Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Деталі

Професорсько-викладацький склад

Зернецька Алла Анатоліївна

Декан Факультету іноземної філології,  професор, кандидат педагогічних наук.

Вищу освіту здобула в Київськму державному педагогічному інституті імені О.  М.  Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), за фахом "Викладач російської мови і літератури та англійської мови", ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання іноземної (російської) мови – в Державному педагогічному інституті іноземних мов після захисту в 1992 р. кандидатської дисертації.

Трудову дільність починала в 1981 р. викладачем у Державному педагогічному інституті іноземних мов і продовжувала працювати в цьому ж навчальному закладі після його перейменування на Київський національний лінгвістичний університет.

З 2003 року працює в Факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У січні 2012 р. очолила кафедру іноземних мов.

Викладає теоретичні та практичні дисціпліни на І-V курсах як студентам-філологам, так і нефілологам, керує дипломними (спеціалістів), магістерськими роботами студентів, дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів, опонує кандидатські дисертації, рецензує навчальні посібники, що претендують на здобуття грифу МОНМС, є автором низки підручників та навчальних посібників, більш ніж 100 наукових статей.

Зернецька А. А. є знаним фахівцем з методики викладання іноземних мов в Україні і за її межами. Вона регулярно бере участь у науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном, є організатором богатьох наукових конференцій. У 2011 році спільно з Таврійским національним універитетом імені Вернадського започаткувала межнародну науково-практичну конференцїю "Теорія і технологія іношомовної освіти". У роботі I межнародної науково-практичної конференції "Теорія і технологія іношомовної освіти" брали участь більш ніж 200 фахівців з іноземних мов та методики іх викладання з 13 країн світу.

Давиденко Вікторія Іванівна

Davidenko

Кандидат філологічних наук, доцент, виконуюча обов'язки завкафедри іноземної філології

Закінчила вищезазначений учбовий заклад, має два дипломи (вчитель російської мови і російської літератури й учитель англійської мови і зарубіжної літератури). Стаж педагогічної роботи у вищій школі – 25 років. Викладає такі навчальні курси як «Англійська мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Лексикологія англійської мови», «Сучасні технології навчання іноземної мови» та ін. Відповідає за організацію роботи секції викладачів англійської мови, що викладають студентам Інституту української філології.

Має близько 45 публікацій, з них 30 наукового й 15 навчально-методичного характеру, в тому числі 4 навчально-методичних посібники ( у співавторстві).

В 2007 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в рамках English Language Methology Seminar “How to Teach Business Communication?” й “How to Teach Business Writing?” (лютий і травень 2007 року) и в 2008 р. в рамках семінару «Запровадження європейських стандартів у практику викладання англійської мови». Постійно бере участь у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

До кола наукових інтересів Давиденко В.І. входять актуальні проблеми дослідження й викладання германських і слов’янських мов, зіставної лексикології й стилістики та ін.

Бреславець Надія Олександрівна

 BreslavezДоцент, кандидат педагогічних наук. Вищу освіту здобула в 1994 році в Горлівському державному інституті іноземних мов імені Н. К. Крупської за фахом «Викладач англійської мови, російської мови та літератури». З 1998 року по 2013 рік працювала у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. У 2010 році захистила та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання.

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 3 роки, загальний стаж роботи у вузі – 19 років. Основні навчальні курси – «Практика англійської мови».

Відповідає за організацію роботи секції англійської мови Інституту політології і права.

Науковий та методичний доробок налічує 26 публікацій в спеціалізованих виданнях. Викладає практику англійської мови студентам Інституту української філології, Інституту політології та права, Інституту філософської освіти і науки, Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова.

Регулярно приймає участь в національних та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Василенко Оксана Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

1997-2002 – навчалася в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова і отримала диплом магістра з відзнакою. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психолого-педагогічні умови активізації уваги студентів у процесі вивчення іноземної мови».

Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін: «Практичний курс англійської мови», «Теоретична фонетика англійської мови», «Країнознавство», «Методика викладання англійської мови у вищій школі» та відповідає за організацію роботи секції англійської мови Інституту філософської освіти і науки. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі – 14 років. Має 40 публікацій, в тому числі навчальні посібники.

Вдовиченко Лілія Федорівна

 

 

 

Старший викладач кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Проводить практичні та консультативні заняття з дисципліни “Практичний курс французької мови”. Автор 2 збірників контрольних робіт з французької мови для студентів І-ІІ курсів, співавтор у написанні навчального посібника “Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.02030201 «Історія»”. Згідно розпорядження кафедри іноземних мов відповідальна за секцію французької мови.

 

Вознюк Людмила Анатоліївна

Викладач

Дишлева Світлана Миколаївна

Доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1992 році закінчила Київський державний педагогічний університет імені М. Горького ( вчитель української мови та літератури). У 2000 році отримала другу вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (вчитель англійської мови та зарубіжної літератури). Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова –14 років, загальний стаж роботи у вузі – 20 років.

Основні навчальні курси – «Практика англійської мови». У березні 2008 захистила кандидатську дисертацію на тему: „Адвербіальна дистрибуція лексико-граматичних груп українського дієслова” за спеціальністю 10.02.01 – „українська мова” у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М. П. Драгоманова. З 2004 по 2009 роки працювала секретарем Вченої ради Інституту іноземної філології. Є членом методичної комісії Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови Інституту корекційної педагогіки та психології.

Має близько 20 публікацій у провідних фахових виданнях, з них 12 наукового та 6 навчально-методичного характеру, в тому числі 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України ( у співавторстві) та 1 авторський посібник для студентів 1-2 курсів Інституту політології та права. Виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Коло наукових інтересів – синтаксис англійської мови, порівняльна граматика англійської та української мов, методика викладання англійської мови у вищих навчальних закладах.

Карпенко Ольга Вікторівна

Старший викладач кафедри іноземних мов Інституту іноземної філології, автор навчальних програм, посібників, статей, завідувач секцією Інституту політології та права, керує проблемною групою.
Випускниця нашого ж університету.

У 2002 році здобула повну вищу освіту за спеціальністю “Мова і література (англійська, німецька)” та отримала кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури в НПУ імені М. П. Драгоманова. Свою трудову діяльність почала ще під час навчання в якості вчителя англійської мови у середній школі №206 м. Києва. А з вересня 2002 року працює викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Видала 3 методичн посібники, один з яких авторський, опублікувала 2 статті у фахових видання ВАК, написала 2 навчальні програми. Працює над науковою роботою на тему “Cтруктурно-семантична характеристика складеного присудка”. 

Кобилянська Ірина Василівна

KobilyanskaСтарший викладач англійської мови, кандидат педагогічних наук. Вищу освіту здобула в 2010 році в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за фахом «Філолог. Викладач англійської мови та літератури». З 2009 року по 2014 рік працювала у Вінницькій філії Університету сучасних знань. У 2014 році захистила та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Загальний стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ‒ 7 років. Основні навчальні курси ‒ практика англійської мови, англійська мова за професійним спрямуванням, країнознавство.
Науковий та методичний доробок налічує 28 публікацій та один навчально-методичний посібник для студентів і вчителів «Організація профільного навчання у старшій школі Іспанії». У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова працює з квітня 2016 року. Кобилянська І. В. викладає практику англійської мови й країнознавство студентам факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка, англійську мову за професійним спрямуванням студентам
факультету філософської освіти і науки, факультету політології та права, факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова.
Кобилянська І. В. є секретарем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Кобилянська І. В. регулярно бере участь у національних і міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Коваль Юлія Анатоіївна

Викладач

Кувшинова Наталія Мефодіївна

 Kuvshinova 1Доцент, кандидат філологічних наук.

У 1994 – 1999 рр. – навчалася у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Іноземні мови», який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію вчителя німецької та англійської мов. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 16 років. 26 червня 2013 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації на тему «Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові ХVII–XVIII століть» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальністі 10.02.02 – російська мова. 22 грудня 2014 року отримала вчене звання доцента.

Основний навчальний курс – «Практика німецької мови». Є автором посібника „Практичний курс німецької мови,“ декілька екземплярів якого зберігається у бібліотечному фонді Німецької Національної бібліотеки Лейпцига, та посібника „Практичний курс німецької мови і філософсько-світоглядні засади її навчання” (для студентів гуманітарних факультетів денної форми навчання). Має 31 публікацію у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 27 наукового та 4 навчально-методичного характеру, в тому числі 2 навчальних і 2 навчально-методичних посібників та 27 статей.

Онищук Наталія Анатоліївна

Викладач

Бондар-Фурса Ольга Степанівна

 

Старший викладач кафедри іноземних мов Факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1989 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова». З 1988 по 2010 роки працювала в Національному авіаційному університеті. На кафедрі іноземних мов НПУ імені М.П. Драгоманова працює 2010 року. Викладає практику англійської мови студентам Інституту української філології, Інституту політології і права, Інституту корекційної педагогікі та психології, Інституту політології та права, Інституту соціальної роботи та управління, Інституту соціології, психології та управління, Інституту історичної освіти та Інституту філософської освіти.

Регулярно підвищує свою кваліфікацію на спеціальних курсах (курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання НАУ), підчас стажування та проводячи наукове дослідження в галузі зіставної лінгвістики щодо сленгу веб-простору. Бере участь в наукових конференціях. Науковий та методичній доробок налічує 23 публікації в спеціалізованих виданнях та 2 навчально-методичний посібника.

 

 

Хижун Ярослава Володимирівна

Higun

Доцент, кандидат філологічних наук. У 1998 році з відзнакоюзакінчила НПУ імені М. П. Драгоманова. З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов Факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Олекси Кобця (Варавви): рух проблематики та поетики» за спеціальністю 10.01.01 – українська літетратура у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М. П. Драгоманова.

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації, Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова –15 років.

Основні навчальні курси: „Практичний курс англійської мови”. Має 29 публікацій, з них 25 наукових та 4 навчально-методичного характеру. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів: видано “Методичні рекомендації для студентів ІІ курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві), “Методичні рекомендації для студентів І курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві). Вона є автором навчальних та робочих програм з дисципліни: „Практичний курс англійської мови” для студентів Інституту української філології. Пов’язує свою роботу із середніми загальноосвітніми школами. Брала активну участь як лектор на курсах підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл під егідою Науково-методичного центру “Інтелект”. Прослухала 120-годинний курс інтерактивних методик читання і письма та номінована їх тренером, про що свідчать два дипломи міжнародного Консорціуму “За демократичну педагогіку” (США). За час перебування на кафедрі іноземних мов брала участь у роботі ряду науково-практичних конференцій та семінарів з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Коло наукових інтересів – ознайомлення з сучасними інтерактивними педтехнологіями у викладанні англійської мови.

Чечьотка Інна Іванівна

Hc

Викладач кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1999 році закінчила факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 3 2001 року по 2002 рік працювала на кафедрі англійської філології. На кафедрі іноземних мов працює з моменту її створення у 2002 році.

Проводить практичні та консультативні заняття з дисципліни «Практичний курс англійської мови за професійним спрямуванням» для студентів Інституту соціальної роботи та управління, Інституту історичної освіти, Інституту політології та права, Інституту корекційної педагогіки та психології.

Є співавтором навчальних посібників та методичних рекомендацій:

«Англійська мова». Практикум. Методичні рекомендації для студентів I-II курсів денної форми навчання (спеціальність «Дефектологія»);

«Англійська мова». Навчальний посібник для студентів I-IIкурсів Інституту соціальної роботи та управління.

З 2012 року Інна Іванівна є керівником наукової проблемної групи секції іноземних мов Інституту соціальної роботи та управління. Тема дослідження: «Лексичний компонент іншомовної лінгвістичної компетенції за фахом».

Про кафедру

 

Кафедра іноземних мов Факультету іноземної філології була створена 10 квітня 2002 р. з метою підвищення якості навчання іноземним мовам за професійним спрямування студентів гуманітарних інститутів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,

Кафедра здійснює

  • підготовку абітурієнтів до вступу до магістратури з іноземної (англійська, німецька, французька) мови за професійним спрямуванням;
  • керівництво педагогічною практикою студентів п'ятого року навчання Інституту іноземної філології та Інституту української філології;
  • керівництво дипломними і магістерськими роботами студентів п'ятого року навчання Інституту іноземної філології;
  • підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі викладачів інших ВНЗ України.

Кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор Зернецька Алла Анатоліївна. На кафедрі працюють 15 штатних викладачів, з яких 8 кандидатів наук, доцентів.

Викладачами кафедри були розроблені та впроваджені в навчальний процес

  • навчальні посібники з іноземної мови для підготовки абітурієнтів до вступу до магістратури для всіх спеціальностей університету;
  • Навчальні комплекси і Робочі програми для спеціальностей 6.030301 Історія, 6.010105 Корекційна освіта, 6.030104 Політологія, 6.030401 Правознавство, 6.030101 Соціологія, 6.030601 Менеджмент, 6.020207 Дизайн, 6.020101 Культурологія, 6.020301 Філософія, 8.030501 Українська мова та література, 7.030501 Українська мова та література, 6.020303 Українська мова та література (2013-2014, 2013-2014 навч. р. р.).

Колективом кафедри опрацьовуються різні аспекти загально кафедральної наукової теми "Формування іншомовної комунікативної компетенції за професійним спрямуванням", що зокрема знаходить своє відображення в публікаціях фахових і доповідях на міжнародних, загальноукраїнських та університетських наукових конференціях.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності: проходять стажування та беруть участь у обміні досвідом в Київському національному університеті імені Т. Шевченка, Київському національному лінгвістичному університеті, Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”; організують міжкафедральні семінари підвищення кваліфікації в рамках Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

4945398
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1015
2292
15650
4198167
33064
46027
4945398

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-11-18 12:35:18
   

Хто на сайті?  

На сайті 42 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ