Кафедра російської та зарубіжної літератури

Деталі

Професорсько-викладацький склад

Корнієнко Оксана Олександрівна

kornienko

Корнієнко Оксана Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури
факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Має дві вищі освіти з відзнакою.
У 1990 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2003 р. – Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».

1991–1995 рр. – аспірантура при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія втілення авторської самосвідомості в романах Ф. М. Достоєвського», спеціальність 10.01.01. – «Російська література». 2003–2006 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років ХХ століття», спеціальністіь10.01.02. – «Російська література»

Від 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова, у 2007–2011 рр. – на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси : «Поетика літератури», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Зарубіжна література ХХ століття», «Сучасна російська література», «Література російського зарубіжжя», «Напрями, течії, стилі в літературі» та ін.

Досліджує поетику прози XIX – XXI ст., стратегії та принципи ігрової поетики та міфопоетичні виміри літератури. Є автором монографії «Міфопоетична парадигма російської прози 30-х років ХХ століття: Вектори естетичного пошуку в літературі метрополії та зарубіжжя» (К.: Логос, 2006. – 332 с.) й численних публікацій у вітчизняних наукових фахових виданнях та за кордоном (Великобрітанія, Іран, Польща та ін.).

Здійснює наукове керівництво аспірантами та пошукувачами (Кондакова Д. Ю., Шуберт Г.М. успішно захистили кандидатські дисертації та зараз працюють викладачами на кафедрі).

Є заступником голови Спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 із захисту дисертацій при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Входить до складу редколегії фахових наукових видань: «Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство, літературознавство)», «Південний архів: Філологічні науки» та ін.

Співавтор шкільних програм з інтегрованого курсу «Література» (2012 р., 2014 р.).

За дорученням Міністерства освіти і науки України бере участь у підготовці (розробка завдань) та проведенні (голова журі) IV турів Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов і літератур національних меншин (російської) (з 2011 р.); очолює журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (з 2012 р.).

Анненкова Олена Сергіївна

Annenkova

Анненкова Олена Сергіївна - доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1993 р. закінчила філологічний факультет Українського педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова і література» (диплом з відзнакою). У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Термінологія осіб адміністративного та судового апарату в російській писемності XVI – XVII століть», спеціальність «Російська мова». 

У 2012 році захистила докторську дисертацію «Дискурс традиції І.С. Тургенєва в прозі російського зарубіжжя (Б.К. Зайцев, І.С. Шмельов, М.А. Осоргін)». З 2008 року – доцент, а з 2014 р. – професор кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології. 

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Антична література та література Середніх віків», «Історія зарубіжної літератури доби Просвітництва», «Історія зарубіжної літератури доби романтизму», «Історія зарубіжної літератури ХІХ століття», «Література країн, мова яких вивчається (англійська література)», «Література країн, мова яких вивчається (польська література)», «Зарубіжна література ХХ-ХХІ століть».  

Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій, навчально-методичних посібників з історії зарубіжної літератури для студентів філологічних спеціальностей:  «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 1830-1880-х років» (2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (2014), «Англійська література вікторіанської епохи» (2016), наукової монографії «”Слово вічного життя”»: Дискурс традиції І.С. Тургенєва в прозі російського зарубіжжя (Б.К. Зайцев, І.С. Шмельов, М.А. Осоргін)» (2011). 

Коло наукових інтересів – західноєвропейська та російська література ХІХ та ХХ століть; антична література, філософія міфотворчості в сучасній літературі.

Астахова Алла Андріївна

AstakhovaАстахова Алла Андріївна - старший викладач кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури з 1980 року спочатку на посаді викладача, потім старшого викладача, а зараз доцента.

За час роботи розробила і читала багато різних курсів лекцій: з фольклору, давньоруської літератури, російської літератури ХVІІІ ст, пропедевтичний курс з російської літератури. У останні роки читає курси лекцій з Античної літератури, літератури Середніх віків та Відродження. Розробила спецкурси «Жанр оповідання в історії російської літератури», «Біблійні мотиви в літературі», «Історія французького роману».

Співавтор посібника-хрестоматії «Міфи та фольклор народів світу (К., 2003), автор статей з проблем поетики російської літератури та методики її викладання в школі.

Боровська Олена Миколаївна

Borovskaya

Боровська Олена Миколаївна - старший викладач кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 1989 році закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за спеціальністю «російська мова та література та іноземна мова», у 1993 році – аспірантуру. Працює над завершенням кандидатської дисертації.

З 1993 року викладач кафедри російської та зарубіжної літератури.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Антична література», «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження», «Історія зарубіжної літератури XVII-ХVIII ст., «Історія китайської літератури».

Досліджує російську поезію XVIII ст. Автор наукових статей з проблем російсько-українських взаємин, творчості Ф. Прокоповича, М. Ломоносова, О. Сумарокова, Г. Державіна, М. Львова, а також навчального посібника «Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина» (К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012).

Бубенок Олег  Борисович

BubenokБубенок Олег Борисович - доктор історичних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «історія».

У 1995 р. захістив кандидатську дисертацію на тему: «Яси південноруських степів (палеоетнографічне дослідження)», спеціальність «Етнологія».

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Алани-аси у складі середньовічних етнополітичник об’єднань Євразійського степу», спеціальність 07.00.02 – «Всесвітня історія».

З 2010 р. – завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України.

Від 2014 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси : «Історія і культура Туреччини», «Історія і культура Арабського світу», «Історія і культура Японії», «Історія і культура Китаю», «Арабська література».

Автор монографій «Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI – начало XIII вв.) (К.: Логос, 1997. 224 с.); «Аланы-асы в Золотой Орде (XIII–XV вв.)» (К.: Истина, 2004. 324 с.); «Від Аттіли до Чингіз-хана (алани і тюркомовні номади Євразії)» (Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2012. 508 с.); навчального посібника «Історія Хазарського кагантату» (К.: МСУ, 2001) та понад 200 наукових публікацій у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном (Великобританія, США, Швеція, Іран, Туреччина, Болгарія, Туркменістан, Азербайджан, Росія). Постійно бере участь у роботі міжнародних наукових конференцій та конгресів.

Лауреат премії імені А. Ю. Кримського (2000 р.).

Головний редактор наукового щорічника «Хазарский альманах», заступник головного редактора журналу «Східний світ», член редакційних колегій періодичних збірників «Сходознавство» та ін.

В рамках міжнародного наукового співробітництва активно співпрацює з іноземними академічними центрами – Єврейський університет Єрусалиму (м. Єрусалим); Центрально-Європейський університет (м. Будапешт); Інститут археології та етнографії Академії наук Туркменістану (м. Ашгабад).

Бураго Дмитро Сергійович

BuragoБураго Дмитро Сергійович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «„Міф Києва” як художній концепт у російській романтичній літературі ХІХ ст.», спеціальність 10.01.02 – «Російська література».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології. У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси «Історія зарубіжної літератури к. ХІХ – п. ХХ століття» та «Історія зарубіжної літератури ХХ століття».

Працював вчителем гімназії № 153 імені О. С. Пушкіна, викладав в Інституті підвищення кваліфікації вчителів.

Головний редактор наукових журналів «Мова і культура» та «Колегіум». Головний редактор літературно-художнього журналу «Соты». Член редколегій наукових і художніх видань.

Очолює оргкомітет міжнародної наукової конференції ім. проф. С. Б. Бураго «Мова і культура».

З 1998 є членом Національної спілки письменників України. Автор поетичних книг: «Эхо мертвого города» (1992), «Здесь» (1996), «Поздние времена» (1998), «Шум словаря» (2002), «Спичечный поезд» (2008), «Танго» (2014), «Снеговик» (2015).

Лауреат літературних премій імені Л. Вишеславського, премії НСПУ імені М. Ушакова та міжнародної премії імені Арсенія та Андрія Тарковських.

Автор наукових публікацій в Україні та за кордоном.

Загребельна Наталія Костянтинівна

ZagrebelnayaЗагребельна Наталія Костянтинівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1998 р. закінчила факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «українська і російська мова та література», у 2001 р. магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «теорія, історія літератури та компаративістика».

2002–2006 рр. – аспірантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ліричний суб'єкт поезії ХХ ст.: форми конституювання та репрезентації», спеціальність 10.01.06 – «Теорія літератури».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова. У 2008-2012 рр. викладала в Київському гуманітарному інституті (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Теорія літератури», «Історія зарубіжної літератури межі ХІХ–ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Література країн, мова яких вивчається (сучасна англомовна література)», спецкурси «Теоретико-літературні концепції ХХ ст.» та «Російська поезія ХХ ст.».

Автор статей з питань теорії літератури та поетики літератури ХІХ та ХХ ст., публікується в українських фахових виданнях та наукових збірниках Росії, Білорусі, Чехії. Учасник міжнародних наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів: творчість А. П. Чехова, Г. В. Іванова, Й. Бродського, метатекстуальність, література та фотографія, література та інтернет, сучасні форми рецепції літературної класики.

Кондакова Дар'я Юріївна

KondakovaКондакова Дар'я Юріївна - кандидат філологічних наук, викладач кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2009 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філологія (російська мова та література, італійська мова)» (диплом магістра з відзнакою).

У 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі Інститута філології КНУ імені Тараса Шевченка по кафедрі історії російської літератури.

У 2014 році в НПУ імені М. П. Драгоманова захистила дисертацію кандидата філологічних наук на тему «Петербурзький текст у сучасній російській ліриці: вектори художніх пошуків» (спеціальність 10.01.02 – «Російська література».

З 2015 року працює викладачем на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Викладає курси: «Російська література», «Історія зарубіжної літератури к. ХІХ –п. ХХ ст.», «Актуальні тенденції світового літературного процесу».

Сфера наукових інтересів: феномен «міського тексту», російська література Срібного віку, західноєвропейська література к. ХІХ – ХХ ст., рок-поезія, поетика російської лірики к. XX – п. XXІ ст., компаративні дослідження світової літератури.

Автор наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках. Учасник наукових конференцій в Україні та Росії. Перекладає з італійської, іспанської, англійської.

Костюк Олена Миколаївна

KostiukКостюк Олена Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького з кваліфікацією «вчитель російської мови та літератури», має диплом з відзнакою.

Закінчила аспірантуру та у 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика портрета „розчарованого” героя російської літератури першої третини ХІХ ст.», спеціальність10.01.01. – «Російськалітература». Навчалася у докторантурі.

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури. У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси «Російська література ХVІІІ – ХІХ ст.» та «Зарубіжна література ХVІІІ – ХІХ ст.», веде спецкурси та спецсемінари з творчості поетів пушкінської доби, поетики зображувального ряду, актуальних проблем історіографії та методології літературознавства, класичної польської літератури, основ науково-дослідної діяльності педагога-філолога та ін.

Упорядник методичних рекомендацій для студентів та мультимедійного супроводу занять з літературознавчих дисциплін та НДРС.

Працює над проблемою підготовки майбутнього вчителя світової літератури до науково-дослідної та інноваційної діяльності. Автор публікацій з проблем історичної поетики, індивідуальної освіти, викладання класичної літератури у школі та ВНЗ, навчально-наукової діяльності та педагогічної інноватики, підготовки вчителя літератури.

Відмінник освіти України. Має 18-річний стаж роботи у школі у якості вчителя зарубіжної літератури, російської мови та літератури, заступника директора з науково-методичної роботи, а також досвід керівництва експериментальною діяльністю ЗНЗ, організації та впровадження державних і громадських педагогічних, творчих та медіа-проектів.

Відповідальний секретар Науково-методичної ради Інституту іноземної філології (з 2008р.). Член Комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Член журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (з 2012 р.).

 

Пахарєва Тетяна Анатоліївна

PakharevaПахарєва Тетяна Анатоліївна - доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1989 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література» (диплом з відзнакою).

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетичний мотив як засіб формування цілісності художньої системи Анни Ахматової», спеціальність «Теорія літератури».

2006 р. після проходження докторантури у КНУ імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Акмеїстичні тенденції у російській поезії останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст.», спеціальність 10.01.02 –«Російська література».

З 1992 р. у процесі викладання у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова розробила такі лекційні курси: «Російська література кінця ХІХ початку ХХ ст.», «Російська література ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Зарубіжна література доби Середньовіччя та Відродження», «Зарубіжна література кінця ХІХ – початку ХХ ст.», а також спецкурси: «Принципи аналізу поетичного тексту», «Акмеїзм та постакмеїзм у російській поезії», «Творчість І. Бродського», «Література в інтермедіальному просторі».

Автор понад ста наукових публікацій, у тому числі монографій «Художественная система Анны Ахматовой» (1994), «Опыт акмеизма: Акмеистическая составляющая современной русской поэзии» (2004) інавчальних посібників зі спецкурсів для студентів-філологів «Концепция творчества в поэзии А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой» (1997), «Миф о юге в творчестве А. И. Куприна» (у співавторстві з С. П. Строкіною, 2012), «Русская литература рубежа ХІХ-ХХ вв. Курс лекций» (2015).

Сфера наукових інтересів: естетична специфіка поезії посткласичного періоду, поетика російської літератури Срібної доби, еволюційні процеси у російській поезії ХХ ст., взаємодія літератури та кінематографу.

Шевченко Ольга Леонідівна

Shevchenko

Шевченко Ольга Леонідівна - Старший викладач кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури з 1970 року. У 1975 році закінчила аспірантуру.

Викладає курси «Зарубіжна література XVIIIст.», «Зарубіжна література XIX ст.» і спецкурс «Традиції та новаторство в англійській літературі».

Сфера наукових інтересів: англійський романтизм. Друкувалася у збірнику наукових статей кафедри з проблем англійського романтизму.

 

 

 

 

Штейнбук Фелікс Маратович

ШтейнбукШтейнбук Фелікс Маратович - доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

1986 року закінчив філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки за спеціальністю «Російська мова та література» (диплом з відзнакою).

2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Жанрова своєрідність та внутрішня єдність «Кінармії» І. Е. Бабеля», спеціальність «Російська література».

2010 року захистив докторську дисертацію на тему «Тілесний міметизм у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття», спеціальність «Теорія літератури».

Є розробником лекційних курсів: «Сучасна світова література», «Актуальні проблеми світового літературного процесу», «Вступ до літературознавства», «Нонконформізм у світовій літературі ХХ ст.» тощо.

Автор понад ста тридцяти наукових публікацій, зокрема, монографій «Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття», «Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів)», «Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі», а також навчально-методичних посібників «Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури в 11 класах», «Вивчення зарубіжної літератури. 11 клас», «Методика викладання зарубіжної літератури у школі», «Українська література у контексті тілесно-міметичного методу».

Сфера наукових зацікавлень: тілесність у літературознавчому контексті.

 

Шуберт Ганна Миколаївна

shubertШуберт Ганна Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2002 р. закінчила Інститут іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література» (російська, англійська).

У 2006–2010 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі російської та зарубіжної літератури НПУ імені М. П. Драгоманова. 2010 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського: особливості перехідного художнього мислення», спеціальність 10.01.02. – «Російська література».

Від 2004 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова; у 2007-2010 рр. працювала на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури рубежу ХІХ-ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», спецкурс «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського» та ін.

Досліджує поетику російської прози XIX-XX ст., сучасну літературу, стратегії та принципи поетики перехідності. Автор навчального посібника «Поетика новелістики С. Д. Кржижанівського» (К., 2015. 220 с.) та наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях.

Юдін Олександр Анатолійович

Yudin

Юдін Олександр Анатолійович - доктор філологічних наук, доцент кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова і література та іноземна мова» (диплом з відзнакою).

У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Поетика перформатива у творчості Андрія Бітова (на матеріалі «Книги подорожей») зі спеціальності 10.01.02. – «Російська література»

2009–2012 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему: «Легітимізація автора в художньому та науковому дискурсах» зі спеціальності 10.01.06. – «Теорія літератури»

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси: «Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури ХХ століття», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Історія і культура Японії», «Японська література», «Турецька література».

У рамках викладацької діяльності веде студентський «Літературний дискусійний клуб» та читає цикл лекцій про джазову музику.

Автор двох монографій: «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в Книге путешествий Андрея Битова» (К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2007), «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К.: Ніка-центр, 2014), а також більше 60 наукових публікацій: статей у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках, низки передмов до перекладних видань філософських і художніх творів.

Сфери наукових інтересів: історія російської літератури, історія зарубіжної літератури (західноєвропейська, американська, японська), теорія літератури, естетика, російська філософія ХХ ст., західноєвропейська філософія та соціологія ХХ ст., герменевтика.

Займається науковим перекладом в царинах філософії, соціології, психології, культурології: переклав (особисто або в колективі перекладачів) більше 30 книжок з англійської, німецької, французької та італійської мов. Займається музичною журналістикою (джазовий оглядач).

Юферева Олена Володимирівна

Юферева

Юферева Олена Володимирівна - доктор філологічних наук, професор кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Має дві вищої освіти. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Філософська лірика К. К.  Случевського: від романтизму до символізму») в Дніпропетровському національному університеті. 

У 2005–2008 рр. обіймала посаду доцента кафедри теорії і практики перекладу Класичного приватного університету (м.Запоріжжя). 

У 2015 р. в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Еволюція віршованих жанрів подорожі, щоденника, послання в російській поезії другої половини ХІХ ст.».

У 2011–2016 рр. — доцент кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету. 2016 – 2017 рр. — професор кафедри слов’янської філології ЗНУ. 

Розробила такі лекційні курси «Теорія масової інформації», «Теорія тексту і твору», «Історія світової літератури», «Історія та теорія художнього перекладу», «Сучасна російська література», «міжкультурна комунікація» та інш.

У науковому доробку — більше ніж 80 науково-методичних праць з літературознавства і журналістикознавства, зокрема, монографії: «Жанрово-родовий синтез у поетичному щоденнику та подорожі (українська та російська поезія ХІХ – початку ХХ ст.)» (2010), «Динамика периферийных жанров в русской поэзии второй половины ХІХ века» (2014).

Напрями наукових інтересів: подорожній дискурс, історія російської поезії ХІХ ст., жанрологія, «наївна» словесність, інтермедіальність.

Про кафедру

Кафедра російської та зарубіжної літератури, яка належить до найстаріших кафедр НПУ імені М.П.Драгоманова, пройшла через всі історичні випробування, має свої традиції та переймає передові ідеї сучасності.

Кафедра словесності розпочинає свою історію з 1835 року, коли при Київському університеті Святого Володимира було утворено педагогічний інститут, а з 1920 р. увійшла до складу літературно-лінгвістичного відділу факультету професійної освіти Київського інституту народної освіти. З 1934 року, після утворення Київського педагогічного інституту, на мовно-літературному факультеті були дві окремі кафедри: всесвітньої літератури (завідувачі проф. С.І.Родзевич, доц. М.Л.Сахарний, ст. викл. Ф.С.Грім) та російської літератури (завідувачі проф. В.І.Маслов, проф. Г.В.Александровський, проф. Є.О.Перлін, доц. В.В.Приступов, доц. Д.М.Іофанов, доц. Л.М.Карлов, доц. Д.П.Шутенко). З 1952 р. працює єдина кафедра російської та зарубіжної літератури, якою в різний час завідували доц. В.Д.Войтушенко, проф. І.Т.Крук, проф. Б.Б.Шалагінов, доц. О.П.Охріменко. Серед науковців, які викладали на кафедрі, академік Д.С.Наливайко, професори Ю.З.Яновський, С.М.Руссова, Є.В.Волощук. У різний час на кафедрі працювали яскраві й незабутні викладачі: доценти Г.В.Крюкова, С.М.Фоміна, Н.М.Король, Н.І.Ніколаєнко та інші.

З 2015 р. кафедрою російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології завідує проф. О.О.Корнієнко. Зараз серед викладачів кафедри 7 докторів наук, професорів та 5 кандидатів наук, доцентів та 2 докторанти. Більшість професорсько-викладацького складу кафедри є випускниками НПУ імені М.П.Драгоманова.

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра, – «Історія зарубіжної літератури» (від античності до сьогодення), «Історія російської літератури» (від давнини до сучасності), «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Література країн, мова яких вивчається», література Сходу (японська. китайська, арабська, турецька), історія та культура країн Сходу (Японія, Китай, Туреччина, Арабський світ), а також література, історія та культура Польщі. Крім того, розроблено ряд спецкурсів та спецсемінарів, серед яких: «Принципи аналізу поетичного тексту», «Література в інтермедіальному просторі», «Течії сучасного літературознавства» та ін. За вибором студентів читаються курси: «Поетична класика у перекладах», «Література англомовних країн», «Література російського зарубіжжя», «Стилі, напрямки і течії в літературі», «Основи компаративістики» та ін.

Викладачі кафедри керують курсовими та дипломними проектами, забезпечують роботу наукових гуртків та проблемних груп. При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 035 -- філологія, а також спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій К 26.053.22 зі спеціальностей 10.01.02 -- Російська література та 10.01.01 -- Українська література.

З 2016 р. кафедра організує Міжнародну наукову конференцію «Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди», яка збирає науковців з різних міст України та близького і далекого зарубіжжя.
Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, друкуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Серед наукових публікацій останніх років монографії проф. Т.А.Пахарєвої «Опыт акмеизма (акмеистическая составляющая современной русской поэзии)» (К., 2004), проф. О.О.Корнієнко «Мифопоэтическая парадигма русской прозы 30-х гг. XX в.: Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья» (К., 2006), проф. О.С.Анненкової «„Слово вечной жизни”: дискурс традиции И.С.Тургенева в прозе русского зарубежья (Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев, М.А.Осоргин)» (К., 2011), доц. О.А.Юдіна «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в „Книге путешествий” Андрея Битова» (К., 2007) та «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К., 2014).

Викладачі кафедри є авторами підручників та навчальних посібників. Студенти-філологи користуються розробками викладачів кафедри: Б.Б.Шалагінова «Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Історико-естетичний нарис» (К., 2004), О.С.Анненкової «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 30-80-х років ХІХ століття» (К., 2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (К., 2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (К., 2011), Т.А.Пахарєвої «Русская литература рубежа ХІХ-ХХ вв.: Курс лекций» (2015), комплексом посібників Н.О.Мірошнікової «Сонет: Теория и история сонета в заданиях и комментариях» (К., 1997), «Вступ до літературознавства: Термінологічний мінміум у схемах та визначеннях» (К., 2009), «Вступ до літературознавства: Термінологічний мінімум у тестах» (К., 2009), «Занимательный литературоведческий словарь» (К., 2015) та ін.

Кафедра російської та зарубіжної літератури підтримує зв’язок із середніми навчальними закладами. Викладачі кафедри працюють над створенням навчальних програм та підручників з російської та зарубіжної літератури для середньої школи, беруть участь у проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови та літератури та Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук, а також у роботі Інституту підвищення кваліфікації вчителів-філологів.

Крім суто навчальної та наукової діяльності, кафедра постійно організує заходи, цікаві для широкої аудиторії. У рамках культурно-освітнього проекту кафедри «АRТ-ПОРТАЛ» проводяться творчі зустрічі з відомими письменниками та вченими, лекції, літературні вечори, екскурсії, відвідування театрів та музеїв, дискусії на актуальні теми літератури та мистецтва.

Кафедра російської та зарубіжної літератури завжди працює на високому науковому, педагогічному і культурному рівні та бере активну участь у розбудові сучасної вітчизняної освіти і науки.

Контакти

Адреса: 01601Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 5 поверх, к. 5-11.

Телефон кафедри: +38 044 486-88-50

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВКонтакте: https://vk.com/krzl_npu

Facebook: https://www.facebook.com/krzl.npu

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

4886141
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1137
1676
2813
4155374
19834
47568
4886141

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-10-15 22:57:37
   

Хто на сайті?  

На сайті 40 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ