напрямів підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (іноземна та друга іноземна мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська та польська мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська та англійська мови) (для рівня B 1) / За заг. ред. проф. Т. С. Толчеєвої. У 5-х частинах.

Коваленко Наталія Миколаївна

kovalenko n

У 1997 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя.

У 1996 році здобула стипендію Німецької академічної служби обмінів (DAAD) та пройшла мовний курс в університеті м. Саарбрюкен.

У 1997 отримала стипендію Німецької академічної служби обмінів (DAAD) та Гете-Інституту для підвищення викладацької кваліфікації в Педагогічній академії м. Кальв.

З 2012 року є членом журі та предметної комісії третього всеукраїнського туру конкурсу Малої академії наук (секція німецької мови).

На кафедрі загального мовознавства та германістики викладає другу іноземну мову (німецька) і теоретичні основи лінгвістичних дисциплін (друга мова).

 

Бінецька Дар’я Ігорівна

binetskaВикладач кафедри загального мовознавства і германістики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У 2012 році закінчила магістратуру Національний педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та отримала рекомендацію до вступу в аспірантуру.

Працює викладачем англійської мови в університеті з 2012 року. Викладає такі дисципліни, як «Практичний курс англійської мови», «Країнознавство». Є співавтором проекту підручника «Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів для студентів напрямів підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (іноземна та друга іноземна мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська та польська мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська та англійська мови) (для рівня B 1) / За заг. ред. проф. Т. С. Толчеєвої. У 5-х частинах.

Довбня Ганна Олександрівна

dovbnyaВикладач кафедри загального мовознавства і германістики.

У 2012 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. З листопада 2014 р. аспірантка кафедри загального мовознавства і германістики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, спеціальністі 10.02.15 — загальне мовознавство.

Основні навчальні курси: “Практичний курс англійської мови”, “Практична граматика англійської мови”, “Практична фонетика англійської мови”.

Є співавтором проекту підручника "Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією Є співавтором проекту підручника «Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів для студентів напрямів підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (іноземна та друга іноземна мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська та польська мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська та англійська мови) (для рівня B 1) / За заг. ред. проф. Т. С. Толчеєвої. У 5-х частинах.

Карлова Вікторія Олександрівна

karlova

 

Викладач кафедри загального мовознавства і германістики.

У 2013 році закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Основні навчальні дисципліни, які викладає на кафедрі: «Іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Практика усного та писемного мовлення», «Основи мовленнєвої комунікації». Є співавтором проекту підручника «Англійська мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів для студентів напрямів підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (іноземна та друга іноземна мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (англійська та польська мови), 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська та англійська мови) (для рівня B 1) / За заг. ред. проф. Т. С. Толчеєвої. У 5-х частинах.

 

 

 

Позніхіренко Юлія Іванівна

poznihirenko

Позніхіренко Юлія Іванівна закінчила магістратуру у 2009 Національного педагогічного університет імені М. П. Драгоманова. З вересня 2009 року зарахована на посаду викладача кафедри германського та порівняльного мовознавства.

З 2012 року – аспірант кафедри загального мовознавства і германістики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Працює над кандидатською дисертацією на тему "Лінгвокультурні характеристики назв мереж харчування у різноструктурних мовах: структурно-семантичний і мотиваційний аспекти ".

Основні навчальні курси: “Друга іноземна мова”, “Практична граматика англійської мови” , “Практична фонетика англійської мови” (для студентів Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова).

Є співавтором проекту підручника "Англійська мова. Підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання. У 6 частинах. (для рівня B1+) за загальною редакцією проф. Толчєєвої Т.С. 

Позніхіренко Юлія Іванівна – відповідальна за розподіл педагогічного навантаження кафедри загального мовознавства і германістики.

 

Історія кафедри

Кафедру загального мовознавства і германістики було створено 1вересня2011 року (наказ № 392 від 25 серпня 2011 року НПУ імені М. П. Драгоманова). З 2011 по 2015 рік кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Толчеєва Тетяна Станіславівна. З вересня 2015 року завідувачем кафедри стала доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна.

Викладання дисциплін забезпечують 10 викладачів – доктор філологічних наук, проф. Корольова Алла Валер’янівна, доктор філологічних наук, проф. Толчеєва Тетяна Станіславівна, кандидат філологічних наук, доцент Балабан Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук, викладач Машкіна Олена Миколаївна, кандидат філологічних наук, викладач Коваленко Наталія Миколаївна, доцент Гладка Ірина Анатоліївна, викладачі Позніхіренко Юлія Іванівна, Довбня Ганна Олександрівна, Бінецька Дар’я Ігорівна, Карлова Вікторія Олександрівна.

Пріоритетні напрями діяльності кафедри:

1)     підвищення ефективності та якості навчання;

2) забезпечення лінгвістичної підготовки сучасними навчально-методичними комплексами, підручниками, мультимедійними продуктами.

Кафедра забезпечує викладання теоретичних дисциплін з «Ділової іноземної мови», «Методики викладання іноземної мови у ВШ», «Історії англійської мови», «Теоретичної фонетики», «Теоретичної граматики», «Лексикології» та «Стилістики», «Лінгвокраїнознавство», а також практичні курси англійської та німецької мов як другої іноземної.

З нагоди відкриття кафедри було створено Мультимедійний центр, який отримав назву «LogoStar». Для того, щоб викладачі Інституту могли ефективно використовувати інтерактивну дошку на своїх заняттях, кафедра спільно з Інститутом новітніх технологій в освіті провели науково-методичний семінар «Застосування мультимедійних засобів в процесі навчання іноземній мові у вищій школі», де викладачі мали змогу навчитися використовувати інтерактивні технології в навчальному процесі. На підтвердження цього учасники семінару отримали відповідні сертифікати.

Викладачі створили мультимедійні фільми, які апробовують під час викладання практичного курсу англійської та німецької мов, теоретичних дисциплін, а також під час наукової роботи студентів, підготовки написання магістерських робіт та їх захисту.

Викладачами створено чимало підручників та навчальних посібників з англійської мови для студентів Інституту іноземної філології. У навчальному процесі викладачі кафедри використовують новітні методики викладання іноземних мов, принципи науковості, об’єктивності, наступності, системності.

Протягом 2012–2015 рр. під загальною редакцією доктора філологічних наук, професора Толчєєвої Т.С. вийшли чотири з п’яти частин кафедрального підручника, затвердженогоМіністерством освіти та науки України «Англійська мова. WaytofluentEnglish».

Викладачі здійснюють керівництво курсовими роботами, виробничою практикою студентів 5 курсу, магістерськими роботами студентів та дисертаційними дослідженнями аспірантів.

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, 10.02.21 – структурна, прикладна і математична лінгвістика. На кафедрі також функціонує докторантура зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Керівництво написанням кандидатських дисертацій здійснюють професори, доктори філологічних наук, провідні фахівці в галузі загального, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, які є працівниками національних вишів та академічних установ України.

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-2.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 84 79.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офійний сайт кафедри: http://www.kzmg.npu.edu.ua

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

6198343
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
236
7147
30983
5390467
140636
253756
6198343

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-07-18 01:02:54
   

Хто на сайті?  

На сайті 73 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ